Legesverordening 2021

De raad van de gemeente Landerd;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 17 november 2020;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

BESLUIT:

 

vast te stellen de Legesverordening 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b)

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c)

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d)

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e)

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • 1.
  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken, inlichtingen of nasporingen, waarvan de kosteloze afgifteverstrekking of verrichting bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

 • b.

  nasporingen en werkzaamheden als omschreven in hoofdstuk 7 van Titel 1 van de bijbehorende tarieventabel, die in het openbaar belang worden verricht;

 • c.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;

 • d.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften terzake van belastingen;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • g.

  één exemplaar van de stukken bedoeld in titel 1 hoofdstuk 7, onder 1.7.2.11, van de bij deze verordening behorende tarieventabel, die worden verstrekt aan de raadsfracties;

 • h.

  vijf exemplaren van de stukken bedoeld in titel 1 hoofdstuk 7, onder 1.7.2.11, van de bij deze verordening behorende tarieventabel, die worden verstrekt aan de raadsfracties;

 • i.

  het afgeven van een omgevingsvergunning voor activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten als bedoeld in titel 2 hoofdstuk 3 artikel 2.3.7 van de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • j.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • k.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • l.
  • een activiteit georganiseerd door een straat-, buurt- of wijk- of dorpscomité, al dan niet georganiseerd als niet-natuurlijke rechtspersoon, en als zodanig ook bekend bij onze gemeente;

  • een activiteit georganiseerd door een stichting, vereniging of een natuurlijke rechtspersoon, en als zodanig ook bekend bij onze gemeente; en dienend aan het straat, buurt- of wijk- of dorpsbelang onder de voorwaarde dat:

   • De activiteit waarvoor de vergunning, wordt aangevraagd heeft niet tot doel om financieel gewin te boeken; en

   • De activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd mag inkomsten genereren, echter dienen die inkomsten wel aanwijsbaar in hun geheel ten goede te komen voor de instandhouding van de betreffende activiteit, dan wel in hun geheel te worden bestemd voor een goed doel als bedoeld onder 5 van de beleidsregels vrijstelling leges.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.11 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.9 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 10 (kansspelen).

 • Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De legesverordening 2019 vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 3.

  De ROEB-lijst en de UAV 2012 liggen ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in Zeeland, zoals genoemd in artikel 139, derde lid Gemeentewet.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2021.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 december 2020.

De raad voornoemd,

de griffier,

E.E. Weijenberg

de voorzitter,

M.C. Bakermans

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2021

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1

maandag om 9.00 uur en 9.15 uur (partners en 2 getuigen)

€0,00

1.1.1

voor een administratief huwelijk en partnerregistratie op maandag van 9.30 uur tot 12.00 uur (maximum 10 personen)

€95,35

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€381,40

1.1.1.2

op vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en

€448,55

1.1.1.3

op zaterdag en andere tijden dan genoemd in 1.1.1.1. en 1.1.1.2

€842,35

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€381,40

1.1.2.2

op vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€448,55

1.1.2.3

op zaterdag en andere tijden dan genoemd in 1.1.2.1. en 1.1.2.2

€842,35

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis in Zeeland of de raadszaal in Schaijk:

 

1.1.3.1

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€381,40

1.1.3.2

op vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€448,55

1.1.3.3

op zaterdag en andere tijden dan genoemd in 1.1.3.1. en 1.1.3.2

€842,35

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een:

 

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschap boekje in een normale uitvoering

€27,85

1.1.4.2

een trouwboekje of partnerschap boekje in een luxe uitvoering

€37,90

1.1.5

Het tarief bedraagt voor gebruik maken van een getuige van gemeentewege bij het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, per getuige

€19,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een reeds aangemaakt dossier voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap

€95,35

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het één dag aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden

€169,45

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het één dag aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als beëdiging bij de rechtbank heeft plaatsgevonden

€84,75

1.1.9

Het is niet toegestaan te strooien binnen of buiten de gemeentelijke trouwlocaties met welke soort materialen dan ook voor, bij of na het huwelijk. Voor het opruimen en verwijderen van deze materialen wordt een tarief geheven van

€52,95

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteedt kwartier

€26,55

1.1.11

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.1.13

het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede van afschriften of uittreksels uit de akten van de registers

€38,15

1.1.14

het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen en bescheiden met betrekking tot de burgerlijke stand in gemeenten en plaatsen buiten Nederland

€38,15

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€56,55

1.2.2

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€56,55

1.2.3

van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen

€56,55

1.2.4

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€64,00

1.2.4.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€32,90

1.2.4.3

voor een persoon met een uitreisverbod op grond van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

€32,90

1.2.5

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.4.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€50,90

1.2.6

Indien de aanvraag voor een document als bedoeld in artikel 1.2.1.1 tot en met 1.2.4.2 heeft plaatsgevonden op het woonadres van de aanvrager, kan dit document bezorgd worden tegen een tarief van € 15,- per document

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

 

bij een spoedlevering vermeerderd met

€34,10

1.3.3

bij een aanvraag in verband met vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

€24,35

1.3.4

Indien de aanvraag voor een document als bedoeld in artikel 1.3.1,1.3.2 en 1.3.3 heeft plaatsgevonden op het woonadres van de aanvrager, kan dit document bezorgd worden tegen een tarief van € 15,- per document.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 1.4.3 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking.

€10,25

1.4.2.2

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200).

€14,00

1.4.2.3

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200).

€18,90

1.4.3

Voor één verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

€21,80

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

Tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking.

€59,25

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier.

€26,55

1.4.6

Vervallen

 

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verrichten van een nasporing in de registers van de burgerlijke stand, eventueel gevolgd door het geven van een inlichting daaruit, ongeacht het resultaat van de nasporing en tevens het in 1.4.2.1 bedoelde geregelde recht voor het geven van een inlichting, per kwartier of gedeelte daarvan.

€26,55

1.4.8

in afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen.

€24,75

1.4.9

in afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen.

€7,50

1.4.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.10.1

tot het verstrekken van lijsten met gegevens, welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de basisregistratie personen dient te worden doorlopen.

€22,40

1.4.10.2

tot het verstrekken van lijsten met gegevens, voor zover de verstrekking niet meer inhoudt dan hetgeen is vermeld in de Wet basisregistratie personen, welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de basisregistratie personen dient te worden doorlopen.

€22,40

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (vervallen)

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€23,95

1.6.1.1.1

een afschrift van de beheersbegroting

€30,00

1.6.1.1.2

een afschrift van de produktenbegroting

€23,75

1.6.1.2

een afschrift van de beleidseditie van de gemeenterekening

€25,70

1.6.1.3

een afschrift van de beheerseditie van de gemeenterekening

€25,70

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.6.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.6.2.2.1

 

op de agenda's, voorstellen en notulen van de openbare vergaderingen van de voorbereidende vergadering van de raad

Indien de belastingplicht in de loop van een belastingjaar ontstaat worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend.

€129,25

1.6.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.2.3.1

analoge of digitale kopieën van stukken, gevraagd in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur:

 

1.6.2.3.2

voor de eerste pagina

€2,20

1.6.2.3.3

voor elke volgende pagina

€0,35

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.3.1

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening exc. toelichting

€14,95

1.6.3.2

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening incl. toelichting

€21,40

1.6.3.3

een exemplaar van een andere dan de onder 1.6.3.1 genoemde strafverordening

€14,95

1.6.3.4

aanvullingen van de onder 1.6.3.1 en 1.6.3.2 bedoelde verordeningen, per bladzijde

€1,50

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€41,35

1.7.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€16,75

1.7.3

het ter legalisatie zenden van stukken aan een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€33,20

1.7.4

het afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene te wiens name het stuk is gesteld of van degene, die in het stuk wordt bedoeld

€16,75

1.7.5

het waarmerken van registers en overige daartoe aangeboden stukken

€16,75

1.7.6

voor het verstrekken van inlichtingen uit bestanden m.n. bevolkingsstatistiek voor ieder kwartier

€11,55

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€9,55

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een exemplaar van de inventaris van het archief van:

 

1.8.2.1

de voormalige gemeente Schaijk van 1942-1993

€15,30

1.8.2.2

de voormalige gemeente Zeeland van 1529-1993

€15,30

Hoofdstuk 9 Leegstandwet

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€127,95

1.9.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de Leegstandwet

€85,35

Hoofdstuk 10 Kansspelen

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning, is de aanvrager een vergoeding als bedoeld in artikel 30b, van de Wet op de kansspelen verschuldigd ten bedrag van:

 

1.10.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€56,50

1.10.1.2

 

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€34,50

 

Onder een jaar wordt verstaan belastingjaar. Indien de belastingplicht in de loop van een belastingjaar ontstaat, worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een hele maand worden gerekend.

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€9,10

Hoofdstuk 11 Kinderopvang

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang, zoals bedoeld in artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen:

 

1.11.1.1

Voor kinderopvang en buitenschoolse opvang

€1.432,50

1.11.1.2

Voor gastouderbureau

€1.432,50

1.11.1.3

Voor gastouder voorziening (via gastouderbureau)

€477,50

1.11.1.4

voor een verhuizing van een locatie kinderopvang en buitenschoolse Opvang

€382,00

1.11.1.5

voor een verhuizing van een gastoudervoorziening (via gastouderbureau) of extra opvanglocatie van gastouder

€382,00

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, dan wel een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, gezamenlijk benoemd in artikel 4 eerste lid en tweede lid AVOI

€403,05

1.12.1.1

Het bedrag genoemd in 1.12.1 wordt bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of mee, voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten sleuflengte per strekkende meter sleuf verhoogd met

€1,20

1.12.1.2

Het bedrag genoemd in 1.12.1 wordt indien overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk verhoogd met:

€86,40

1.12.1.3

Het bedrag genoemd in 1.12.1 wordt indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling, of het bijwonen van een bouwvergadering per vergadering verhoogd met:

€86,40

1.12.1.4

Het bedrag genoemd in 1.12.1 wordt indien met betrekking tot en aanvraag/melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting door het college is opgesteld.

 

1.12.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.12.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag/melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.12.2

Indien het betreft werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de melding

€37,10

1.12.2.1

Indien het betreft de melding voor een proefsleuf wordt het legesbedrag verrekend met de aanvraag of melding waartoe de proefsleuf dient, indien en zodra de aanvraag of melding wordt ingediend conform 1.12.1

 

1.12.3

In het betreft spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen de helft van het bedrag genoemd in 1.12.1

 

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

voor het verrichten van publicaties in dag-nieuws of advertentiebladen, indien door belanghebbende een verzoek is ingediend om medewerking tot het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer per publicatie

€254,00

1.13.2

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€38,70

Hoofdstuk 14 Diversen

1.14.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.2

tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor geluidhinder

€22,25

1.14.1.3

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing sluitingsuur van de Algemene plaatselijke verordening:

- met een geldigheidsduur van een kalenderjaar, per dag:

 

 

1. voor het eerste uur of een gedeelte daarvan

€405,00

 

2. voor het tweede uur of een gedeelte daarvan

€1.165,25

 

- incidenteel:

 

 

1. voor het eerste uur of een gedeelte daarvan

€55,20

 

2. voor overige gevallen (na het eerste uur)

€91,85

1.14.1.4

vervallen

 

1.14.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele terrasvergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening "per dag":

€31,15

1.14.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Zondagswet:

€15,85

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.7

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke verordening voor een ontheffing kamperen buiten de kampeerterreinen

€42,60

 

Kopieën, uittreksels of samenvattingen

 

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van analoge en digitale kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.14.2.1

voor de eerste pagina

€2,20

1.14.2.2

voor iedere volgende pagina

€0,35

1.14.2.3

Het tarief bedraagt voor de werkzaamheden voor het maken van uittreksels of samenvattingen van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden gemaakt per kwartier of gedeelte daarvan

€9,55

1.14.2.4

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van afschriften of andere stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€12,85

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.14.3.1

ongekleurde kaarten per kaart

€25,65

 

vermeerderd met € 2,25 voor elke 1.000 cm² of gedeelte daarvan, waarmee de oppervlakte van de kaart of de tekening 5.000 cm² te boven gaat

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 Stcrt 2012,1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting is inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

artikel 1a:

Bouwkosten:

de som van de prijzen per eenheid inclusief 21% omzetbelasting zoals die zijn opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde ROEB-lijst (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht). De tarieventabel en de ROEB-lijst zijn beide onderdeel van de verordening.

Voor zover deze ROEB-lijst niet voorziet in een passende hoofdcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt uitgegaan van de aannemingssom inclusief 21% omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 Stcrt 2012,1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten inclusief 21% omzetbelasting, waarbij wordt uitgegaan van de prijs inclusief 21% omzetbelasting die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

artikel 1b:

Artikel 1.6 van de ROEB lijst, op grond van het raadsbesluit van 7 juli 2016, de bouwkosten voor het plaatsen van tijdelijke woonunits vast te stellen op € 0,-

2.1.1.3

sloopkosten:

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 Stcrt 2012,1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting is inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Vooroverleg

2.1.4

Dit overleg is bedoeld voor concrete, inhoudelijke vragen over voorgenomen plannen met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is. Het verzoek om vooroverleg moet schriftelijk aangevraagd worden. Dit kan via een schriftelijk verzoek of via het formulier vooroverleg.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€415,40

2.2.2

Indien na vooroverleg geen formele aanvraag volgt, blijven de in rekening gebrachte kosten voor vooroverleg verschuldigd. Dit geldt ook in het geval van een weigering.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

Externe kosten Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

 

2.3.1

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt, indien de aanvraag een veehouderij betreft waarvoor een GGD-advies gevraagd is, het verschuldigde bedrag verhoogd met de werkelijke kosten van het uitgebrachte advies

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief in verhouding tot de vastgestelde bouwkosten, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteit

 

2.3.2.2

indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen:

 

 

2,75% van de bouwkosten, met een minimum van:

€415,40

2.3.2.3

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 500.000 bedragen:

€2.750,00

 

vermeerderd met 2,21% van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 100.000,- te boven gaan.

 

2.3.2.4

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€11.590,00

 

vermeerderd met 1,92% van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 500.000,- te boven gaan

 

2.3.2.5

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

€21.190,00

 

vermeerderd met 1,63% van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 1.000.000,- te boven gaan, met een maximum van € 100.000,-

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.2.6

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€258,20

 

Verplicht advies Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB)

 

2.3.2.7

Indien een advies AAB benodigd is bedraagt dit

€922,25

 

Advies Brabants Zorgvuldigheidscore (BZV)

 

2.3.2.8

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt, indien de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een extern advies is gevraagd voor de beoordeling van een geur- en fijnstofberekening, het verschuldigde bedrag verhoogd met de werkelijke kosten van het uitgebrachte advies

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.2.9

Onverminderd het bepaalde onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang op gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

10 %

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.2.10

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al is verleend:

€176,70

 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€265,05

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.2.1 verschuldigde bedrag;

€415,40

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.2.1 verschuldigde bedrag;

€415,40

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse en tijdelijke afwijking):

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.2.1 verschuldigde bedrag;

€8.627,50

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.2.1 verschuldigde bedrag;

€282,10

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.2.1 verschuldigde bedrag;

€282,10

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.2.1 verschuldigde bedrag;

€282,10

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.2.1 verschuldigde bedrag;

€282,10

2.3.5

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€415,40

2.3.5.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€415,40

2.3.5.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€8.627,50

2.3.5.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€282,10

2.3.5.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€282,10

2.3.5.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€282,10

2.3.5.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€282,10

2.3.6

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een oppervlakte

 

 

tot en met 100 m2= € 332,98,41 + 159,50 = € 492,48

 

 

van meer dan 100 m2 tot en met 500 m2 = € 492,48,24 + €1,60 per m2 > 100 m2

 

 

van meer dan 500 m2 tot en met 2000 m2 = €1.132,48+ €0,54 per m2

>500 m2

 

 

van meer dan 2000 m2 tot en met 5000 m2 = € 1.942,48 + € 0,13 per m2 >2000 m2

 

 

van meer dan 5.000 m2 = € 2.332,48 + € 0,03 per m2 >5000 m2

 

2.3.6.2

vervallen

 

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2017 Gemeente Landerd aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.7.2

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€353,35

2.3.7.3

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of de monumentale waarden daarvan in gevaar worden gebracht:

€353,35

2.3.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

€353,35

2.3.8.2

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€353,35

2.3.8.3

Asbesthoudende materialen

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.8.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is.

€441,80

2.3.9

Gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijven

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor bewoning van een recreatieverblijf

 

2.3.10

Overschrijven vergunning/ontheffing

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning

 

2.3.11

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€366,45

2.3.12

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora en fauna-activiteit) bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€366,45

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€88,30

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€176,70

2.3.13.3

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€176,70

2.3.13.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€176,70

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

 

2.3.15.2.1

- indien het betreft een bureaustudie

€265,85

2.3.15.2.2

- indien het betreft een inventariserend veldonderzoek (booronderzoek) B477 inclusief Plan van Aanpak

€398,75

2.3.15.2.3

- indien het betreft een proefsleuvenonderzoek, inclusief voorafgaand Programma van eisen

€531,80

2.3.15.2.4

- indien het betreft een Programma van eisen voor opgraving en begeleiding

€398,75

2.3.16

Verzoek Hogere grenswaarden

 

2.3.16.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder

€490,70

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€285,50

2.3.17.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: voor een aanvraag Gebiedsbescherming

€3.821,40

2.3.17.4

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: voor een aanvraag Soortenbescherming door burgers

€1.979,05

2.3.17.5

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: voor een aanvraag soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

€6.186,50

2.3.17.6

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: voor een aanvraag overige

€4.577,30

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

10 %

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 of meer activiteiten:

15 %

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

35 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan

25 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7, 2.3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2.2

Onder een weigering als bedoeld in onderdeel 2.5.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van de aanvraag om een omgevingsvergunning

 

2.5.3.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van titel 2 op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, wordt ambtshalve het verschuldigde tarief verminderd met: 50%

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 90,25 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1, 2.3.2.7, 2.3.2.8 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€176,70

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1

Het tarief bedraagt minimaal (behoudens de nader te bepalen en overeen te komen kosten voor externe advisering) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€8.627,50

2.7.2

Het tarief bedraagt minimaal (behoudens de nader te bepalen en overeen te komen kosten voor externe advisering) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€8.627,50

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€87,90

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€415,40

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€85,35

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€42,60

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€415,40

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€85,35

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€85,35

3.1.7

een wijzing van de exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de APV

€85,35

3.1.8

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing artikel 2:34b lid 5 APV

€42,60

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.2.1.1

tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor een 0-evenementen (meldingsplicht)

€0,00

3.2.1.2

tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor A-evenementen

€104,45

3.2.1.3

tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor B-evenementen

€267,25

3.2.1.4

tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor C-evenementen

€415,40

3.2.1.5

tot het verkrijgen van de navolgende meerjarenvergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor 0-evenementen (meldingsplicht)

€0,00

3.2.1.6

tot het verkrijgen van de navolgende meerjarenvergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor A-evenementen

€104,45

 

verhoogd met 25% van € 104,45

 

3.2.1.7

tot het verkrijgen van de navolgende meerjarenvergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor B-evenementen

€267,25

 

verhoogd met 25% van € 267,25

 

3.2.1.8

tot het verkrijgen van de navolgende meerjarenvergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor C-evenementen

€415,40

 

verhoogd met 25% van € 415,40

 

3.2.2

Elektriciteitskosten voor afgenomen elektriciteit worden in rekening gebracht voor B-evenementen per evenement

€25,75

3.2.3

Elektriciteitskosten worden achteraf in rekening gebracht voor C-evenementen per kW afgenomen elektriciteit

€0,25

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor:

 

3.3.1

voor een seksinrichting

€563,00

3.3.2

voor een escortbedrijf

€415,40

Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€42,60

Hoofdstuk 5 Standplaatsen en collectes

3.5

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verlenen van een vergunning/ontheffing voor het collecteren of het mogen innemen van een standplaats buiten de wekelijkse markt

 

3.5.1

Geldig voor een dag of een gedeelte daarvan

€18,10

3.5.2

Geldig voor ten hoogste een kalendermaand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 6 dagen

€36,15

3.5.3

Geldig voor een kalenderjaar of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 5 maanden

€54,30

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€32,40

3.6.2

Tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€14,40

3.6.3

Tot het wijzigen of intrekken van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€14,40

BIJLAGE ROEB-LIJST 2021 behorend bij de Legesverordening 2021

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 december 2020.

De raad voornoemd,

de griffier,

E.E. Weijenberg

de voorzitter,

M.C. Bakermans

Naar boven