Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2018, 259143VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent rioolaansluitrechten Verordening rioolaansluitrechten Sittard-Geleen 2019

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

 

 

 

Gezien het voorstel van het college van 9 oktober 2018, gemeenteblad 2018, nummer 2205976,

 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet,

 

 

b e s l u i t :

 

 

 

 

Vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van Rioolaansluitrechten Sittard-Geleen 2019

 

(Verordening rioolaansluitrechten Sittard-Geleen 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering:

   

  • 1)

   het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente Sittard-Geleen in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater en hemelwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en werken en installaties van overeenkomstige aard;

    

  • 2)

   onder gemeentelijke riolering wordt mede begrepen het voor de openbare dienst bestemde oppervlaktewater;

    

  • 3)

   onder gemeentelijke riolering wordt mede begrepen het eventuele aanwezige systeem voor inzameling en verwerking van overtollig grondwater;

 • b.

  eigendom: een roerende of onroerende zaak;

   

 • c.

  aansluiting: het door of in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen leggen van een buisleiding of een andere voorziening, van de gemeentelijke openbare riolering tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt. Dit met het doel om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke openbare riolering mogelijk te maken.

   

 • d.

  dienst(verlening): het maken van de aansluiting;

Artikel 2 Belastbaar feit

Met een eenmalig aansluitrecht riolering wordt een recht geheven ten aanzien van het genot van door het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen verstrekte dienstverlening in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op het openbaar riool.

Artikel 3 Belastingplichtige

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor het leggen van een buisleiding € 1.685,00 mits de aansluiting:

  • onder vrij verval aansluit op een gemengd, gescheiden of verbeterd gescheiden rioolstelsel van de gemeente Sittard-Geleen (dus niet op drukriolering);

  • wordt aangebracht in één sleuf, middels open sleuf techniek zonder bronnering;

  • maximaal 10 strekkende meter lang is;

  • maximaal 2 meter onder maaiveld wordt aangelegd;

  • niet leidt tot verkeersomleidingen; en

  • een diameter kleiner of gelijk aan Ø160mm heeft.

 • 2.

  Het recht als bedoeld onder sub 1. wordt bij een lengte boven 10 strekkende meter vermeerderd met € 170,00 per meter lengte of een gedeelte daarvan mits de aansluiting:

  • onder vrij verval aansluit op een gemengd, gescheiden of verbeterd gescheiden rioolstelsel van de gemeente Sittard-Geleen (dus niet op drukriolering);

  • wordt aangebracht in één sleuf, middels open sleuf techniek zonder bronnering;

  • maximaal 2 meter onder maaiveld wordt aangelegd;

  • niet leidt tot verkeersomleidingen; en

  • een diameter kleiner of gelijk aan Ø160mm heeft.

 • 3.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor verstrekte diensten anders dan het genoemde in het eerste en tweede lid, het voorafgaand aan de dienstverlening aan de belastingplichtige meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting (incl. 15% VADT, zijnde voorbereiding, advies, directie en toezicht) die ter zake door of vanwege het College van Burgemeester en Wethouders is opgesteld, doch minimaal zijnde het in het eerste lid genoemde bedrag.

 • 4.

  Als de begroting bedoeld in het derde lid is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan zodra de belastingplichtige schriftelijk te kennen heeft gegeven akkoord te gaan met het tarief van de heffing.

 • 5.

  Indien een rioolaansluiting geen fysieke aanpassingen en/of werkzaamheden aan het rioolstelsel ten gevolge heeft voor de gemeente, wordt het recht bedoeld in artikel 2 niet geheven.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd voor de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het rioolaansluitrecht worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van rioolaansluitrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolaansluitrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening rioolaansluitrechten Sittard-Geleen 2018”, vastgesteld op 9 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolaansluitrechten Sittard-Geleen 2019”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 14 november 2018.

De griffier

drs. J. Vis

De voorzitter

drs. G.J.M. Cox