Initiatiefvoorstel 17 juni 2020 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VOOR ARNHEM

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM:

 

Gelet op het initiatief van de fracties van D66, Christenunie, PvdA, Arnhems Ouderen Partij en Arnhem Centraal;

 

gelet op de artikelen 147, 147a en 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

I. De APV zodanig te wijzigen dat in hoofdstuk 5 (Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente), na Afdeling 8 (Openluchtrecreatie), afdeling 9 wordt toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

 

Afdeling 5.9 Meldingsplicht kamergewijze verhuur

 

Artikel 5.9.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • b.

  wooneenheid: gedeelte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur dat bestemd is voor afzonderlijke bewoning;

 • c.

  kamergewijze verhuur: verhuur van een niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden.

   

Artikel 5.9.2 Kamergewijze verhuur

Kamergewijze verhuur is verboden indien er niet is voldaan aan de volgende eisen:

 • • Er iemand is aangesteld, niet zijnde een huurder die:

 • - toeziet op de hygiëne en de veiligheid;

 • - aanspreekpunt is voor bewoners, omwonenden en overheden bij klachten;

 • - elke dag van de week bereikbaar is;

 • - een actueel overzicht bijhoudt van de namen van de bewoners van het pand.

 • • Van kamergewijze verhuur van een pand is melding gedaan conform artikel 5.9.3.

   

Artikel 5.9.3 Meldingsplicht bij kamergewijze verhuur

Degene die kamergewijze verhuur van een pand wil realiseren, meldt dit tenminste vier weken voor de eerste verhuur aan het college.

 

Artikel 5.9.4 Gegevensverstrekking

Een melding van kamergewijze verhuur wordt ingediend door gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier. Bij de melding worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

 • a.

  de naam en het adres van de verhuurder;

 • b.

  indien van toepassing het nummer van de Kamer van Koophandel van de verhuurder;

 • c.

  adres en kadastrale gegevens van het te verhuren pand;

 • d.

  de datum waarop de eerste verhuur plaats zal vinden;

 • e.

  de naam, het emailadres en het telefoonnummer van de persoon die is aangesteld ex artikel 5.9.2, van deze verordening.

   

Artikel 5.9.5 Overgangsbepaling

Bij bestaande kamergewijze verhuur op het moment van inwerkintreding van deze regeling, dient de melding vier weken na inwerkintreding van deze regeling plaats te hebben gevonden.

 

II. Te bepalen dat de onder I. bedoelde wijziging van de APV in werking treedt op de dag na die van bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

De Griffier, De voorzitter,

Naar boven