AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT milieupleinen en ondergrondse containers 2020

Burgemeester van Almelo:

 

Overwegende:

• Dat de burgemeester op grond van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Almelo kan besluiten tot het instellen van cameratoezicht voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen en andere plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn.

• Dat het cameratoezicht deel uitmaakt van een bredere aanpak om afvaldumping bij containers tegen te gaan.

• Dat de inzet van cameratoezicht gedurende de pilotperiode heeft geleid tot substantiële vermindering van dumpingen en bijplaatsingen bij de betreffende containerlocaties.

• Dat van het cameratoezicht een preventieve werking uitgaat.

• Dat het cameratoezicht een technische ondersteuning biedt bij het terugdringen van het aantal afvaldumpingen. Het kan dienen als hulpmiddel voor de verantwoordelijke autoriteiten bij het opsporen en vervolgen van daders van strafbare feiten.

• Dat afvaldumpingen zorgen voor overlastsituaties, verloedering, aantasting van het gevoel van veiligheid en het veroorzaakt mogelijk zelfs gezondheidsrisico’s.

• Dat het belang van de handhaving van de openbare orde en de daaronder mede te begrijpen bovengenoemde belangen zwaarder wegen dan het individuele belang van inwoners (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

• Dat het cameratoezicht in deze gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht; kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit.

• Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het legitieme doel.

• Dat overleg met de politie en het Openbaar Ministerie heeft plaatsgevonden.

 

Gelet op:

• artikel 151c Gemeentewet;

• Artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Almelo

• Wet politiegegevens

 

 

 

besluit:

 

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht milieupleinen en ondergrondse containers 2020.

 

 

 

Artikel 1  

De hierna volgende gebieden zijn aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Almelo en artikel 151c Gemeentewet:

• Alle milieupleinen en ondergrondse containers bestemd voor het inzamelen van afvalstoffen in de gemeente Almelo (zie kaart in bijlage 1 intern 69432)

 

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op dag volgend op de publicatie en geldt tot en met 1 mei 2025.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht milieupleinen en ondergrondse containers 2020.

 

Aldus vastgesteld op 29 september 2020

 

 

De burgemeester van Almelo,

A.J. Gerritsen

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Almelo, postbus 5100, 7600 GC Almelo. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van bezwaar moet bevatten.

Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

 

 

Bijlage overzichtskaart alle milieupleinen en ondergrondse containerlocaties in de gemeente Almelo

Naar boven