Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent spandoeken Uitvoeringsregels spandoeken 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

 

gelet op artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het gewenst is regels vast te stellen ten aanzien van het gebruik van de spandoekplaatsen en de overige spandoeklocaties in de gemeente teneinde onduidelijkheid daarover weg te nemen, alsmede oneigenlijk gebruik te voorkomen;

 

b e s l u i t

vast te stellen de volgende:

 

Uitvoeringsregels spandoeken 2018

Artikel 1 Begaripsbepaling

 • 1.

  Spandoek: Een aankondiging op een gespannen doek in de stellages op de locaties, zoals bedoeld in artikel 2:10, lid 9 van de APV, voor het bekendmaken van een collecte, campagne in het kader van de duurzaamheid, verkeersveiligheid, openbare orde en veiligheid of een niet-commerciële, sportieve, sociale en/of culturele activiteit.

 • 2.

  Activiteit: Een collecte, een mede door de gemeente georganiseerde campagne of bijeenkomst voor vermaak die in de gemeente Ermelo plaatsvindt en wordt georganiseerd door een plaatselijke vereniging of een andere niet-commerciële instelling.

 • 3.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo.

 • 4.

  Evenement: Een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Ermelo 2018.

Artikel 2 Algemene bepalingen over spandoeken

 • 1.

  Het spandoek met de daarop aangebrachte aankondiging dient te zijn gericht op de inwoners van de gemeente en heeft betrekking op activiteiten of gebeurtenissen die in de gemeente plaatsvinden en door de aanvrager zelf worden georganiseerd. Commerciële boodschappen zijn niet toegestaan.

 • 2.

  Er is een aantal specifieke locaties opgenomen in artikel 2:10, lid 9 van de APV waar het is toegestaan, zonder vergunning, gedurende een periode van maximaal 3 weken, voorafgaand aan de activiteit of het evenement, alleen in de daarvoor bestemde stellages, een spandoek op te hangen (zie bijlage).

 • 3.

  Het spandoek dient direct na het verstrijken van de datum van het evenement of van de activiteit te worden verwijderd door de organisatie of de verantwoordelijke voor het ophangen van het spandoek.

 • 4.

  Indien naar het oordeel van het college noodzakelijk is de spandoeken te verwijderen geschiedt deze verwijdering, onder opgave van redenen, door en voor rekening van de organisatie of de verantwoordelijke die het spandoek heeft opgehangen.

Artikel 3 Bepalingen over de plaatsing en afmeting van spandoeken in verband met verkeer, veiligheid en beeldkwaliteit

 • 1.

  Het aanbrengen van de spandoeken geschiedt zodanig dat de openbare orde en veiligheid niet in gevaar kan komen.

 • 2.

  Het verkeer en het vrije uitzicht van de verkeersdeelnemers wordt op geen enkele wijze belemmerd.

 • 3.

  Spandoeken dienen een fatsoenlijk aanzien te hebben en mogen geen aanleiding geven tot enige vervuiling of ontsiering van of aan de openbare ruimte.

 • 4.

  De spandoeken alsmede het bevestigingsmateriaal dienen deugdelijk en stevig te zijn.

 • 5.

  Spandoeken met uitingen van handelsreclame zijn niet toegestaan.

 • 6.

  Spandoeken met uitingen in strijd met de Grondwet, het goed fatsoen, de openbare zedelijkheid en de openbare orde zijn niet toegestaan.

 • 7.

  Spandoeken mogen niet breder zijn dan 3,50 meter breed en maximaal 1,00 meter hoog.

 • 8.

  Er mogen maximaal 3 spandoeken tegelijk in de stellage hangen, met uitzondering van de stellage op het ’t Weitje. In deze stellage mogen maximaal 2 spandoeken hangen.

Artikel 4 Kennisgeving

Van het ophangen van het spandoek doet de organisatie of de verantwoordelijke, die het spandoek heeft opgehangen, een (digitale) kennisgeving aan het Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Ermelo.

Artikel 5 Doelmatigheidsbepaling

Het college kan toestaan dat wordt afgeweken van deze uitvoeringsregels wanneer strikte toepassing ervan in het belang van de openbare orde en veiligheid niet kan worden gerechtvaardigd of indien er anderszins geen onoverkomelijke bezwaren zijn om van de uitvoeringsregels af te wijken.

Artikel 6 Prioritering

Voor de aangewezen locaties geniet onderstaande volgorde de voorkeur:

 • 1.

  fondswervende instellingen. Het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) wordt als uitgangspunt gebruikt;

 • 2.

  overheidsaangelegenheden (VVN, Kinderen gaan weer naar school, verkiezingen, enzovoort);

 • 3.

  plaatselijke activiteiten.

Artikel 7 Handhaving

Handhaving vindt plaats door de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen personen. Indien niet wordt voldaan aan de uitvoeringsregels worden de spandoeken door de gemeente verwijderd op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid de spandoeken zijn opgehangen.

Artikel 8 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregels spandoeken 2018.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 16 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,

secretaris,

A.A.J. Baars,

burgemeester,

Bijlage 1 Locatielijst

 • a.

  hoek Ericalaan – Putterweg;

 • b.

  hoek Harderwijkerweg – Prins Hendriklaan;

 • c.

  hoek Telgterweg – Arendlaan;

 • d.

  hoek Kolbaanweg – Julianalaan;

 • e.

  hoek Flevoweg – Garderenseweg;

 • f.

  hoek Buitenbrinkweg – Spijkerweg (zijde tankstation);

 • g.

  hoek Watervalweg – Oude Telgterweg;

 • h.

  hoek Stationsstraat – Putterweg (bij muziektent).

Naar boven