Aanwijsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente De Ronde Venen 2019

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen:

 

Overwegende:

 • -

  Dat het tegengaan van heling, als onderdeel van ondermijnende criminaliteit, naar verwachting één van de prioriteiten wordt in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente de Ronde Venen, als onderdeel van de aanpak van woninginbraak, autokraak en diefstallen;

 • -

  Dat gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren, zoals genoemd in artikel 2:66 Algemene plaatselijke verordening gemeente De Ronde Venen 2018, in gebruikte of ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  Dat artikel 2:67 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente De Ronde Venen 2018 bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekeningen te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • -

  Dat het artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt, dat een handelaar verplicht is aantekeningen te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij heeft verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt (inkoopregister);

 • -

  Dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijke registratie van handelaren in de gemeente, een digitaal loket is ontwikkeld, zijnde het Digitaal Opkopers Loket (DOL);

 • -

  Dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister een digitale versie van dit register is ontwikkeld, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 • -

  Dat het DOR is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  Dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente De Ronde Venen 2018 (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte ongeregelde goederen;

 • -

  Dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekeningen te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

 • -

  Dat het voor handelaren niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden.

Gelet op:

 • -

  Afdeling 12. Bepaling ter bestrijding van heling van goederen. Artikel 2:66 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente De Ronde Venen 2018;

 • -

  Afdeling 12. Bepaling ter bestrijding van heling van goederen Artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente De Ronde Venen 2018;

 • -

  Afdeling 12. Bepaling ter bestrijding van heling van goederen Artikel 2:68 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente De Ronde Venen 2018;

 • -

  Artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht;

 • -

  Artikel 2 lid 2 van het uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht.

Besluit:

 • I.

  Het Digitale Opkopers Loket (DOL) aan te wijzen als enige meldpunt voor alle handelaren.

   

 • II.
  • 1.

   Het Digitaal Opkopers Register (DOR) aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht en de Algemene plaatselijke verordening gemeente De Ronde Venen 2018;

  • 2.

   De registratie in het DOR verplicht te stellen voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

  • 3.

   Het handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer toe te staan een papieren registratie bij te houden;

 • III.

  Vrijstelling te verlenen van het DOR, op grond van artikel 2:67 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente De Ronde Venen 2018, voor zover het betreft het verplicht aantekening houden van gekentekende voertuigen, die zijn geregistreerd in het kentekenregister van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

   

 • IV.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

De Ronde Venen, 22 mei 2019

De burgemeester van gemeente De Ronde Venen,

M. Divendal

Naar boven