Gladheidsbestrijdingsplan 2020-2021

 

Afdeling: ruimtelijk beheer

Datum: oktober 2020

 

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Juridische aspecten 4

2.1 Algemeen 4

2.2 Signalering 4

2.3 Vastleggen van gegevens 4

3. Beleid 5

4. Algemene opzet en voorbereiding 6

4.1 Algemene organisatie 6

4.2 Bewaking weersaspecten 6

4.3 Strategie 6

4.4 Methodiek 6

4.5 Risicoanalyse 7

4.5.1 Verkeer 7

4.5.2 Materieel en zout 7

4.5.3 Personeel 8

4.5.4 Meldsysteem (indien aanwezig) 8

4.5.5 Milieu 8

4.5.6 Communicatiemiddelen 8

4.6 Materieel en tractie 8

4.6.1 Zout en zoutdepot 9

4.6.2 Voorlichting 9

5. Operationele fase 10

5.1 Bewaking, alarmering en bestrijding 10

5.1.1 Bewaking 10

5.1.2 Alarmering 10

5.1.3 Bestrijding 10

5.2 Afspraken met andere wegbeheerders 10

5.3 Organisatieschema 11

5.4 Overzicht van strooiroutes 12

 

 

1. Inleiding

 

Het gemeentebestuur van de gemeente De Fryske Marren, heeft opdracht verleend de coördinatie en de uitvoering van gladheidsbestrijding op openbare wegen in de gemeente uit te voeren.

Een onderdeel daarvan betreft het opstellen van een jaarlijks gladheidsbestrijdingsplan.

 

Het is van groot belang dat wegen het hele jaar door veilig en doelmatig kunnen worden gebruikt.

Volgens de Wegenwet en de Wegenverkeerswet ligt de zorgplicht voor het wegonderhoud bij de wegbeheerder. De wetgever heeft daarbij bepaald dat de wegbeheerder al het redelijke moet doen om ge-vaar voor de weggebruiker te voorkomen, te beperken of op te heffen. Dit wordt inspanningsverplichting genoemd. Een onderdeel van deze inspanningsverplichting betreft de bestrijding van gladheid.

 

Het hierna volgende gladheidsbestrijdingsplan is opgesteld om het seizoen 2020-2021 te starten met de winterdienst. Na in gebruik neming van de nieuwe gemeentewerf Lemmer zijn er een aantal efficiëntie slagen gemaakt in de samenstelling van de strooiroutes. Na afloop van het seizoen worden routes wederom geëvalueerd. Ook zullen andere manieren van strooien en stooimangeseld beschouwd worden. Deze evaluatie vormt de basis voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan gladheidsbestrijding.

 

Het plan is mede bedoeld om aan te tonen dat de gemeente voldoet aan de eerdergenoemde inspanningsverplichting. In het plan wordt een overzicht gegeven van het beleid, de opzet/voorbereiding en de organisatie van de gladheidsbestrijding.

 

Het gladheidsbestrijdingsplan is als volgt opgezet:

 • Hoofdstuk 2: Behandeling juridische aspecten

 • Hoofdstuk 3: Beleid

 • Hoofdstuk 4: Overzicht van algemene opzet en voorbereiding

 • Hoofdstuk 5: Uitwerking diverse onderdelen operationele fase, inclusief een organisatieschema wakers en strooiers

 

 

2. Juridische aspecten

 

 

2.1 Algemeen

 

Op grond van artikel 16 van de Wegenwet en artikel 1 en 2 van de Wegenverkeerswet 1994 rust de zorg voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen bij de wegbeheerders (onder andere gemeenten), voor zover deze zorg niet aan een ander overheidsorgaan is overgedragen.

 

Tot de zorg voor het in goede en veilige staat houden en laten verkeren van de wegen behoort ook het bestrijden van gladheid. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting van de gemeente en niet om een garantieplicht. Met ingang van 1 januari 1992 bestaat op grond van het Burgerlijk Wetboek artikel 6:174 een risicoaansprakelijkheid voor gemeenten ten aanzien van wegen die niet voldoen aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen.

 

Het voornoemde artikel houdt echter ook in dat van de weggebruiker mag worden verwacht dat hij of zij bij winterse omstandigheden met een grote mate van oplettendheid en voorzichtigheid aan het wegverkeer deelneemt.

 

De zorgplicht van de gemeente gaat dus niet zover dat de veiligheid van de weg te allen tijde gegarandeerd moet worden. Wel dient aangetoond te worden dat de gemeente aan haar zorgplicht voldaan heeft.

Hiertoe dient mede dit gladheidsbestrijdingsplan.

 

2.2 Signalering

 

De basis voor de uitruk vormt het gladheid Melding Systeem (GMS). Dit systeem bestaat uit sensoren in het wegdek. Op basis van de metingen en de voorspellingen van Weeronline wordt er door de wakers het systeem opgestart om te gaan strooien.

 

2.3 Vastleggen van gegevens

 

In het gladheidsbestrijdingsplan worden door middel van Data Navigatie en Analyse Systeem (DNAS) geregistreerde gegevens aangaande de daadwerkelijke uitvoering van de gladheidsbestrijding gearchiveerd en kunnen, indien noodzakelijk, later worden geraadpleegd. Middels dit systeem kan worden aangetoond dat de gemeente voldaan heeft aan de zorgplicht.

 

3. Beleid

 

 

Het strooibeleid is op 30 oktober 2013 vastgesteld door de raad. Sinds de harmonisatie is uit evaluaties gebleken dat er geen drastische wijzingen plaatsvinden op het gebied van routes, mensen en materieel.

De insteek van het gladheidsbestrijdingsplan 2020-2021 is om met de geformuleerde uitgangspunten de winterdienst uit te voeren. Na afloop van het winterseizoen vindt er opnieuw een evaluatie plaats over de routes, het materieel en de inzet van de mensen en materiaal.

 

In de gehele gemeente wordt een preventief strooibeleid nagestreefd. Dit houdt in 80% preventief, 20% curatief. De 20% curatief is bestrijding op het moment dat het daadwerkelijk glad is. De gemeente streeft er naar om een zo hoog mogelijke preventieve dekking te krijgen met behulp van het GMS. In combinatie met de gegevens van Weeronline kunnen de wakers op basis van de wegdekvoorspelling de dienstdoende strooiers inschakelen.

 

In 2021 zal er een geactualiseerd beleidsplan gladheidsbestrijding voorgelegd worden waarin verduurzaming en landelijke trends onderdeel worden.

4. Algemene opzet en voorbereiding

 

 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de algemene organisatie en het strooibeleid. Daarna komen de bewaking van weersaspecten en de strooistrategie en -methodiek aan de orde. Vervolgens volgt een uitwerking van een risicoanalyse op diverse gebieden zoals verkeer, materieel en personeel. Tenslotte wordt nader ingegaan op de beschikbare middelen en voorzieningen en de voorlichting aan de inwoners van onze gemeente.

 

4.1 Algemene organisatie

 

De gladheidsbestrijding is operationeel vanaf oktober tot april. Medewerkers van de gemeente coördi-neren de gladheidsbestrijding. De dienstdoende coördinator is verantwoordelijk voor de bewaking van gladheid. De organisatie heeft negen bewakingscoördinatoren (wakers) aangesteld om de bewaking en oproep te regelen om de werkzaamheden uit te voeren.

 

4.2 Bewaking weersaspecten

 

Met behulp van de buienradar kunnen naderende neerslaggebieden, onder andere sneeuw, ijzel, hagel of regen, vroegtijdig worden gesignaleerd. Daarnaast geven de beelden informatie omtrent de locatie en intensiteit van neerslagbeelden. De beelden worden ieder kwartier geactualiseerd en kunnen door middel van een pc met modem worden opgevraagd vanuit de centrale computer van Weeronline. Weeronline stelt een regionale weersverwachting voor de gladheidsbestrijding op. Door de meetgegevens uit het meetstation te combineren met de meteorologische verwachtingen is het mogelijk tot zes uur vooruit een zeer nauwkeurige wegdekverwachting voor het betreffende meetstation te maken.

 

De actuele weersverwachting voor de regio kan rechtstreeks worden opgevraagd via de website www.weeronline.nl. Met een password kan de pagina met de actuele lokale weersverwachting worden opgevraagd en geraadpleegd.

 

4.3 Strategie

 

Maximaal 30 minuten na melding vindt uitruk plaats.

Voor het vaststellen van de strooiroutes zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Joure en Lemmer zijn de uitrukpunten. Vanaf hier vertrekken tien strooiploegen.

 • De inhoud van de strooiers wordt afgestemd op het verbruik per m² en moet voldoende zijn om de aangegeven route in één rit te kunnen strooien onder de verschillende omstandigheden.

 • De prioriteit van de verschillende weggedeelten is bepaald op grond van de verkeersfunctie. Uitgangspunt is dat de hoofdroutes, toegangswegen naar de wijken en industrieterreinen worden gestrooid.

 • Hoofd(brom)fietspaden worden zo spoedig mogelijk gestrooid of geruimd.

 • De strooiroutes binnen de bebouwde kom zijn vastgesteld. Buiten de vastgestelde routes wordt in woonstraten en op minder belangrijke wegen bij gladheid niet gestrooid.

 

4.4 Methodiek

 

In de gemeente wordt gebruikgemaakt van de methodiek natstrooien.

Hierbij wordt het zout vooraf door een sproei-installatie (voorzien van een elektronische regelunit) bevochtigd met een oplossing van 22% NaCl (Natriumchloride) in een verhouding van één deel oplossing en twee delen zout. Het bevochtigde zout wordt door een roterende schijf op de weg gestrooid.

Bij de bestrijding van gladheid, veroorzaakt door sneeuwval, kan de natstrooiapparatuur ook voor droog strooien worden ingezet door simpelweg het bevochtigen achterwege te laten en de gewenste hoeveelheid zout per m² aan te passen.

 

De strooiwagens zijn uitgerust met het al eerdergenoemd DNAS-systeem. Hiervoor beschikt de eenheid over een boordcomputer, waarmee vooraf de strooibreedte en de hoeveelheid zout per m² kunnen worden ingesteld. Indien nodig kan dit tijdens het strooien handmatig worden aangepast. De boordcomputer registreert de diverse handelingen, waaronder de strooibreedte, de gestrooide hoeveelheid, de rij- en strooikilometers en de tijdsduur. Deze gegevens worden door de coördinator via een koppeling ingelezen, verwerkt en opgeslagen in een pc.

 

4.5 Risicoanalyse

 

Om in kaart te brengen welke risico's er op het gebied van verkeer, materieel, personeel, meldsysteem en milieu zijn is een risicoanalyse gemaakt. Voor de gladheidsbestrijding zijn onderstaande voorzieningen en middelen beschikbaar.

 

4.5.1 Verkeer

Risico

Oorzaak

Maatregel

Mogelijk plaatselijk glad wegvak

Wel/niet strooien in hetzelfde wegvak

Overleg/afstemming met aangrenzende wegbeheerder

Mogelijk plaatselijk glad wegvak

Geografische omstandigheden

Prioriteit strooigebied bijstellen

Mogelijk plaatselijk glad wegvak

Overgang asfaltklinkers

Strooibeleid bijstellen op basis van ervaring

Mogelijk plaatselijk glad wegvak

Verkeersintensiteit

Prioriteit stellen op basis van VSP

Mogelijk plaatselijk glad

Onwetendheid weggebruiker

Voorlichting burgers strooibeleid

Hinder voor verkeer

Strooimethode

Aanpassen strooimethode (natstrooien) en aanschaf gladheidmeetsysteem

Materieel en zout

 

4.5.2 Materieel en zout

Risico

Oorzaak

Maatregel

Materieel niet inzetbaar

Storing

Preventief onderhoud, tijdige vervanging

Beperkte inzetbaarheid

Obstakels, te smal wegprofiel

Controle tijdens ontwerpfase, aanpassen ontwerp, aanpassen materieel

Onvoldoende zout beschikbaar

Extreme, langdurige weersomstandigheden

Afspraken blijven maken met leveranciers om voorraden op peil te houden

 

4.5.3 Personeel

Risico

Oorzaak

Maatregel

Gezondheid

Chemische samenstelling zout, vloeistof

Voorlichting beschikbaar stellen PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Uitval

Ongeval

Veiligheidsuitrusting strooiunit

 

4.5.4 Meldsysteem (indien aanwezig)

Risico

Oorzaak

Maatregel

Geen meldingen

Storing GMS

Jaarlijks preventief onderhoud

Geen meldingen

Storing telefoonlijn

Automatische controle telefoonlijn

Geen meldingen

Storing mobiel net

Activeren reservenummer vast net

Onjuiste gegevens

Storing GMS

Sensoren jaarlijks kalibreren

 

 

4.5.5 Milieu

Risico

Oorzaak

Maatregel

Aantasting bermen en begroeiing

Hoge zoutbelasting

Controle strooibreedte, natstrooimethode

 

4.5.6 Communicatiemiddelen

 

De wakers en de dienstdoende medewerkers hebben allemaal de beschikking over mobiele telefoons en mobilofoons. Daarnaast zijn de wakers uitgerust met een laptop, waarop de gegevens van de meetsensoren en Weeronline beschikbaar zijn.

 

4.6 Materieel en tractie

 

Voor het uitvoeren van de gladheidsbestrijding is voldoende materieel beschikbaar.

Het materieel, met uitzondering van tractie, wordt preventief onderhouden door onze eigen materieeldienst. Door het preventieve onderhoud worden kans op storingen geminimaliseerd. Daartoe wordt onderstaande planning gehanteerd:

 • Tijdens de actieperiode materieel grondig reinigen na een strooiactie.

 • Na de actieperiode materieel grondig reinigen en ontdoen van zoutrestanten en controle/inspectie uitvoeren.

 • Gedurende de zomerperiode wordt preventief (groot)onderhoud aan materieel verricht en uiterlijk twee weken voorafgaand aan het actieseizoen wordt een laatste controle op functionaliteit van materieel uitgevoerd.

 

Het volgende materieel is beschikbaar:

 

Joure

 • Twee maal Schuitemaker opzetstrooier 4 m3, geschikt voor natstrooien.

 • Eén maal Schuitemaker aanhangstrooier 1,4 m3, geschikt voor natstrooien.

 • Eén maal Schuitemaker opzetstrooier 1,4 m3, geschikt voor natstrooien.

 • Eén maal Schuitemaker aanhangstrooier 1,1 m3, geschikt voor natstrooien.

 • Acht sneeuwschuivers, welke voor een vrachtauto, semi-vrachtwagen en tractor gemonteerd kunnen worden.

 • Twee maal rolbezem, welke voor tractoren gemonteerd kunnen worden.

   

  Lemmer

 • Twee maal Schuitemaker opzetstrooier 4 m3, geschikt voor natstrooien.

 • Twee maal Schuitemaker aanhangstrooier 1,4 m3 geschikt voor natstrooien.

 • Eén maal Schuitemaker opzetstrooier 0,8 m3, geschikt voor natstrooien.

 • Acht sneeuwschuivers, welke voor een vrachtauto, semi-vrachtwagen en tractor gemonteerd kunnen worden.

 • Twee maal rolbezem, welke voor tractoren gemonteerd kunnen worden.

 

4.6.1 Zout en zoutdepot

 

Zout wordt door de gemeente opgeslagen op de locaties Handelswei 11 te Joure en Ossekamp 2 te Lemmer. In totaal is er ruimte voor 500 ton. Het aanleveren van het benodigde zout wordt door de medewerkers van de gemeente uitgevoerd. De vloeistof voor het natstrooien wordt door de medewerkers van de gemeente gemengd (zout/wateroplossing).

Op dit moment wordt strooizout gebruikt van het type steenzout, dat betrokken wordt van Frisia Zout BV.

 

4.6.2 Voorlichting

 

Voorafgaand aan het winterseizoen worden de inwoners van de gemeente geïnformeerd over de gladheidsbestrijding. Informatievoorziening vindt plaats via de plaatselijke media en de website van de gemeente. Er wordt beschreven en aangegeven hoe gladheid wordt bestreden op basis van de vastgestelde strooiroutes. Daarnaast worden de burgers gewezen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van gladheidsbestrijding op voetpaden bij hun perceel. Provincie Fryslân en de Politie Fryslân worden door de gemeente rechtstreeks en separaat op de hoogte gesteld betreffende contactpersonen en telefoonnummers.

 

5. Operationele fase

 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitvoerende aspecten van de gladheidsbestrijding zoals bewaking, alarmering en bestrijding. Ook komen de gemaakte afspraken met omliggende gemeenten aan de orde. Tenslotte volgt een organisatieschema met een telefoonlijst wakers en strooiers en een overzicht van strooiroutes.

 

5.1 Bewaking, alarmering en bestrijding

 

5.1.1 Bewaking

 

In het kader van preventief (80%) strooibeleid is tijdige signalering voor het ontstaan van gladheid noodzakelijk. Met behulp van het GMS en ondersteuning van Weeronline is dit gedurende het winterseizoen

- 1 november tot 1 april - gewaarborgd. Tijdens en buiten kantooruren vindt ook bewaking plaats door de gladheidscoördinator.

 

5.1.2 Alarmering

 

Op basis van bovenstaande meetgegevens en/of informatie neemt de coördinator de beslissing om al dan niet te gaan strooien. Zo nodig kan de meteoroloog van Weeronline nader worden geraadpleegd. In geval wordt besloten te gaan strooien, informeert de coördinator de betrokken medewerkers over zijn besluit en wordt hen opgedragen om uit te rukken.

 

5.1.3 Bestrijding

 

De uitrukpunten bevinden zich op locaties Handelswei te Joure en Ossekamp te Lemmer.

Tijdens de strooiactie onderhoudt de coördinator contact met uitvoerenden over de toestand van de wegen ter plaatse. Indien er aanleiding toe is besluit de coördinator tot eventuele wijzigingen of aanpassingen van de strooiactie.

 

Het op peil houden van de voorraad zout en vloeistof wordt verzorgd door de coördinator van de gemeente.

 

Na afronding van een strooiactie worden de voorraadtanks van het materieel voorzien van de vloeistof benodigd voor natstrooien en vervolgens wordt het materieel gestald op de uitruklocatie.

 

5.2 Afspraken met andere wegbeheerders

 

Met de omliggende gemeenten Súdwest-Fryslán, Weststellingwerf, Heerenveen en Noordoostpolder zijn afspraken gemaakt tot waar er gestrooid wordt. Uitgangspunt is dat de begrenzing ligt bij een komgrens of een snelheidsovergang.

Daarnaast zijn er met Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân detailafspraken gemaakt over begrenzingen van routes. Te allen tijde worden afspraken gemaakt op basis van efficiëntie voor alle wegbeheerders en het voorkomen van dubbel gestrooide routes of gedeelten van routes.

5.3 Organisatieschema en telefoonlijst wakers en strooiers

 

 

 

5.4 Overzicht van strooiroutes

 

 

Joure Strooiroute 1

Scania vrachtwagen - 4,0 m3 opzetstrooier

 

Straatnaam:

Haskerveldweg

Tolhûswei

Harddraversweg

Sewei (dubbele rijbaan bij kruising sportvelden)

Hollandiastraat

Scharren

Huisterheide

De Rijlst

Kerkstraat

Gaastweg

Noed ( + aansluiting N927, dubbele rijbaan)

Spannenburgerdyk (parallelweg)

Gaestdyk

Wijckelerweg

Jeen Hornstraweg

Heerenhoogweg

De Vinkebuorren

Jacobus Boomsmastraat

Sondelerdyk

Straatweg

Doniaga

Wielwei

Westend

Industrieterrein Sint Nicolaaga

Bovenkruier

Windvaan

Molenkap

De Wieken

Lemsterwei

Langwarderdyk

Wieling

Tsjillânleane ( school )

Brédyk

Hendrik Dijkstraleane

Oasingaleane

Pontdyk

De Molier

Legemarstersingel

Lyts Dykje

Doumastate

Dijken

Troelstraweg

Bramerstraat

Mastersein

De Ikkers

Stripedyk

Finkeburen

 

 

 

Joure Strooiroute 2

MAN vrachtwagen - 4,0 m3 opzetstrooier

 

Straatnaam:

Haskerveldweg

Jousterweg (nieuwe knooppunt incl. rotonde)

Geert Knolweg (nieuw knoopunt incl. rotonde en ovonde)

Jousterweg tot Heerenveen

Crematorium Haskerpoort (alleen toegangsweg)

Hasker Utgongen

De Dolten

Zwarte Weg

Grevenweg

Vegelinsweg

Leeuwarderweg

Fjildwei

Kleasterwei

Oenemawei

Buorren

Ballingbuer

Swettepoelsterdyk

It Noard

Slachtedyk

Vegelinsweg

E.A. Borgerstraat

Ter Huivra

Scheen

Sewei (dubbele rijbaan bij kruising Sportief knooppunt)

Haulstersingel

Jetze Veldstraweg

Skrédyk

Meerweg

Heerenweg

Kampwei

Langedijk

Streek

Prinses Marijkeweg

Kerkhoflaan

Lichte

Skoalekers

Molenstelle

Badweg

 

Joure Strooiroute 3

Valtra tractor - 1,4 m3 aanhangstrooier

 

Straatnaam:

Sewei (vanaf rotonde Haskerveldweg tot rotonde Harddraverweg met daarin de fietspaden rondom Ovonde Geert Knolweg)

Tramwei tot aan eerste kruising over de Horsebrug, via fietspad terug

Pontdyk

Sauna Woudfennen (fietspad en weggedeelte)

Fietspad Hollandiastraat

Schoolstraat

Trijegea

Tsjoele

Stringen

Fietspad Scharsterbrug naar Sint Nicolaasga

Oer it Spoar

Scharleijen

De Oergong

Kade

Slotweg

Molier

Industrieweg

Tsjûkemarwei (fietspad)

Rotonde Tsjûkemarwei ( fietspad)

Jhr. F.J.J. van Eysingastraat

Groenendal

Kempenaerlaan

Omloop

Molewei

Baron van Hardenbroekstraat

Stationsstraat

De Stamme

De Bast

De Tuke

Bouwen

Maeykehiem

Dobbeleane tot sporthal

Kerklaan

C. Faberleane

Saturnusstraat

Legemarsterwei

Legemarsterdyk

Legebuorren

Fietspad Langweer tot Huisterheide

Sewei, alleen fietspad vanaf M. Visser tot Scheen

 

 

Joure Strooiroute 4

Iveco kleine vrachtwagen - 1,4 m3 opzetstrooier

 

Straatnaam:

Polderboskdyk t/m noordelijkste fietsbrug naar De Ekers

Fietspad tussen Polderboskdyk en Haskerveldweg

Carpool en busstation McDonald’s

Geert Knolweg

Kon. Wilhelminalaan

Zuiderveldstraat

Prins Bernhardlaan

Kon. Julianalaan (inclusief begraafplaats)

Uilke Boonstrastraat

Blaauwhoflaan

Pastorielaan

Kerkstraat

Brugstraat

Jonkersbosje

Parkeerterrein Binnenpad Brede School

Boeresingel

Douwe Egberts Plein

Herema State (park gemeentehuis)

Midstraat (inclusief Drolshagenplein)

De Merk

Mounekamp

Sinnebuorren, inclusief parkeerterrein

Fietspad Sinnebuorren richting Aukebaes

Waagplein

Torenstraat (gedeeltelijk)

Kolkstraat

Slachtedyk (gedeeltelijk)

Parkeerterrein Tolhûswei

Herema State

't Zand

Sluisdijk

Hettebaes

Aukebaes

Roggemolenstraat

Eeltsjebaes

De Finne

Westermarwei

Warring (fietspad)

Gaffel

Fok

Helmhout

Fietspad tussen Helmhout en Dûkdalf

It Beaken (groepspraktijk)

Klamp

Dûkdalf (tot fietspad en brug)

Steiger (inclusief fietsbrug)

Aliehoeve

Oer de Feart (inclusief bouwweg)

Industrieterrein De Ekers (wegen + fietspaden)

Technykwei

Firmawei

Industrieterrein Woudfennen (wegen + fietspaden en ambulancepost)

Parkeerterrein Woudstate

Milieuterrein aan de Handelswei

 

Joure Strooiroute 5

Ford pick-up - 1,1 m3 aanhangstrooier

Straatnaam:

Fietspad Haskerveldweg

Fietspad Leeuwarderweg

Fietspad Fjildwei

Langedyk

Fietspad Kleasterwei

Parkeerterrein Leeuwarderweg

Fietspad Ûtbuorren

Gravinnewei

Buorren

Terhernsterdyk

Jinshuzen

Fietspad Jinshuzen

Fietspad Terhernsterdyk

Ûtbuorren

Leeuwarderweg

Meenscharweg

Fietspad De Dolten

Fietspad Nije Fjildwei

Industrieterrein Appelhôf

Fietspad Jousterweg richting Heerenveen

Haskertille

Menning

Bûgel

De Vervening

Julianastraat

Wybrandus van Haschastraat

Toel

Fietspad Badweg

Fietspad Jousterweg tot aan aansluiting fietspad Haskerveldweg (+ dubbeling hoofdrijbaan Jousterweg , zie kaart)

Fietspad knooppunt Joure Jousterweg en Geert Knolweg tot aan ovonde.

Infoplaats Geert Knolweg voor ovonde ( zie kaart)

Flueskamp tot Polderboskdyk

Haulsterweg

Tunnel Scheen en Hollandiastraat

Industrieterrein Sewei

Industrywei

Transportwei

Handelswei

Fabrykswei

Ambachtswei

Produksjewei

 

Lemmer Strooiroute 6

MAN vrachtwagen - 4,0 m3 opzetstrooier

Straatnaam:

Eigen Haard

Tjalke de Boerstrjitte

Deels Wilhelminastraat inclusief rotonde

Lorbuorren

Warrensterwei

Trophorne

Lange Hoek

Mardyk

Wâldwei

Tsjerkewei

Buorren

Ige Galamawei

Aldewei

Oordenwei

Mientwei

Smitsleane

Breelenswei

Skuniadyk

De Burde

Bakwei

Pastoor Coendershof

Johannes Nagelhoutlaan

Sint Odulphusstraat

Havenstraat

Teeuwes de Boerstraat

Rijsterdyk

Murnserdyk

Séfonsterdyk

Huningspaed

Star Numanwei

Hoitebuorren

Lycklamawei

Beuckenswijkstraat tot kruising Sondelerdyk

Sondelerleane

Heaburgen

Marderhoek

Liemerige Wei

De Dollen

Jan Schotanuswei

Marderleane

Mientwei

Leise Leane

Westerein

Lykwei

Harichsterdyk

Bokkeleane

Stinsenwei

Keamerlânswei

Trophornsterwei

Harichsterstikke

 

Lemmer Strooiroute 7

New Holland tractor - 1,4 m3 aanhangstrooier

Straatnaam:

Gaaikemastraat

Van Swinderenstraat

Dubbelstraat

Herman Gorterstraat

Erasmusstraat

Jelle Meineszleane

Sate Steenbergenstrjitte

Siemen de Jongstrjitte

Wikelerdijk

Jachtlustweg

Verbindingsweg Balk

Menno van Coehoornweg

Iwert

Lijnbaan

Vogelzangwei

Delbuursterweg

Kruspaed

Noorderreed

Munnikeleane

Rûchhústerwei

Jan Jurjenssingel

Tsjerkhofleane

Nij Amerika

Hege Bouwen

Wytlânsdijkje

Boegen

Kerkstraat

De Alde Buorren

De Brink

Hegewei

Lege Leane

Fonteinwei

Beukenlaan (tussen Fonteinwei en Jan Schotanuswei)

Sminkewei

Beukenlaan ( tussen Sminkewei en De Houtwal; Kampbrug)

Wyldemerkwei

Fietspad van de Leise Leane t/m kruising Sudergoawei

Houtdyk

Parallelweg Sudergoawei (Houtdyk)

 

Lemmer Strooiroute 8

Mitsubishi pick-up - 0,8 m3 opzetstrooier

Straatnaam:

Parallelweg Sudergoa

Rotonde Harich fietspad

Wilhelminastraat (vanaf de Tjalke de Boerstraat)

Raadhuisstraat

Meerweg

De Warren

De Binge

De Finne

De Oper

Pypstersstikke

De Mieden

De Wurdze

Lytse Side

Meester C.J. Trompstraat

Jachthavendyk

Fietspad Wikelerdijk

Fietspad Jachtlustweg

Fietspad Menno van Coehoornweg

Du Toursstraat

Fietspad Jeen Hornstraweg

Fietspad Wijckelerweg

Wijckelerweg

Dubbelstraat

Koestraat

Fietspad Rûnwei

Fietspad Spanjaardsdijk

Fietspad Gaestdyk

Kanaelsdyk

Busstation Spannenburg

Fietspad Heerenhoogweg

Fietspad De Vinkebuorren

Fietspad Jacobus Boomsmastraat

Fietspad Beuckenswijkstraat

Fietspad Lyklamawei

Fietspad Hoitebuorren

Fietspad Starnumanwei

Fietspad Boegen

Fietspad Jan Schotanuswei

Fietspad Marderleane

Fietspad Mientwei (tot aan de Smitsleane)

Fietspad Venenwei

Fietspad Oordenwei

Fietspad Ige Galamawei

Fietspad Waldwei

Fietspad Bokkeleane

Lykwei

Kippenburg

Fietspad Sminkewei

Fietspadverbinding tussen Houtdijk en Houtdijk (kruising Sudergoawei)

Westein

Industrieterrein Eigen Haard (vanaf kruising woningbouw Z.W.H. –fietsroute achter AVK)

 

Lemmer Strooiroute 9

Scania vrachtauto - 4,0 m3 opzetstrooier

 

Straatnaam:

Pasveer

Westeind

Buren

Veendijk

Ringvaart

Otterweg

Grietenijdijk

Schoterdijk

Kooisloot

Middenweg

Koopmanweg

Bandsloot

Meester Wijmaweg

Echterdijk

Krompad

De Kempenaersweg

De Splitting

De Veenscheiding

Trekkersweg

Tjongerpad

Westerse Dijk

Gaasterweg

Schoterweg

Snakkerbuorren

Sydtakke

 

Lemmer Strooiroute 10

John Deere tractor - 1,4 m3 aanhangstrooier

 

Straatnaam:

Transveer

Oversteek Transveer met N359 naar Zeedijk, dubbeling rijbaan en fietsoversteken

Fietspad vanaf Riensingel tot aan aansluiting Zeedijk

Zeedijk (incl. rotonde rijbaan + naastliggend fietspad)

Almere (rijbaan + aanliggende fietspaden)

Schouw - Schuddingsteeg (De Steke)

Lemsterpad - Fenneweg

Sluisweg - Doraweg

Vissersburen - Kooiweg

Willemskade - Van Rijgersmapark

Achterom

Schans

Emmakade

Leeg

Burg. Krijgerplein

Schulpen

Nieuwedijk

Stationsweg

Tramweg

Strandweg

Waaigat

Flevostraat (tot aan aansluiting Urkerstraat)

Markerstraat

Pampusstraat

Nieuwburen

Straatweg

Parkstraat

Spaanderbank

Fietspaden bij oversteek N359 tussen Spaanderbank en Brekkenweg

Fietspad parallel aan noordzijde N359 vanaf Brekkenweg (2 aansluitingen) tot 60 m voorbij ingang Pasveer

Brekkenweg

Bosruiter

Melkweg

Houtsaachmole

Roggemole

Binnenbaardt

Verlaet

Oversteek Straatweg met N359, zowel (dubbeling) rijbaan als fietsoversteken

Albert Koopmanstraat

Riensingel

Gerben Bootsmastraat

Parkeerterrein Bakker Breimer

Gedempte Gracht

Kortestreek

Vuurtorenweg

Industrieweg

Fietspad Plattedijk

Parallelweg Plattedijk (+ dubbeling aansluiting N359)

Kadijk

Ossekamp

Uitheijing

Klaaskamp

Schardijk

Hooilanden

Hoogemieden

Naar boven