Gemeenteblad van Geertruidenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergGemeenteblad 2018, 267153VerordeningenVerordening tot tweede wijziging van de “Woonschepenverordening 2016

 

 

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

Mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2018;

 

gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

BESLUIT

 

Vast te stellen de:

Verordening tot tweede wijziging van de “Woonschepenverordening 2016”

 

Artikel I

Artikel 4 “Tarief” ondergaat een wijziging in het tarief en dient als volgt te worden gelezen:

 

Artikel 4 Tarief

Voor het innemen van een ligplaats overeenkomstig het gestelde in artikel 2 wordt op jaarbasis een tarief van € 9,25 per m2 ingenomen wateroppervlakte geheven.

 

Artikel II

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Geertruidenberg, 7 november 2018

De raad van Geertruidenberg,

de (loco)griffier, de voorzitter,

 

H.J. van Beek , J.J. Luteijn