Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent Lokale Woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2025

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 september 2018 inzake bovengenoemd onderwerp.

 

Gelet op de Gemeentewet, de Woningwet en de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluit

 

  • 1)

    De Lokale Woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2025 vast te stellen;

  • 2)

    Het door uw gemeenteraad d.d. 12-11-2009 vastgestelde beleid zoals verwoord in het Woonplan 2010-2020 gemeente Gulpen-Wittem in te trekken;

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 25 oktober 2018.

De wnd. griffier,

Drs. W.H.M. Voorter.

de voorzitter,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.

Naar boven