Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2018, 79844BeleidsregelsBeleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Gelet op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van de uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden en dat het wenselijk is om beleid te formuleren voor de wijze waarop de gemeente het Bibob-instrument toepast;

Besluit vast te stellen:

 • 1.

  De “Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren”

 • 2.

  Het Bibob-formulier dat door de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is opgesteld (Bijlage).

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Definities

Artikel 1
 • 1.

  Voor zover niet anders bepaald, zijn de definities in artikel 1, eerste lid van de Wet Bibob van overeenkomstige toepassing op deze beleidslijn.

 • 2.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvraag: de aanvraag om een beschikking als bedoeld in artikel 1 van de wet;

  • b.

   bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   Bibob-toets: de behandeling van een aanvraag ofwel de beoordeling van een wederpartij waarbij met toepassing van de Wet Bibob door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om een aanvraag te weigeren, een beschikking in te trekken, te beëindigen, wijzigen of hieraan voorschriften te verbinden dan wel een vastgoedtransactie niet aan te gaan of beëindigen of een overheidsopdracht niet te gunnen, al dan niet na adviesaanvraag bij het Bureau;

  • d.

   Bibob-formulier: een formulier dat is vastgesteld krachtens artikel 30, vijfde lid van de wet;

  • e.

   indicatorenlijst: de als bijlage bij deze beleidsregel gevoegde lijst met indicatoren die aanleiding kunnen zijn voor het starten van een Bibob-toets;

  • f.

   RIEC: Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland;

  • g.

   Wet: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Paragraaf 2 Reikwijdte beleidsregel

Artikel 2

Deze beleidsregel ziet uitsluitend op de toepassing van de wet door de gemeente Gooise Meren als rechtspersoon en haar bestuursorganen. Dit beleid laat onverlet dat zij ook op andere wijzen of gronden een integriteitstoets kunnen uitvoeren en de uitkomsten hiervan bij verdere besluitvorming of andere rechtshandelingen kunnen betrekken.

Artikel 3

Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan het bestuursorgaan ook in afwijking van hetgeen in deze beleidsregel is bepaald, besluiten tot het uitvoeren van een Bibob-toets.

Artikel 4

Het bestuursorgaan zal een Bibob-toets in overweging nemen wanneer er sprake is van:

 • a.

  informatie verkregen van het Bureau op basis van een bericht zoals bedoeld in artikel 11a van de wet, en/of

 • b.

  informatie afkomstig van een van de partners uit het RIEC-samenwerkingsverband, en/of

 • c.

  vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 26 van de wet (OM-tip).

Hoofdstuk 2 Toepassingsbereik

Paragraaf 1 Toepassingsbereik bij aanvragen om beschikkingen

Artikel 5
 • 1.

  het bestuursorgaan start in ieder geval een Bibob-onderzoek ten aanzien van de volgende aanvragen:

  • a.

   indien een vergunning wordt aangevraagd, daaronder begrepen een aanvraag van een vergunning ter vervanging van een geëxpireerde vergunning, voor een prostitutiebedrijf of een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:1 onder d. respectievelijk onder g. van de Algemene plaatselijke verordening;

 • 2.

  In beginsel wordt geen Bibob-toets gestart indien een aanvraag voor een vergunning voor een prostitutiebedrijf een raamprostitutiebedrijf betreft als bedoeld in artikel 3:1 van de Algemene plaatselijke verordening, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   de aanvraag betreft een vergunning die, indien deze wordt verleend, op naam wordt gesteld van een eenmanszaak;

  • b.

   de eigenaar/bestuurder van de eenmanszaak niet reeds exploitant is in de zin van artikel 3:1 onder h. van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Gooise Meren;

  • c.

   de aanvraag betrekking heeft op niet meer dan één (1) werkruimte en

  • d.

   de seksuele diensten in de werkruimte uitsluitend worden verricht door degene die bestuurder is van de eenmanszaak.

 • 3.

  Het bestuursorgaan zal verder een Bibob-toets doen bij het zich voordoen van een of meer van de op de bijlage vermelde indicatoren met betrekking tot nieuwe aanvragen of reeds genomen besluiten aangaande:

  • a.

   de artikelen 3, 27, derde lid, 30a, vijfde lid onder b. en 31, derde lid onder a van de van de Drank- en Horecawet;

  • b.

   de artikelen 8, eerste lid, 21 en 22 van de Huisvestingswet 2014 en het bepaalde in de Huisvestingsverordening Gooise Meren 2018;

  • c.

   de artikelen 2:25, 2:28, 2:39, 3:3, 3:10 en 3:11 van de Algemene plaatselijke verordening Gooise Meren;

  • d.

   de artikelen 30b en 30h van de Wet op de Kansspelen;

  • e.

   artikel 2 van de Verordening op de speelautomatenhallen gemeente Gooise Meren;

  • f.

   artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit);

  • g.

   artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet (omgevingsvergunning inrichtingen Wet milieubeheer);

  • h.

   artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder i. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de wet kan worden geweigerd (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

  • i.

   de Subsidieverordeningen van de gemeente Gooise meren.

Paragraaf 2 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties en overheidsopdrachten

Artikel 6
 • 1.

  Het bestuursorgaan zal een Bibob-toets doen indien een vastgoedtransactie ziet op vastgoed waarvoor het voornemen bestaat het te gaan gebruiken zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 sub a.

 • 2.

  Het bestuursorgaan zal een Bibob-toets uitvoeren bij het zich voordoen van een of meer van de op de bijlage vermelde indicatoren bij vastgoedtransacties en overheidsopdrachten voor zover deze laatste vallen binnen een krachtens artikel 5 lid 2 van de wet aangewezen sector.

Hoofdstuk 3 Uitvoering Bibob-toets en gevolg

Paragraaf 1 Bibob-onderzoek door het bestuursorgaan

Artikel 7
 • 1.

  Indien het bestuursorgaan beslist om een Bibob-toets te starten, dient betrokkene een Bibob-formulier in te vullen en in te dienen. Daarbij dienen de documenten te worden gevoegd die in dat formulier zijn vermeld en de eventuele aanvullende vragen die bij de uitreiking daarvan door of namens het bestuursorgaan zijn gesteld te worden beantwoord.

 • 2.

  In gevallen waarin blijkt dat de gegevens die in of bij de eventuele aanvraag en/of het Bibob-formulier zijn verstrekt onvoldoende duidelijk en/of inconsistent blijken te zijn, kan de betrokkene, zo nodig in een persoonlijk onderhoud, om een nadere toelichting worden gevraagd.

 • 3.

  In aanvulling op de gevolgen die art. 4 van de wet verbindt aan het niet (volledig) invullen van een formulier of het verschaffen van aanvullende gegevens met betrekking tot beschikkingen, kan het niet volledig, onduidelijk of niet consistent beantwoorden van vragen op grond van artikel 30 en artikel 12 van de wet leiden tot ontbinding van al aangegane vastgoedtransacties.

 • 4.

  Het niet, dan wel niet volledig invullen van het Bibob-formulier kan tevens van invloed zijn op de gunning in een aanbestedingsprocedure.

Artikel 8
 • 1.

  Een betrokkene aan wie een Bibob-formulier is uitgereikt, wordt gedurende een termijn van tien werkdagen in de gelegenheid gesteld om dit samen met de gevraagde informatie bij het bestuursorgaan in te dienen.

 • 2.

  Indien een Bibob-formulier volgens de daarin of daarbij gegeven aanwijzingen, niet of onvolledig is ingevuld, niet alle verzochte bijlagen daaraan zijn toegevoegd of gegevens bevat waarvan aanstonds blijkt dat deze onjuist zijn, wordt de indiener krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende tien werkdagen de gelegenheid geboden tot herstel.

 • 3.

  Indien gedurende de hersteltermijn geen gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid de gebreken op te heffen en de ontbrekende gegevens die van belang zijn voor de Bibob-toets alsnog in te dienen, wordt een aanvraag in beginsel buiten behandeling gesteld, dan wel treden in beginsel de gevolgen in zoals weergegeven in artikel 7, leden 3 en 4.

Paragraaf 2 Adviesaanvraag bij het Bureau

Artikel 9

Aanvullend op het eigen onderzoek kan advies bij het Bureau worden gevraagd, onder meer indien:

 • a.

  na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager, gegadigde of wederpartij en/of daarmee in verband te brengen derden als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de wet;

 • b.

  na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van de aan de betreffende beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie te verbinden onderneming(en);

 • c.

  na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van of door de aan de betreffende beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie te verbinden onderneming(en);

 • d.

  de officier van justitie het bestuursorgaan de tip geeft of heeft gegeven om in een bepaalde zaak een Bibob-advies te vragen;

 • e.

  het Bureau het bestuursorgaan desgevraagd bericht als bedoeld in artikel 11a van de wet.

Paragraaf 3 Gevolgen van uitkomst onderzoek

Artikel 10
 • 1.

  Indien uit het eigen onderzoek en/of een advies van het Bureau blijkt dat er sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet, zal het bestuursorgaan de aanvraag om (wijziging van) de beschikking weigeren, de beschikking intrekken dan wel niet meewerken aan een vastgoedtransactie of de overheidsopdracht niet gunnen binnen de grenzen van het aanbestedingsrecht.

 • 2.

  Indien uit het eigen onderzoek en/of een advies van het Bureau blijkt dat er sprake is van een mindere mate van gevaar, dan zal het bestuursorgaan of de rechtspersoon met overheidstaak gebruik maken van zijn bevoegdheid tot het verbinden van voorschriften ex artikel 3, lid 7 van de wet aan een beschikking, of extra voorwaarden verbinden aan de transactie of overheidsopdracht. Deze extra voorschriften of voorwaarden zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar.

 • 3.

  Indien de conclusie van het eigen onderzoek en/of een advies van het Bureau "geen gevaar" luidt zal het bestuursorgaan de gevraagde beschikking verlenen, dan wel een al gegeven beschikking in stand laten, de vastgoedtransactie aangaan, in stand houden respectievelijk niet langer opschorten, of de betrokkene niet van gunning van een aanbesteding uitsluiten, tenzij er andere gronden zijn dan op basis van de Wet Bibob om hiertoe over te gaan.

Artikel 11
 • 1.

  Indien zich de situatie voordoet dat een derde, zijnde een (voormalig) bestuurder, een (voormalig) vermogensverschaffer of een persoon waarmee een andersoortige zakelijke samenwerkingsrelatie bestaat of heeft bestaan strafbare feiten heeft gepleegd, waardoor een betrokkene in relatie komt te staan tot strafbare feiten in de zin van artikel 3, vierde lid sub b onderscheidenlijk artikel 3, vierde lid sub c. van de wet, wordt hiermee gedurende een termijn van drie jaar rekening gehouden bij de vaststelling van de mate van gevaar in de zin van artikel 3, tweede lid van de wet.

 • 2.

  Voor het moment waarop zeggenschap respectievelijk vermogensverschaffing respectievelijk de zakelijke samenwerking is geëindigd wordt bij de toepassing van het eerste lid uitgegaan van gegevens uit het handelsregister, en/of andere documentatie die daarover naar het oordeel van het bestuursorgaan voldoende uitsluitsel geeft.

 • 3.

  Indien een derde naar ernstig vermoeden strafbare feiten heeft gepleegd en deze derde zowel zeggenschap heeft uitgeoefend als vermogen heeft verschaft, bedraagt de in het eerste lid bedoelde termijn vijf jaren, gerekend vanaf het tijdstip waarop de zeggenschap en/of de vermogensverschaffing is geëindigd.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12
 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de dag van publicatiepublicatie.

Artikel 13

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren,  gehouden op 19 maart 2018.

De secretaris

De burgemeester

Drs. H.M.W. ter Heegde

Bijlage: indicatorenlijst bij “Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren”.

Behoort bij de beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob (Stb. 2003, 216), vastgesteld door de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders, van de gemeente Gooise Meren.

Indicatoren die aanleiding kunnen vormen tot het doen van een Bibob-toets zoals bedoeld in deze beleidsregel zijn vermeld in de onderstaande lijst. Deze lijst is imperatief noch limitatief; de beslissing om tot een Bibob-toets over te gaan is altijd het resultaat van een integrale afweging. De burgemeester kan, na overleg met de politie, deze lijst dan ook steeds wijzigen of aanvullen.

Bedrijf(s)structuur)

Onduidelijke, ondoorzichtige, a-typische en/of gecompliceerde organisatiestructuur, mede in relatie tot de aard en omvang van de onderneming of transactie. Dit kan blijken uit:

Onnodig veel rechtspersonen en/of complexe structuur

Recente oprichting in combinatie met een niet voor de hand liggende exploitatie

Gebruik stichting bij commerciële onderneming

Betrokkenheid buitenlandse rechtspersonen

Veel wisselingen in rechtsvorm, functionarissen en/of aandeelhouders

Het is niet duidelijk wie zeggenschap en/of verantwoordelijkheid heeft en/of uiteindelijke begunstigde is

Onduidelijk of niet goed onderbouwd ondernemingsplan

Aangegeven leidinggevende/beheerder is mogelijk niet de (enige) leidinggevende/beheerder, en/of personen met feitelijke zeggenschap staan niet op vergunning, aanvraag of overige officiële documenten (katvanger- of stromanconstructie)

Wijziging exploitant kort na eerdere vergunningverlening, overheidsopdracht of vastgoedtransactie

Betrokkene, exploitant of beheerder is feitelijk vaak afwezig

Weinig leidinggevenden ten opzichte van het aantal openingsuren

Weigerachtige houding bij inzicht geven in organisatiestructuur of frequente wisselingen hierin

Boekhouder/fiscalist van betrokkene heeft klanten met een dubieuze reputatie

Betrokkenheid van buitenlandse rechtsvormen zoals Limited’s, Trust’s, Antilliaanse SPF’s NV’s, Belgische NV, GmbH’s of Liechtensteinse Familienstiftungen of Familienanstalten

Inrichting of activiteit zoals bedoeld in art. 5 lid 3 sub h en i van de beleidsregel betreft inzameling, opslag, transport, bewerking en verwerking van (afval)stoffen zoals bijvoorbeeld huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval, metaal/schroot, kunststof en/of papier, gevaarlijke (afval)stoffen

Financieel

Ongebruikelijk hoge of lage huur/bieding/aankoopsom, ongebruikelijke betalingswijze, ongebruikelijke betaalperiode

Onduidelijke financiering van (nieuwe inrichting van) pand(en), bijvoorbeeld lage hypotheek ten opzichte van aankoopwaarde

De op de aanvraag aangegeven investeringssom wijkt substantieel af van het gebruikelijke normbedrag

Ongebruikelijke of verdachte (mede)financierder of financiering(s)structuur), bijvoorbeeld blijkende uit:

door natuurlijk persoon verstrekte hypotheek

financiering uit het buitenland

financiering door buitenlandse rechtspersoon

financiering door middel van crowdfunding

Zeer hoge, lage of geen waarborgsom vereist terwijl dit in de markt wel gebruikelijk is gelet op kredietrisico of hoogte van verplichtingen

De huur of de waarborgsom wordt niet betaald door de wederpartij maar door een ander

De wederpartij heeft meerdere jaarrekeningen in het verleden niet gedeponeerd

Voortzetten van (financiering van) verliesgevende vorige of andere onderneming

Onverklaarbaar vreemd vermogen, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:

Uitkering in combinatie met hoge investeringen, dure bezittingen

Financiering met contant aangehouden ‘spaargeld’

Er is sprake van niet-marktconforme financieringsmodaliteiten

Boekhouding niet op orde en/of weigerachtige houding verstrekken boekhouding

Ongebruikelijk hoge of lage goodwill en/of overnamesom

Schijnbaar weinig klandizie, toch hoge omzetten

De betrokkene

Minder voor de hand liggende persoon vraagt de vergunning aan, wil vastgoedtransactie aangaan of overheidsopdracht krijgen, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:

Geen ervaring in de branche

Geen kwalificaties en/of vakkennis

Ongebruikelijke leeftijd om een eigen onderneming met hoge investeringslasten te starten

Betrokkene vertoont structureel slecht naleefgedrag

De vertegenwoordiger van de wederpartij is niet bevoegd om de partij te vertegenwoordigen of vervult daar geen functie

Betrokkene heeft veel panden in bezit en/of vastgoedportfolio groeit snel

Betrokkene wordt vergezeld door (branchevreemde) lijfwacht, adviseur, jurist, vriend, chauffeur of familielid

(Aanvraag)formulieren worden onvolledig ingevuld en/of vragen worden onvolledig beantwoord

Ongebruikelijk of (tot recent) onbekend woonadres, zoals Leger des Heilsadres, postadres, gevangenis, adres waar ongebruikelijk veel mensen ingeschreven staan

Huurder huurt van een (rechts)persoon waarvan de integriteit niet buiten twijfel staat

Betrokkene heeft tot voor kort in het buitenland verbleven of is een buitenlandse rechtspersoon

Minder voor de hand liggende aanvraag met betrekking tot of interesse in vastgoedtransactie of overheidsopdracht voor deze betrokkene

De betrokkene gebruikt binnen de gemeente het “lobby- circuit”

Betrokkene maakt strategisch gebruik van rechtspersonen of heeft dit in het verleden gedaan

Aanwijzingen van (betrokkenheid bij) criminaliteit

Met betrekking tot betrokkene, diens financier, leidinggevende, (ver)huurder, zakenpartner, vorige vergunninghouder of anderszins zakelijk samenwerkingspartner bestaan aanwijzingen van (betrokkenheid) bij criminaliteit, wat onder meer kan blijken uit:

signalen van handhavingsambtenaren of meldingen van burgers (schietpartijen, geweld, (hard)drugsgebruik, heling, illegale prostitutie, illegaliteit, wapens, drugs);

signalen van de politie (idem) ;

tip van het Openbaar Ministerie ex artikel 26 Wet Bibob

het betreffende pand is heropend na sluiting ex artikel 13b Opiumwet

Er vinden a-typische (oneigenlijke) activiteiten plaats in en rond de inrichting of het vastgoed

Onderneming of vastgoed biedt infrastructuren aan het illegale circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten zoals illegaal gokken, illegale prostitutie, mensenhandel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering, wapenhandel

Betrokkene is de afgelopen vijf jaar al vaker een vergunning, vastgoedtransactie of overheidsopdracht geweigerd

Een voorgaande aanvraag of onderhandeling is ingetrokken, buiten behandeling gesteld respectievelijk door betrokkene beëindigd na aankondiging of uitvoering van een Bibob-toets

Vermoedelijk gedwongen overname, vermoeden van wurgcontract of afpersing

Locatie, object en activiteiten

Het object van de transactie is in het verleden in korte tijd van meerdere eigenaars gewisseld, waarbij de koopprijs is opgestuwd

Heropening van een pand na een periode van sluiting, bijvoorbeeld als gevolg van een bestuursrechtelijke sanctie

Functiewijziging van een pand of inrichting

Ongebruikelijke plaats om onderneming te starten

Er is sprake van de verkoop van meerdere objecten

Het betreft gronduitgifte op een bedrijventerrein

Het betreffende onroerende goed, pand of de betreffende inrichting ligt in:

een kwetsbare wijk, opeenstapeling van ‘probleem-inrichtingen’

een vastgesteld aandachtsgebied, geografisch gebied

een vastgesteld aandachtsgebied, bepaalde branche

Bepaalde branche

Vastgoed

Autosloperijen/autodemontage

Vuurwerkopslag en/of vuurwerkverkoop

Verwerking dan wel sanering van (verontreinigde) grond en/of bagger

Seks-inrichtingen

Horecabedrijven al dan niet met alcoholverstrekking

Dienstverleners, zoals bijvoorbeeld:

Opkopers goud en zilver

Kapsalons

Belwinkels

Massagesalons

Internetcafé

Klusbedrijven

Tattooshops

Maneges, paardenhouderijen, stoeterijen, of het fokken c.q handelen in paarden etc.

Sportscholen

Kamerverhuur

Beauty-, wellness-en saunabedrijven

Goede doelen

Overig

Er is sprake van (poging tot) bedreiging en/of mishandeling behandelend ambtenaar

Er is sprake van (poging tot) omkoping) behandelend ambtenaar

Er is sprake van valsheid in geschrifte bij aanvraag of ander contact met de gemeente (valse identificatie, huurcontracten etc)

Bibob-vragenformulier met betrekking tot overige beschikkingen

Vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Bibob-vragenformulier met betrekking tot beschikkingen, niet-zijnde subsidiebeschikkingen of vergunningen ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo

Vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Instructie

Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Op basis van dit formulier kunnen bestuursorganen een beoordeling op grond van de Wet Bibob uit (laten) voeren.

Vergunningen, ontheffingen, erkenningen en toekenningen

Dit Bibob-vragenformulier gaat over (aanvragen van) beschikkingen – vergunningen, ontheffingen, erkenningen en toekenningen – die onder de werking van de Wet Bibob vallen, met uitzondering van subsidiebeschikkingen en omgevingsvergunningen bouw ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo. Hieronder gebruiken wij het woord ‘vergunning’, ook als sprake is van een andere beschikking.

Consequenties gebrekkig invullen

Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan dat onder andere de volgende gevolgen hebben:

Een vergunningaanvraag kan buiten behandeling worden gelaten.

Een verleende vergunning kan worden ingetrokken.

Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot weigering en/of intrekking van de vergunning leiden.

Verwijzen

Het kan voorkomen dat in dit formulier wordt gevraagd naar informatie die u al eerder heeft gegeven. In die gevallen mag u bij de beantwoording verwijzen naar:

de beantwoording van andere vragen uit dit formulier. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie vraag 4.’

de bewijsstukken die u bij de beantwoording van de vragen verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de koopovereenkomst van 1 januari 2013.’

documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de vergunningaanvraag van 1 januari 2013.’

Als u de vragen uit dit formulier met deze verwijzingen volledig beantwoordt, hoeft u verder niets in te vullen. Houd er wel rekening mee dat de actuele situatie veranderd kan zijn ten opzichte van wat eerder is aangegeven of vastgelegd.

Informatie overgelegd in eerdere procedures

Het kan voorkomen dat u in een andere procedure bij het onderhavige bestuursorgaan al documenten of gegevens heeft verstrekt die nu weer worden opgevraagd. Als deze documenten en gegevens niet zijn veranderd en het bestuursorgaan die gegevens nog heeft, is het niet nodig om die gegevens opnieuw te verstrekken. U moet dat wel met het bestuursorgaan overleggen.

Uw antwoord past niet op het formulier

Het kan voorkomen dat uw antwoord niet past in de antwoordruimte bij de desbetreffende vraag. In dat geval moet u de gevraagde gegevens vermelden op een bijlage die u bij dit formulier voegt.

Toelichting gebruikte termen

In de vragen staan vaak de woorden ‘de betrokkene’ of ‘de betrokkenen’. Dit zijn termen uit de Wet Bibob (zie artikel 1, eerste lid, onder e). Het gaat dan om de vergunninghouder(s) of -aanvrager(s). Dit kunnen ook rechtspersonen zijn. Verder wordt herhaaldelijk van ‘u’ of ‘uw’ gesproken. Daarmee bedoelen we de hierboven beschreven betrokkene.

Achter dit vragenformulier is een hoofdstuk ‘Toelichting’ opgenomen. Daarin leggen we de betekenis van enkele andere termen uit. Lees deze toelichting goed door.

1. Identificatie

1A: Waarvoor heeft u een vergunning (aangevraagd)?

Type vergunning:

Locatie:

1B: Is sprake van een vergunning(aanvraag) van/door een natuurlijk persoon en/of eenmanszaak?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burger Service Nummer (BSN):

Adres:

Telefoonnummer:

 

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • een kopie van uw geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.

 • de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.

 • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.

U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eenmanszaak nog niet bestond.

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, bent u de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob.

 

U moet de volgende vragen beantwoorden:

 • de vragen 2A tot en met 2M onder ‘2. Eenmanszaak – privé persoon’; en

 • de vragen 6A tot en met 6K onder ‘6. Specifieke vragen overige vergunningen’.

 

U kunt de volgende vragen overslaan:

 • de vragen 1C tot en met 1G;

 • de vragen 3A tot en met 3N onder ‘3. Vennoot – natuurlijk persoon’;

 • de vragen 4A tot en met 4N onder ‘4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende’; en

 • de vragen 5A tot en met 5G onder ‘5. Uiteindelijk leidinggevende’.

1C: Is sprake van een vergunning(aanvraag) van/door een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap?

□ Nee. Ga door naar vraag 1F en 1G. Sla vragen 1D en 1E over.

□ Ja, en alle vennoten zijn natuurlijke personen. Beantwoord vraag 1D. Sla vragen 1E, 1F en 1G over.

□ Ja, en één of meer vennoten zijn rechtspersonen. Beantwoord vraag 1E en 1G. Sla vragen 1D en 1F over.

1D: Welke vof, cv of maatschap betreft de vergunning(aanvraag)?

Naam vennootschap/maatschap:

 

Alle handelsnamen:

 

Rechtsvorm:

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende natuurlijke personen als vennoten:

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

 

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

 

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Lever met betrekking tot deze vof, cv of maatschap het volgende in:

 • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten.

 • (een kopie van) de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract.

 • •.

  de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.

 • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.

U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.

De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob.

 

U moet de volgende vragen beantwoorden:

 • per vennoot een exemplaar van de vragen 3A tot en met 3N onder ‘3. Vennoot –natuurlijk persoon’; en

 • de vragen 6A tot en met 6K onder ‘6. Specifieke vragen overige vergunningen’.

 

U kunt de volgende vragen overslaan:

 • de vragen 1E, 1F en 1G;

 • de vragen 2A tot en met 2M onder ‘2. Eenmanszaak – privé persoon’;

 • de vragen 4A tot en met 4N onder ‘4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende’; en

 • de vragen 5A tot en met 5G onder ‘5. Uiteindelijk leidinggevende’.

1E: Welke vof, cv of maatschap betreft de vergunning(aanvraag)?

Naam:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

Adres:

Telefoonnummer:

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende vennoten:

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Alle handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Telefoonnummer:

 

 

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Alle handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Telefoonnummer:

 

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk leidinggevenden:

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval over de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

 

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval om de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Alle handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Telefoonnummer:

 

 

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Alle handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Telefoonnummer:

 

Lever met betrekking tot de eerst genoemde vennootschap/maatschap het volgende in:

 • (een kopie van) de vennootschapsovereenkomst.

 • de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.

 • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.

 • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle vennoten en uiteindelijk zeggenschap hebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.

 • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten, de uiteindelijk leidinggevenden en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschap hebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, hoeft u deze gegevens niet te verstrekken. Verwijs dan wel naar het handelsregister.

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevende zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, hoeft u deze gegevens niet te verstrekken. Verwijs dan wel naar het handelsregister.

U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.

De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob. Voor zover dit natuurlijke personen zijn, zijn zij ook uiteindelijke zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevenden. De andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevenden heeft u aangegeven.

 

U moet de volgende vragen beantwoorden:

 • vraag 1G;

 • per vennoot die een natuurlijk persoon is, een exemplaar van de vragen 3A tot en met 3N onder ‘3. Vennoot – natuurlijk persoon’; en

 • per andere uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en met 4N onder ‘4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende’;

 • per andere uiteindelijk leidinggevende een exemplaar van de vragen 5A tot en met 5G onder ‘5. Uiteindelijk leidinggevende’; en

 • de vragen 6A tot en met 6K onder ‘6. Specifieke vragen overige vergunningen’.

 

U kunt de volgende vragen overslaan:

 • vraag 1F; en

 • de vragen 2A tot en met 2M onder ‘2. Eenmanszaak – privé persoon’.

1F: Is sprake van een vergunning(aanvraag) van/door een andere rechtsvorm dan een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap?

Opmerking: Uit uw beantwoording van de voorgaande vragen volgt dat dit het geval moet zijn. Als toch sprake is van een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap, heeft u waarschijnlijk een fout gemaakt. Wijzig dan uw antwoord op (één van) de vorige vragen.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Naam:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

Adres:

Telefoonnummer:

Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende bestuurders:

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Alle handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Telefoonnummer:

 

 

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Alle handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Telefoonnummer:

 

Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende andere uiteindelijk leidinggevenden:

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als bestuurder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

 

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende aandeelhouders:

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Alle handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Telefoonnummer:

 

 

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Alle handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Telefoonnummer:

 

Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden:

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als aandeelhouder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Alle handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Telefoonnummer:

 

 

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Alle handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Telefoonnummer:

 

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.

 • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.

 • een kopie van het aandeelhoudersregister.

 • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.

 • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, indirect leidinggevenden, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevende zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

U hoeft de balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eerst genoemde partij nog niet bestond.

De eerst genoemde partij is de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob. De natuurlijke personen die aandeelhouder zijn, zijn uiteindelijke zeggenschaphebbenden. De natuurlijke personen die bestuurder zijn, zijn uiteindelijk leidinggevenden. Eventuele andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevenden heeft u aangegeven.

 

U moet de volgende vragen beantwoorden:

 • vraag 1G;

 • per uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en met 4N onder ‘4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende’;

 • per andere uiteindelijk leidinggevende een exemplaar van de vragen 5A tot en met 5G onder ‘5. Uiteindelijk leidinggevende’; en

 • de vragen 6A tot en met 6K onder ‘6. Specifieke vragen overige vergunningen’.

 

U kunt de volgende vragen overslaan:

 • de vragen 2A tot en met 2M onder ‘2. Eenmanszaak – privé persoon’; en

 • de vragen 3A tot en met 3N onder ‘3. Vennoot – natuurlijk persoon’.

1G: Bij uw beantwoording van de voorgaande vragen heeft u mogelijk aangegeven dat er aandeelhouders en/of andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden zijn. Zijn er andere natuurlijke personen die als uiteindelijk begunstigde van de betrokkene kunnen worden aangemerkt?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk begunstigde wordt aangemerkt.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Adres:

 

 

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Adres:

 

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit deze uiteindelijke begunstiging blijkt (bijvoorbeeld certificaten).

2. Eenmanszaak – privé persoon

Invulwijzer

Vul de vragen 2A tot en met 2M alleen in als dat bij vraag 1B is aangegeven.

Uiteindelijke zeggenschap

2A: Bent u de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van (andere) rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

 • een organogram waarin de verhoudingen tussen u, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.

 • de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.

 • de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.

 • de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

 • de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

 • 1.

  als uw uiteindelijke zeggenschap niet meer actueel is; en

 • 2.

  voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

Bestuursfuncties

2B: Bent u de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

 • een organogram waarin de verhoudingen tussen u en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 2A overlegt.

Financiën

2C: Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt begrepen.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

 

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

 

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

2D: Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

Opmerking: U moet hierbij ook informatie geven over uw schulden aan de Belastingdienst.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Schuldeiser:

Bedrag nu:

Bedrag einde afgelopen jaar:

Bedrag einde jaar daarvoor:

 

Schuldeiser:

Bedrag nu:

Bedrag einde afgelopen jaar:

Bedrag einde jaar daarvoor:

 

Schuldeiser:

Bedrag nu:

Bedrag einde afgelopen jaar:

Bedrag einde jaar daarvoor:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

2E: Heeft u dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Bron inkomsten:

Type inkomsten:

Bedrag dit jaar:

Bedrag afgelopen jaar:

Bedrag jaar daarvoor:

 

Bron inkomsten:

Type inkomsten:

Bedrag dit jaar:

Bedrag afgelopen jaar:

Bedrag jaar daarvoor:

 

Bron inkomsten:

Type inkomsten:

Bedrag dit jaar:

Bedrag afgelopen jaar:

Bedrag jaar daarvoor:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

2F: Als u heeft aangegeven dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode(s) dan in uw levensonderhoud voorzien?

Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

□ Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.

□ Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk:

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Adres:

 

□ Op een andere manier, namelijk:

Door:

2G: Heeft u een fiscaal partner?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Adres:

Leningen

2H: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

Opmerking: U moet hierbij in te gaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 2A en 2B hebben ontvangen.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Bedrag aanvang:

Restschuld:

Rentepercentage:

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):

Bedrag zekerheid:

Datum overeenkomst:

Datum verstrekking:

Volledige (statutaire) naam schuldeiser:

Handelsnamen schuldeiser:

Geboortedatum en -plaats schuldeiser:

Handelsregisternummer schuldeiser:

Adres(sen) schuldeiser:

 

Bedrag aanvang:

Restschuld:

Rentepercentage:

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):

Bedrag zekerheid:

Datum overeenkomst:

Datum verstrekking:

Volledige (statutaire) naam schuldeiser:

Handelsnamen schuldeiser:

Geboortedatum en -plaats schuldeiser:

Handelsregisternummer schuldeiser:

Adres(sen) schuldeiser:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

 • (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

2I: Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

 

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

 

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

2J: Hebben u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

 

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

 

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

2K: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Naam onderneming:

 

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Naam onderneming:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

2L: Is aan u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

 

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

Arbeidshistorie

2M: Bent u eerder als werknemer (niet als ondernemer) werkzaam geweest op de locatie waarop de vergunning(aanvraag) toeziet?

□ Nee.

□ Ja. Geef het onderstaande aan:

Naam werkgever:

Periode:

3. Vennoot – natuurlijk persoon

Invulwijzer

Vul de vragen 3A tot en met 3N alleen in als dat bij de vragen 1D of 1E is aangegeven. Vul per natuurlijke persoon die vennoot is, één exemplaar van deze vragen in.

Identificatie vennoot

3A: Op welke vennoot heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 3B tot en met 3N betrekking?

Volledige naam:

Geboortedatum:

Uiteindelijke zeggenschap

3B: Is deze vennoot de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?

Opmerking: In de toelichting achter dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u met een verwijzing naar het handelsregister volstaan.

 • een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U dient daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven.

 • de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.

 • de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.

 • de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

 • de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

 • 1.

  als de uiteindelijke zeggenschap van deze vennoot niet meer actueel is; en

 • 2.

  voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

Bestuursfuncties

3C: Is deze vennoot de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

 • een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 3B overlegt.

Financiën

3D: Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

 

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

 

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

3E: Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

Opmerking: U moet hierbij ook informatie te verschaffen over schulden aan de Belastingdienst.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Schuldeiser:

Bedrag nu:

Bedrag einde afgelopen jaar:

Bedrag einde jaar daarvoor:

 

Schuldeiser:

Bedrag nu:

Bedrag einde afgelopen jaar:

Bedrag einde jaar daarvoor:

 

Schuldeiser:

Bedrag nu:

Bedrag einde afgelopen jaar:

Bedrag einde jaar daarvoor:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

3F: Heeft deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Bron inkomsten:

Type inkomsten:

Bedrag dit jaar:

Bedrag afgelopen jaar:

Bedrag jaar daarvoor:

 

Bron inkomsten:

Type inkomsten:

Bedrag dit jaar:

Bedrag afgelopen jaar:

Bedrag jaar daarvoor:

 

Bron inkomsten:

Type inkomsten:

Bedrag dit jaar:

Bedrag afgelopen jaar:

Bedrag jaar daarvoor:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

3G: Als u heeft aangegeven dat deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft deze vennoot in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?

Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

□ Deze vennoot heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.

□ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Adres:

 

□ Op een andere manier, namelijk:

Door:

3H: Heeft deze vennoot een fiscaal partner?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Adres:

Leningen

3I: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

Opmerking: U moet hierbij in te gaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 3B en 3C hebben ontvangen.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Bedrag aanvang:

Restschuld:

Rentepercentage:

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):

Bedrag zekerheid:

Datum overeenkomst:

Datum verstrekking:

Volledige (statutaire) naam schuldeiser:

Handelsnamen schuldeiser:

Geboortedatum en -plaats schuldeiser:

Handelsregisternummer schuldeiser:

Adres(sen) schuldeiser:

 

Bedrag aanvang:

Restschuld:

Rentepercentage:

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):

Bedrag zekerheid:

Datum overeenkomst:

Datum verstrekking:

Volledige (statutaire) naam schuldeiser:

Handelsnamen schuldeiser:

Geboortedatum en -plaats schuldeiser:

Handelsregisternummer schuldeiser:

Adres(sen) schuldeiser:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

 • (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

3J: Zijn deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

 

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

 

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

3K: Hebben deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

 

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

 

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

3L: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Naam onderneming:

 

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Naam onderneming:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

3M: Is aan deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

 

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

Arbeidshistorie

3N: Is deze vennoot eerder als werknemer (niet als ondernemer) werkzaam geweest op de locatie waarop de vergunning(aanvraag) toeziet?

□ Nee.

□ Ja. Geef het onderstaande aan:

Naam werkgever:

Periode:

4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende

Invulwijzer

Vul de vragen 4A tot en met 4N alleen in als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven. Vul per uiteindelijk zeggenschaphebbende één exemplaar van deze vragen in.

Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende

4A: Op welke uiteindelijk zeggenschaphebbende heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 4B t/m 4N betrekking?

□ Op een natuurlijk persoon, namelijk:

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum:

 

□ Op een rechtspersoon, namelijk:

Naam:

 

Handelsregisternummer:

 

Uiteindelijke zeggenschap

4B: Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar ook uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van betrokkene?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

 • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende, de betrokkene en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven.

 • de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.

 • de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.

 • de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

 • de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

 • 1.

  als de uiteindelijke zeggenschap van deze uiteindelijk zeggenschaphebbende niet meer actueel is; en

 • 2.

  voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

Bestuursfuncties

4C: Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

 • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 4B overlegt.

Financiën

4D: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

 

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

 

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

4E: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

Opmerking: U moet hierbij ook informatie geven over schulden aan de Belastingdienst.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Schuldeiser:

Bedrag nu:

Bedrag einde afgelopen jaar:

Bedrag einde jaar daarvoor:

 

Schuldeiser:

Bedrag nu:

Bedrag einde afgelopen jaar:

Bedrag einde jaar daarvoor:

 

Schuldeiser:

Bedrag nu:

Bedrag einde afgelopen jaar:

Bedrag einde jaar daarvoor:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

4F: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Bron inkomsten:

Type inkomsten:

Bedrag dit jaar:

Bedrag afgelopen jaar:

Bedrag jaar daarvoor:

 

Bron inkomsten:

Type inkomsten:

Bedrag dit jaar:

Bedrag afgelopen jaar:

Bedrag jaar daarvoor:

 

Bron inkomsten:

Type inkomsten:

Bedrag dit jaar:

Bedrag afgelopen jaar:

Bedrag jaar daarvoor:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

4G: Als u heeft aangegeven dat deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft hij/zij in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?

Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

□ Deze uiteindelijke zeggenschaphebbende heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.

□ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:

Achternaam:

 

Voornamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Adres:

 

□ Op een andere manier, namelijk:

Door:

4H: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende een fiscaal partner?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Adres:

Leningen

4I: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

Opmerking: U moet hierbij in te gaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 4B en 4C hebben ontvangen.

□ Nee.

□ Ja. Geef het onderstaande aan.

Bedrag aanvang:

Restschuld:

Rentepercentage:

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):

Bedrag zekerheid:

Datum overeenkomst:

Datum verstrekking:

Volledige (statutaire) naam schuldeiser:

Handelsnamen schuldeiser:

Geboortedatum en -plaats schuldeiser:

Handelsregisternummer schuldeiser:

Adres(sen) schuldeiser:

 

Bedrag aanvang:

Restschuld:

Rentepercentage:

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):

Bedrag zekerheid:

Datum overeenkomst:

Datum verstrekking:

Volledige (statutaire) naam schuldeiser:

Handelsnamen schuldeiser:

Geboortedatum en -plaats schuldeiser:

Handelsregisternummer schuldeiser:

Adres(sen) schuldeiser:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

 • (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

4J: Zijn (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

 

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

 

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

 

4K: Hebben (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

 

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

 

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

4L: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Naam onderneming:

 

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Naam onderneming:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

4M: Is aan (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

 

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

Arbeidshistorie

4N: Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende eerder als werknemer (niet als ondernemer) werkzaam geweest op de locatie waarop de vergunning(aanvraag) toeziet?

Opmerking: Geef ook ‘nee’ aan als deze uiteindelijk zeggenschaphebbende een rechtspersoon is.

□ Nee.

□ Ja. Geef het onderstaande aan:

Naam werkgever:

Periode:

5. Uiteindelijk leidinggevende

Invulwijzer

Vul de vragen 5A tot en met 5G alleen in:

als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven; en

voor zover u ten aanzien van deze uiteindelijk leidinggevende niet ook al de vragen 4A tot en met 4N onder ‘4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende’ heeft beantwoord.

 

Vul per uiteindelijk leidinggevende, één exemplaar van deze vragen in.

Identificatie uiteindelijk leidinggevende

5A: Op welke uiteindelijk leidinggevende heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 5B t/m 5G betrekking?

Volledige naam:

Geboortedatum:

Uiteindelijke zeggenschap

5B: Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

Opmerking: In de toelichting achter dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

 • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.

Bestuursfuncties

5C: Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van de onderhavige?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

 

Functie:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 5B overlegt.

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

5D: Zijn deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

 

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

 

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

5E: Hebben deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

 

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

 

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

5F: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Naam onderneming:

 

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Naam onderneming:

Als u ‘ja’ heeft aangegeven, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

5G: Is aan deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.

□ Nee.

□ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

 

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

6. Specifieke vragen overige vergunningen

Financiering van de onderhavige onderneming

6A: Betreft de vergunning(aanvraag) een nieuwe onderneming?

□ Nee. De betrokkene drijft deze onderneming al langer.

□ Nee. De betrokkene neemt deze onderneming over.

□ Ja. Er is/wordt een nieuwe onderneming gestart.

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • een openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting.

Als u heeft aangegeven dat sprake is van een overname, lever dan het volgende in:

 • een openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting.

 • overeenkomsten en betalingsbewijzen inzake de overname.

Als u heeft aangegeven dat de betrokkene al langer deze onderneming drijft, lever dan het volgende in:

de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.

de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.

De balansen en winst- en verliesrekeningen hoeven natuurlijk niet te worden gegeven voor de periode dat deze onderneming nog niet bestond.

6B: Is/wordt de onderhavige onderneming gefinancierd met eigen vermogen?

□ Nee.

□ Ja. Geef het onderstaande aan.

Bedrag: €

Dit eigen vermogen is/wordt verkregen door:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

(kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6C: Is/wordt de onderhavige onderneming gefinancierd met vreemd vermogen?

Opmerking: Schulden aan de Belastingdienst en leningen binnen een concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen.

□ Nee.

□ Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.

De financiers zijn/worden:

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Bedrag financiering:

Bedrag financiering:

 

Achternaam:

 

Naam:

 

Voornamen:

 

Handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Bedrag financiering:

Bedrag financiering:

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • per financiering (een kopie van) de leenovereenkomst.

 • per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6D: Zijn/worden er speelautomaten geplaatst in de onderhavige onderneming?

□ Nee.

□ Ja, deze worden geplaatst door:

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • de exploitatieovereenkomst.

 • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel geld daadwerkelijk voor het (laten) plaatsen van deze speelautomaten is ontvangen.

Vestigingslocatie en inventaris

6E: Is de vergunning(aanvraag) gebonden aan (een) specifieke locatie(s)?

□ Nee. Sla vragen 6F tot en met 6K over.

□ Ja, namelijk:

Adres(sen):

6F: Wordt het pand of terrein waarop de vergunning(aanvraag) toeziet, gehuurd/gepacht of is er een andere gebruiksovereenkomst?

□ Nee. Sla vraag 6G over.

□ Ja, gehuurd/gepacht. Geef het onderstaande aan.

□ Een andere gebruiksovereenkomst. Geef het onderstaande aan.

De verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken is:

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Soort overeenkomst:

Huursom/vergoeding per maand: €

Als u ‘ja, gehuurd/gepacht’ of ‘een andere gebruiksovereenkomst’ heeft aangegeven, lever dan het volgende in:

 • (een kopie van) de pacht-/huurovereenkomst of de andere gebruiksovereenkomst.

6G: Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze huur-/pachtsom of gebruiksvergoeding?

□ Nee.

□ Ja. Geef het onderstaande aan.

Voor de periode:

Totaal bedrag uitstel of achterstand: €

6H: Is/wordt het pand of terrein waar de vergunning(aanvraag) op toeziet, (deels) eigendom van de vergunningaanvrager/-houder?

□ Nee.

□ Ja. Geef het onderstaande aan.

Jaar van aankoop:

Aankoopbedrag:

Wijze van financiering:

Percentage eigendom:

Namen mede-eigenaren:

6I: Wordt de inventaris van de onderhavige onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

□ Nee. Sla vraag 6J over.

□ Ja. Geef het onderstaande aan.

Bedrag vergoeding:

Betalingsperiode (per maand/per jaar/anders):

De verhuurder/verpachter is:

Achternaam:

 

Naam rechtspersoon:

 

Voornamen:

 

Handelsnamen:

 

Geboortedatum en -plaats:

 

Rechtsvorm:

 

Burger Service Nummer (BSN):

 

Handelsregisternummer:

 

Adres:

 

Adres:

 

Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

 • (een kopie van) de pacht- of huurovereenkomst.

 • een lijst waarop u aangeeft waaruit de gehuurde/gepachte inventaris bestaat.

6J: Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze huur-/pachtsom?

□ Nee.

□ Ja. Geef het onderstaande aan.

Voor de periode:

Totaal bedrag uitstel of achterstand: €

6K: Is/wordt de inventaris van de onderhavige onderneming (deels) eigendom van de vergunningaanvrager/-houder?

□ Nee.

□ Ja. Geef het onderstaande aan.

Aankoopbedrag:

Wijze van financiering:

7. Verklaring en ondertekening

De ondergetekenden verklaren dat:

 • zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid hebben beantwoord; en

 • de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.

Naam betrokkene:

Naam ondertekenaar:

Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:

 

Naam betrokkene:

Naam ondertekenaar:

Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:

 

Naam betrokkene:

Naam ondertekenaar:

Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:

 

Naam betrokkene:

Naam ondertekenaar:

Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:

Als u dit formulier als gemachtigde van de betrokkene(n) ondertekent, lever dan het volgende in:

 • een schriftelijk bewijs van machtiging.

Toelichting

In de voorgaande vragen worden enkele specifieke termen gebruikt. Hieronder staat een uitleg van hun betekenis.

Betrokkene

In artikel 1, eerste lid, onder e, van de wet Bibob staat dat de volgende (rechts)personen ‘betrokkene’ in de zin van deze wet zijn:

 • aanvragers van een beschikking, bijvoorbeeld van een vergunning of subsidie;

 • vergunninghouders;

 • subsidie-ontvangers;

 • gegadigden voor overheidsopdrachten;

 • de (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund;

 • de onderaannemers van overheidsopdrachten; en

 • de (rechts)personen met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan.

 • De betrokkene is dus telkens de partij die formeel een relatie met de overheid aangaat. Omdat betrokkenen ook rechtspersonen kunnen zijn, gaat het niet altijd om de natuurlijke personen die daartoe handelingen verrichten (bijvoorbeeld dit formulier invullen) of daarbij belang hebben.

Voor de duidelijkheid: bij een vergunning(aanvraag) is de vergunninghouder/-aanvrager de betrokkene.

Bezittingen

Onder ‘bezittingen’ worden verstaan:

 • Contant geld.

 • Bank- en spaartegoeden.

 • Aandelen (in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen en opties.

 • Kapitaalverzekeringen.

 • Overige vorderingen, zoals uitgeleend geld.

 • Onroerende zaken, waaronder de eigen woning.

 • Personenauto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren.

 • Roerende zaken die verhuurd worden of als belegging gehouden worden.

 • Rechten op roerende zaken.

 • Concrete rechten ten laste van een afgezonderd particulier vermogen (APV), zoals een (family) trust, Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation, Anstalt of Genossenschaft.

Het volgende wordt niet aangemerkt als ‘bezittingen’ aangemerkt:

 • Andere roerende zaken voor eigen gebruik of gebruik binnen het gezin, bijvoorbeeld een de inboedel van de eigen woning.

 • Contant geld onder de € 500,–.

Opmerking: vruchtgebruik en genotsrechten

Ook genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van de bovengenoemde bezittingen worden als een bezitting aangemerkt.

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een individu (mens). Dit is van belang omdat er bij de beantwoording van de voorgaande vragen ook sprake kan zijn van rechtspersonen (bijvoorbeeld besloten vennootschappen) of een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma).

Onderhavige onderneming

‘De onderhavige onderneming’ is de onderneming waarop de vergunning(aanvraag) betrekking heeft. In principe is dit de onderneming die de betrokkene(n) drijft.

U en uw

Als er ‘u’ of ‘uw’ staat, bedoelen we de hierboven beschreven betrokkene.

Uiteindelijk begunstigde

Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten bij wie de opbrengsten van een onderneming of andere uitkeringen uiteindelijk terecht komen. Doorgaans zijn de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap hebben ook de begunstigden, zoals de eigenaren van een eenmanszaak, de vennoten van een vof of de (indirecte) aandeelhouders van een besloten vennootschap. Zij hebben uiteindelijk recht op de winst van de desbetreffende onderneming.

In sommige gevallen zijn andere natuurlijke personen dan degenen met (indirecte) zeggenschap uiteindelijk begunstigde. Afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen, gaat het dan bijvoorbeeld over:

 • natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.

 • natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen.

 • natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben.

 • natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust. Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.

Uiteindelijk leidinggevende

De Wet Bibob spreekt van leiding geven en indirect leiding geven. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de leiding hebben (gehad). Als sprake is van een keten van leidinggevende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk leidinggevenden. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:

 • Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk leidinggevende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.

 • Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans:

 • de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of

 • de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden.

 • Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.

 • Bij een naamloze vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.

 • Bij een stichting zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.

 • Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.

Opmerking: commissarissen

Bij meerdere van de bovenbeschreven rechtsvormen kunnen commissarissen een (indirecte) rol spelen. Als dat het geval is, zijn ook zij doorgaans uiteindelijk leidinggevenden.

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Dit betreft bijvoorbeeld natuurlijke personen die director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).

Uiteindelijk zeggenschaphebbende

De Wet Bibob spreekt van zeggenschap hebben en indirect zeggenschap hebben. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de zeggenschap hebben (gehad). Als sprake is van een keten van zeggenschaphebbende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk zeggenschaphebbenden. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:

 • Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk zeggenschaphebbende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.

 • Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans:

  • 1)

   de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of

  • 2)

   de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden.

 • Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn.

 • Bij een naamloze vennootschap wordt in dit vragenformulier in ieder geval deze nv zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt. Daarnaast zijn de natuurlijke personen die – voor zover bekend is of kan zijn – direct of indirect aandeelhouder zijn uiteindelijk zeggenschaphebbende. Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen die niet allemaal bekend zijn. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.

 • Bij een stichting wordt in het kader van dit vragenformulier de stichting zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt.

 • Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die stemgerechtigde leden zijn. Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.

Opmerking: certificaten, pand en vruchtgebruik inzake aandelen

Hierboven worden herhaaldelijk (indirecte) aandeelhouders als uiteindelijk zeggenschaphebbenden aangewezen. Als sprake is van aandelen, kunnen in voorkomende gevallen ook de volgende natuurlijke personen als uiteindelijk zeggenschaphebbende worden aangemerkt (afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen):

 • Natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.

 • Natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen.

 • Natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben.

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurlijke personen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).