Aanwijzingsbesluit weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 2018

Het college van de gemeente Bergen;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Parkeerverordening 2018;

besluit:

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 2018.

Artikel I.

Het college wijst de volgende weggedeelten en/of terreinen aan die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders en waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, onder a van de geldende verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd:

 • a.

  Bergen:

  Zone A , B, D en E:

  Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met het kenmerk 2018-pb-bg-009;

 • b.

  Bergen aan Zee:

  Zone B en D:

  Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met het kenmerk 2018-pb-baz-005;

 • c.

  Egmond aan Zee:

  Zone A, B, C, D en G:

  Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met het kenmerk 2018-pb-egmaz-010;

 • d.

  Schoorl:

  Zone A en B:

  Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met kenmerk 2018-pb-sch-007;

 • e.

  Hargen aan Zee:

  Zone F:

  Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met kenmerk 2018-pb-haz-002.

Artikel II.

Het college stelt vast dat op plaatsen in zone A zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende kaarten met de kenmerken 2018-pb-bg-009, 2018-pb-egmaz-010 en 2018-pb-sch-007, een maximale parkeerduur geldt van 1 uur en 30 minuten.

Artikel III.

Het college stelt vast dat het betaald parkeren op alle in dit aanwijzingsbesluit genoemde locaties geldt op alle dagen van de week van 10.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel IV.

Het college stelt vast:

 • a.

  dat het betaald parkeren zoals genoemd onder I.b, I.c en 1.e geldt van 1 maart tot en met 31 oktober;

 • b.

  dat het betaald parkeren zoals genoemd onder I.a en I.d gedurende het gehele jaar van toepassing is.

Artikel V.

Het college stelt vast:

 • a.

  dat op plaatsen bedoeld onder I, de parkeerapparatuur in werking gesteld dient te worden bij aanvang van het parkeren door het inwerpen van muntstukken van:

  € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00 dan wel door middel van een bankpas of creditcard, of d.m.v. een parkeerkaart;

 • b.

  dat er tenminste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur dienen te worden geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de gebruikte bankpas of creditcard dient tenminste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

Artikel VI.

Het gestelde onder artikel V is niet van toepassing indien bij aanvang van het parkeren met behulp van een mobiele telefoon of een ander vergelijkbaar elektronisch middel aan de betalingsverplichting wordt voldaan.

Artikel VII.

Het college stelt vast:

 • dat op alle plaatsen met uitzondering van de plaatsen met een individuele parkeermeter de door de parkeerautomaat vervaardigde bon zichtbaar en leesbaar op het dashboard van het voertuig achtergelaten dient te worden.

Artikel VIII.

Het gestelde onder artikel VII is niet van toepassing indien met behulp van een mobiele telefoon of een ander vergelijkbaar elektronisch middel aan de betalingsverplichting wordt voldaan.

Artikel IX.
 • 1.

  Het Besluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het inwerking stellen van parkeerapparatuur (aanwijzingsbesluit 2018) van 19 december 2017 wordt ingetrokken

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van de gemeente Bergen op 11 december 2018

de secretaris,

mr. M.N. Schroor

de burgemeester,

drs. H. Hafkamp

Kaart Bergen

kaart met het kenmerk 2018-pb-bg-009

Kaart Bergen aan Zee

kaart met het kenmerk 2018-pb-baz-005

Kaart Egmond aan Zee

kaart met het kenmerk 2018-pb-egmaz-010

Kaart Schoorl

kaart met kenmerk 2018-pb-sch-007

Kaart Hargen aan Zee

kaart met kenmerk 2018-pb-haz-002

Naar boven