Besluit mandaat woningcorporatie Mozaïek Wonen, Woningbouwvereniging Reeuwijk en Stichting Zorgpartners Midden-Holland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 13 en 19 van de Huisvestingswet 2014;

 

besluiten:

 

 • 1.

  aan de directeur-bestuurder van de woningcorporatie Mozaïek Wonen en aan de directeur van de Woningbouwvereniging Reeuwijk mandaat te verlenen, met ondermandaat aan de behandelend medewerker, voor de volgende artikelen uit de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2019:

  • -

   artikel 3, tweede lid: het in afwijking van artikel 3, eerste lid, onder b, verlenen van een huisvestingsvergunning aan woningzoekenden als bedoeld in artikel 9 onder A, artikel 10, tweede lid, en artikel 17;

  • -

   artikel 4, derde lid: het verlenen van een huisvestingsvergunning;

  • -

   artikel 7, vierde lid: het overnemen van een urgentieverklaring die is afgegeven door een andere gemeente;

  • -

   artikel 7, zevende lid: het verlenen van een urgentieverklaring;

  • -

   artikel 10, tweede lid: het binnen de geldigheidsduur van een urgentieverklaring tweemaal aanbieden van passende woonruimte aan de in artikel 10, tweede lid, bedoelde woningzoekenden;

  • -

   artikel 11, eerste lid: het hanteren van een zoekprofiel zoals bedoeld in artikel 7, vijfde lid;

  • -

   artikel 12, eerste lid: het intrekken van de urgentieverklaring;

  • -

   artikel 12, derde lid: het verlengen van de geldigheidsduur van de urgentieverklaring in bijzondere gevallen;

  • -

   artikel 12, vierde lid: het al dan niet op zijn verzoek indelen van een woningzoekende in een andere urgentiecategorie als gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven;  

 • 2.

  aan de directeur-bestuurder van Stichting Zorgpartners Midden-Holland mandaat te verlenen, met ondermandaat aan de behandelend medewerker, voor de volgende artikelen uit de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2019:

  • -

   artikel 3, tweede lid: het in afwijking van artikel 3, eerste lid, onder b, verlenen van een huisvestingsvergunning aan woningzoekenden als bedoeld in artikel 9 onder A, artikel 10, tweede lid en artikel 17;

  • -

   artikel 4, derde lid: het verlenen van een huisvestingsvergunning; 

 • 3.

  in te trekken het mandaatbesluit van 7 augustus 2018 (Gemeenteblad 2018, 198482); 

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na de dag van bekendmaking en terug werkt tot en met 26 juni 2019.

 

Bodegraven, 17 december 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

 

de secretaris,    

drs. J.G. de Jager

 

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp

   

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Een bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van uw bezwaar.

Naar boven