Subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam 2017

Burgemeester en wethouders van Schiedam;

 

gelet op artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2017

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2017.

 • b.

  Eigenaar: een natuurlijke persoon die eigenaar is van een woning. Voor de toepassing van deze subsidieregeling wordt tevens als eigenaar aangemerkt: de erfpachter, de opstaller of de vruchtgebruiker van een woning.

 • c.

  Eigenaar-bewoner(s): de eigenaar of eigenaren die tevens zelf in de woning woonachtig zijn.

 • d.

  VvE: een Vereniging van Eigenaren die als rechtspersoon verantwoordelijk is voor het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementencomplex en die als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • e.

  Kleine VvE: een VvE met minder dan 10 appartementen.

 • f.

  College: het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Schiedam.

 • g.

  Maatregelenlijst: een door het college vastgestelde lijst van aanpassingen die in aanmerking komen voor subsidie, met de bijpassende tegemoetkoming in de kosten.

 • h.

  Servicepunt Woningverbetering: servicepunt voor eigenaren in Schiedam voor advies over woningverbetering, woningonderhoud, energiebesparing en daaraan gerelateerde vraagstukken.

Artikel 2 Doel, doelgroep en de maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Het doel van de subsidie is activiteiten en bewustwording van eigenaren en VvE’s te stimuleren ten aanzien van het langer zelfstandig thuis blijven wonen als gevolg van de maatregelen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De subsidie levert een bijdrage aan het tijdig aanpassen van de woning of het appartementencomplex, die het comfort, de veiligheid en/of de toegankelijk ervan verbeteren en waardoor de eigenaar langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

 • 2.

  De subsidieregeling is alleen van toepassing op bestaande koopwoningen en complexen met koopappartementen in Schiedam en de subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • a.

   de eigenaar-bewoner(s), waarbij tenminste 1 eigenaar-bewoner op het moment van de subsidieaanvraag 50 jaar of ouder is.

  • a.

   een VvE, waarvan tenminste 50% van de leden eigenaar-bewoners zijn die op het moment van de subsidieaanvraag 50 jaar of ouder zijn.

 • 3.

  De aanpassingen aan de woning of het appartementencomplex komen alleen in aanmerking voor subsidie als ze vermeld staan op de door het college vastgestelde maatregelenlijsten, die als bijlagen zijn opgenomen bij deze subsidieregeling:

  • a.

   Lijst 1; maatregelenlijst voor de eigenaar-bewoner(s).

  • b.

   Lijst 2; maatregelenlijst voor een VvE

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van en Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de eigenaar-bewoner(s) of de VvE reeds voor het maximale bedrag, zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling, subsidie heeft ontvangen op grond van deze subsidieregeling of op grond van de Subsidieregeling Stimulering Woningaanpassing gemeente Schiedam 2015-2017.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Eigenaar-bewoner(s) komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage van 50% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, van totaal maximaal:

  • a.

   €1.000,-- voor maatregelen die vermeld staan op ‘Lijst 1; maatregelenlijst voor de eigenaar-bewoner(s)’, indien de maatregel wordt uitgevoerd door een geregistreerd aannemers-, loodgieters- of installatiebedrijf. De genoemde bedragen op de maatregelenlijst zijn inclusief arbeidsloon, materiaalkosten en B.T.W.

  • b.

   €500,-- voor maatregelen die vermeld staan op ‘Lijst 1; maatregelenlijst voor de eigenaar-bewoner(s)’, indien de uitvoering van de maatregel niet door een door geregistreerd aannemers-, loodgieters- of installatiebedrijf wordt uitgevoerd. De genoemde bedragen op de maatregelenlijst zijn inclusief materiaalkosten en B.T.W. Arbeidsloon wordt in deze situatie niet gesubsidieerd.

 • 2.

  Een VvE komt in aanmerking voor een subsidiebijdrage van totaal maximaal €10.000,-- voor maatregelen die vermeld staan op ‘Lijst 2; maatregelenlijst voor een VvE’, waarbij maximaal 30% van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de uit te voeren maatregelen wordt gesubsidieerd tot een maximum van €150,-- per appartement. De genoemde maxima zijn inclusief B.T.W., materiaalkosten en arbeidsloon.

 • 3.

  Een kleine VvE komt in aanmerking voor een subsidiebijdrage van totaal maximaal €1.500,-- voor maatregelen die vermeld staan op ‘Lijst 2; maatregelenlijst voor een VvE’, waarbij maximaal 30% van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de uit te voeren maatregelen wordt gesubsidieerd. Het genoemde maximum is inclusief B.T.W., materiaalkosten en arbeidsloon.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Voorafgaand aan de indiening van een subsidieaanvraag vindt op verzoek van de eigenaar-bewoner(s) of VvE verplicht een bezoek plaats door een woonadviseur van het Servicepunt Woningverbetering aan de woning of het appartementencomplex waaraan aanpassingen wenselijk zijn. Op basis van het schriftelijke advies van de woonadviseur en de maatregelenlijst kan een subsidieaanvraag bij het college worden ingediend door middel van een door het Servicepunt Woningverbetering beschikbaar te stellen aanvraagformulier.

 • 2.

  Het college beslist op een aanvraag tot subsidieverlening binnen 8 weken na ontvangst daarvan. De beslistermijn kan met ten hoogste 5 weken worden verdaagd. In de beschikking worden de te subsidiëren maatregelen benoemd, alsmede het subsidiebedrag.

 • 3.

  De aanvrager voert te subsidiëren maatregelen binnen 8 weken na ontvangst van de beschikking uit. Het is eenmalig mogelijk om schriftelijk verlenging van deze periode aan te vragen tot een maximum van 8 weken.

 • 4.

  Na uitvoering van de maatregelen dient de aanvrager bij het college een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Daartoe dient een door het Servicepunt Woningverbetering beschikbaar gesteld gereedmeldingsformulier te worden ingevuld, dat samen met facturen en betalingsbewijzen van de gesubsidieerde maatregelen uit de beschikking dient te worden overlegd aan het college.

 • 5.

  Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling besluit het college over de vaststelling en uitbetaling van de subsidie. De beslistermijn kan ten hoogste met vijf weken worden verdaagd.

 • 6.

  Er zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden of de maatregelen conform de subsidievaststelling zijn uitgevoerd. De aanvrager stelt een door het Servicepunt Woningverbetering aangewezen medewerker in staat om deze controle uit te voeren.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het college kan, gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening, een subsidieplafond vaststellen.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan de in artikel 5 derde en vierde lid genoemde termijnen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing ervan, zulks naar het oordeel van het college, gelet op het belang van voor de subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam 2017 treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan en werkt terug tot en met 1 september 2017.

 • 2.

  Ten aanzien van de subsidieaanvragen die zijn ingediend op of na 1 september, maar vóór inwerkingtreding van deze regeling, vangt de beslistermijn (art. 5 tweede lid) aan op de dag van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Langer Thuis Wonen

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Schiedam in haar vergadering van 19 december 2017.

De secretaris,

drs. K.D. Handstede

De voorzitter,

C.H.J. Lamers

Bijlage 1 Lijst 1; maatregelenlijst voor de eigenaar-bewoner(s)

 

Bijlage bij de subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam 2017

 

Maatregelen

Eenheid

Uitvoering bedrijf 1

Max. 50 % gemaakte kosten!

Zelf doen 2

Max. 50 % gemaakte kosten!

Toegang woning

 

 

 

Toegangspad ophogen / herstraten

€ 25,=

€ 12,50

Drempelhulp buiten

stuk

€ 100,=

€ 50,=

Buitendeurdrempel verwijderen en vervangen door b.v. hardsteen. Niveauverschil (max. 2 cm), incl. aanpassen deur en straatwerk

stuk

€ 400,=

€ 200,=

Verlichting buiten

Buitenlamp met bewegingsmelder/lichtsensor

stuk

€ 50,=

€ 25,=

Verlicht huisnummer

stuk

€ 40,=

€ 20,=

Voordeur

Digitaal spiekoog in de deur

stuk

€ 75,=

€ 37,50

Deurintercom met video in de woonkamer

stuk

€ 200,=

€ 100,=

Sleutelkluis aan buitenzijde

stuk

€ 50,=

€ 25,=

Elektronisch slot (excl. afstandsbediening voordeurslot)

stuk

€ 150,=

€ 75,=

Draaideurautomaat

stuk

€ 750,=

n.v.t.

Postopvanger

stuk

€ 25,=

€ 12,50

Deurbel met geluidsversterking en lichtflitssignaal

stuk

€ 50,=

€ 25,=

Binnendeuren

Drempelhulp deur

stuk

€ 25,=

€ 12,50

Drempel verwijderen, een afwerkstrip en een tochtstrip plaatsen

stuk

€ 100,=

€ 50,=

Teruggebogen deurkruk

stuk

€ 10,=

€ 5,=

Houvast

 

 

 

Wandbeugel (deur, gang, toilet, douche, bad of op andere plek)

stuk

€ 40,=

n.v.t.

Trap (houvast en stroef)

Tweede trapleuning aanbrengen

stuk

€ 150,=

n.v.t.

Trap(spil)beugel

stuk

€ 50,=

n.v.t.

Trap bekleden met vloerbedekking (géén vervanging)

trap

€ 250,=

n.v.t.

Infreezen antislip randen in traptreden

trap

€ 150,=

n.v.t.

Stoeltraplift plaatsen

woning

€ 1.000,=

n.v.t.

Bovenramen / klepramen openen

Bedieningspunt van een kantelraam of rooster verlagen

stuk

€ 50,=

€ 25,=

Automatische raamopener voor hoog uitzetraam

stuk

€ 75,=

€ 37,50

Verlichting en stopcontacten

Automatische nachtverlichting (met sensor)

stuk

€ 10,=

€ 5,=

Hotelschakelaar draadloos

 

Stuk

€ 50,=

€ 25,=

 

Maatregelen

Eenheid

Uitvoering bedrijf 1

Max. 50 % gemaakte kosten!  

Zelf doen 2

Max. 50 % gemaakte kosten!

Keuken

 

 

 

Gaskookplaat vervangen voor inductiekookplaat incl. aansluiting

stuk

€ 600,=

n.v.t.

Plaatsen kookbeveiliger,die als de etenswaren in de pan droog-koken, ervoor zorgt dat het gas of de kookplaat uitgeschakeld wordt

stuk

€ 400,=

n.v.t.

Plaatsen kookbeveiliger, die als de etenswaren in de pan droog-koken, ervoor zorgt dat het gas of de kookplaat uitgeschakeld wordt incl vervanging gaskooktoestel zonder thermische beveiliging (de thermische beveiliging zorgt ervoor dat het gas uitgeschakeld wordt als de vlam uit gaat) door een gaskooktoestel met thermische beveiliging

stuk

€ 600,-

n.v.t.

Eénhendelmengkraan op het aanrecht

stuk

€ 75,=

€ 37,50

Onderkastjes aanrecht voorzien van laden

stuk

€ 50,=

€ 25,=

Verhoger onder koelkast, (af)wasmachine en/of droger

stuk

€ 75,=

€ 37,50

Badkamer

Gehele badkamer vernieuwen

 

 

 

Bad vervangen door douche incl. leiding- en tegelwerk

stuk

€ 500,=

€ 250,=

Opklapbaar douchezitje met rugleuning en armleggers

stuk

€ 125,=

n.v.t.

 

 

 

 

Bestaande Badkameraanpassen

 

 

 

Anti-slip vloertegels aanbrengen

€ 60,=

€ 30,=

Anti-slipbehandeling van de bestaande vloertegels

stuk

€ 125,=

€ 62,50

Douchekop in hoogte verstelbaar met handgreep: gemak bij zittend douchen

stuk

€ 100,=

n.v.t.

Thermostatische douchemengkraan

stuk

€ 125,=

€ 62,50

Douchebak verwijderen en de douchevloer op afschot maken

stuk

€ 150,=

€ 75,=

Opklapbaar douchezitje met rugleuning en armleggers

stuk

€ 125,=

n.v.t.

Realiseren van extra toilet op verdieping, inclusief leidingwerk

stuk

€ 300,=

€ 150,=

Eénhendelmengkraan op de wastafel

stuk

€ 75,=

€ 37,50

Toilet

Verhoogde toiletpot

stuk

€ 125,=

€ 62,50

Opklapbare toiletbeugel naast het toilet

stuk

€ 50,=

n.v.t.

Toiletbeugelset op het toilet

stuk

€ 100,=

€ 50,=

Melders

Rookmelder op lichtnet

stuk

€ 75,=

€ 37,50

Rookmelder op batterijen

stuk

€ 10,=

€ 5,=

Koolmonoxidemelder

stuk

€ 25,=

€ 12,50

Personenalarmering

Eénmalige aansluitkosten

stuk

€ 50,=

n.v.t.

Inbraakbeveiliging

Hang- en sluitwerk conform Politiekeurmerk Veilig Wonen (gehele woning)

 

woning

€ 300,=

n.v.t.

 

Maatregelen

Eenheid

Uitvoering bedrijf 1

Max. 50 % gemaakte kosten!  

Zelf doen 2

Max. 50 % gemaakte kosten!

Telefoon

 

 

 

Seniorentelefoon

stuk

€ 30,=

€ 15,=

Garagedeur

Elektrisch bedienbare garagedeur

stuk

€ 175,=

n.v.t.

Zonwering / gordijnen

Elektrisch bedienbaar maken van zonwering en/of gordijnen

woning

€ 125,=

n.v.t.

 

 

Bijlage 2 Lijst 2; maatregelenlijst voor een VvE

Bijlage bij de subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam 2017

 

Maatregelen: max. 30% van de gemaakte kosten, inclusief B.T.W., materiaalkosten en arbeidsloon

Toegang woning

 

 

Toegangspad ophogen / herbestraten

 

Hellingbaan aanbrengen 

 

Drempelhulp buiten

 

Buitendeurdrempel verwijderen en vervangen door b.v. hardsteen.

Niveauverschil (max. 2 cm), incl. aanpassen deur en straatwerk

Voordeur

 

Elektronisch slot (excl. afstandsbediening voordeurslot) *

 

Elektrische deurdranger *

Binnendeuren

 

Elektrische deurdranger *

 

Drempelhulp deur

 

Drempel verwijderen

Houvast

 

Wandbeugel deur of gang

Trap (houvast en stroef)

 

Tweede trapleuning aanbrengen

 

Stoeltraplift plaatsen

Lift

 

Opklapbaar stoeltje of bankje

 

Spiegel

Gemeenschappelijke ruimte

 

Anti - slip behandeling van de bestaande vloertegels (bijvoorbeeld Entree)

 

Verlichting (LED))

 

Hang- en sluitwerk conform Politiekeurmerk Veiligwonen (gemeenschappelijke ruimte bijvoorbeeld deuren aan de straatzijde)

 

Naar boven