Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018 (eerste wijziging)

 

De raad van de gemeente Blaricum;

 

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2019;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018 (eerste wijziging)

 

 

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Na artikel 2.48 wordt een artikel 2.48A ingevoegd, dat komt te luiden:

Artikel 2.48A Verboden gebruik van lachgas in Blaricum*

Het is verboden op een openbare plaats lachgas als roesmiddel te gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor personen, de openbare orde wordt verstoord of de openbare veiligheid in gevaar komt.

 

B

Het opschrift van artikel 2.57 komt te luiden:

Artikel 2.57 Loslopende honden

 

C

Artikel 2.57A vervalt.

 

D

Het opschrift van artikel 2.58 komt te luiden:

Artikel 2.58 Verontreiniging door honden in Laren*

 

E

Na artikel 2.58 wordt een artikel 2.58A ingevoegd, dat komt te luiden:

Artikel 2.58A Verontreiniging door honden in Blaricum en Eemnes*

 • 1.

  Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

 • 2.

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht om ter voldoening aan het bepaalde in het eerste lid, op eerste vordering van een ambtenaar belast met de zorg voor de naleving van het in dit artikel bepaalde, aan te tonen dat hij bij het uitlaten van de hond deugdelijke hulpmiddelen bij zich draagt ter verwijdering van de uitwerpselen van de hond.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.

 • 4.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 

F

Artikel 4.9A komt te luiden:

Artikel 4.9A Oplaten van ballonnen in Blaricum*

1. Het is verboden een ballon, van welk materiaal dan ook, door middel van helium of enig ander gas dat lichter is dan lucht, op te laten in de buitenlucht met het oogmerk om deze weg te laten zweven.

2. Onder ballon wordt onder meer verstaan: feest-, geluks-, papier-, wens-, sfeer-, herdenkings- of reclameballon.

3. Het verbod is niet van toepassing op vaartuigen als bedoeld in de Wet luchtvaart en op ballonnen die noodzakelijk zijn voor meteorologische waarnemingen of ander wetenschappelijk onderzoek.

 

G

Artikel 5.34 wordt als volgt gewijzigd:

Het zesde lid komt te luiden:

6.

a. De in het tweede lid onder c gestelde uitzondering geldt in Blaricum niet voor het Voorland Stichtse Brug, tenzij gebruik wordt gemaakt van de door de gemeente geplaatste vaste barbecues.

Het is op dit voorland tussen 1 april en 1 oktober verboden ander vuur voor koken, bakken en braden (barbecueën) aan te leggen, te stoken of te hebben, dan in deze vaste barbecues.

Voor het aanleggen, stoken of hebben van een vuur voor koken, bakken en braden (barbecueën) tussen 1 oktober en 1 april op het Voorland Stichtse Brug anders dan in de door de gemeente geplaatste vaste barbecues dient een ontheffing te worden aangevraagd bij het college.

b. Het college kan regels stellen voor het gebruik van de door de gemeente geplaatste vaste barbecues.

 

H

Het opschrift van artikel 5.37 komt te luiden:

Artikel 5.37 Verbod carbid te schieten in Blaricum en Laren*

 

Artikel II

Deze verordening kan worden aangehaald als “eerste wijzigingsverordening APV Blaricum 2018’’.

 

Artikel III

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 december 2019.

 

 

 

A. Hogendoorn

loco-griffier

 

 

 

 

mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

voorzitter

Naar boven