Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 99945

Gepubliceerd op 11 mei 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Beemster 2015

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 13 maart 2018,

 

gelet op de artikel 6 van de Participatiewet,

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

 

B E S L U I T:

I.

Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Beemster 2015, luidende:

 

 

Bestaande tekst (was)

Nieuwe tekst (wordt)

A

Artikel 1

1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

a. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;

b. die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

c. die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

Artikel 1

1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

a. een persoon behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet en is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen en heeft mogelijkheden tot arbeids-participatie; of

b. een persoon behoort tot de doelgroep zoals bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet.

3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

 

B De toelichting komt te luiden aldus:

 

Toelichting

Onder algemeen wordt na de eerste alinea een tweede alinea toegevoegd:

Op 1 januari 2017 is de ‘Wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet’ in werking getreden. Dat heeft geleid tot wijziging van artikel 10d van de Participatiewet en daaraan verbonden inhoudelijke aanpassingen van de regeling met betrekking tot loonkostensubsidie.

In de Participatiewet is middels artikel 10d, tweede lid, een nieuwe doelgroep opgenomen voor loonkostensubsidie. Deze doelgroep is opgenomen in de verordening en betreft jongeren:

  • van het praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs;

  • het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de expertisecentra, of

  • de entreeopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2., onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

die binnen 6 maanden na het verlaten van school zijn gaan werken.

De werkgever van deze jongeren kan – ook als de dienstbetrekking al tot stand is gekomen – de gemeente verzoeken de loonwaarde vast te stellen.

 

Aan de nieuwe derde alinea wordt aan het eind (vóór behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie ) een bijzin toegevoegd: alsmede personen als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet.

 

In de nieuwe vijfde alinea wordt, in de 1e zin, rechtens geldende loon vervangen door:

wettelijk minimum loon.

 

In de nieuwe zevende alinea wordt een bijzin toegevoegd aan het eind van de tekst bij het eerste aandachtstreepje: alsmede personen als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet.

In de nieuwe zevende alinea wordt bij het tweede aandachtstreepje rechtens geldende loon vervangen door: wettelijk minimum loon.

 

Bij artikelsgewijze toelichting wordt bij artikel 1 aan het eind een bijzin toegevoegd: alsmede personen als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet.

 

II.

Te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 17 april 2018

 

A.J.M. van Beek

voorzitter

 

M. Timmerman

griffier

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl