Normenkaart Minimabeleid 2020

 

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

  • Gelezen het beleidsplan Ondersteund in de Basis;

  • Gelet op de daarin vervatte opdracht van de Gemeenteraad om de normen voor het minimabeleid jaarlijks vast te stellen;

  • Gelezen het daartoe strekkende voorstel d.d. 5 december 2019;

 

 

Besluiten:

 

  • 1.

    de Normenkaart Minimabeleid 2019 per 1 januari 2020 in te trekken;

 

  • 2.

    De Normenkaart Minimabeleid 2020 vast te stellen en per 1 januari 2020 in te laten gaan.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 december 2019.

.

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer W.I.I. van Beek

Naar boven