Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Verordening cliëntenparticipatie Adviesraad sociaal domein Zoetermeer

De Raad van de gemeente Zoetermeer;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van donderdag 7 december 2017;

 

gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende, dat het vanwege de onderlinge samenhang tussen de beleidsterreinen gewenst is cliëntenparticipatie in het sociale domein onder te brengen bij één commissie;

 

gelezen het advies van de vertegenwoordiging van de Adviesraad sociaal domein en de Begeleidingscommissie WZI

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening cliëntenparticipatie Adviesraad sociaal domein Zoetermeer

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop gebaseerde bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  cliënt: persoon, als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; of persoon aan wie jeugdhulp wordt verleend als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet; of persoon, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet.

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;

 • c.

  commissie: de door het college ingestelde Adviesraad Sociaal domein;

 • d.

  sociaal domein: de beleidsonderwerpen die vallen onder de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening en daarmee samenhangende onderwerpen.

Artikel 2 Adviesraad sociaal domein

 • 1.

  Het college stelt een commissie in die belast is met cliëntenparticipatie in het sociale domein.

 • 2.

  De commissie is ingesteld om vanuit de verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein de belangen van cliënten of hun vertegenwoordigers via cliëntenparticipatie gezamenlijk en integraal te vervullen. Het doel van de commissie is de mening van cliënten of hun vertegenwoordigers te verwoorden door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders over beleid en onderwerpen van het sociaal domein.

 • 3.

  De commissie is niet bevoegd te adviseren over individuele situaties, klachten of bezwaarschriften van cliënten.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat cliënten, genoemd in artikel 1, onder a, per categorie voldoende in de commissie zijn vertegenwoordigd.

 • 2.

  Een lid moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • a.

   Wonen in de gemeente Zoetermeer

  • b.

   Kennis, ervaring en betrokkenheid hebben bij een of meer onderdelen van het sociaal domein;

  • c.

   Een netwerk hebben waardoor het lid (veel) signalen krijgt uit de samenleving;

  • d.

   In staat om onafhankelijk te opereren zonder eigen (organisatie)belang.

Artikel 4 Werkwijze commissie

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat de commissie vroegtijdig wordt betrokken bij de voorbereiding van beleid en regelgeving door:

  • a.

   haar te informeren over onderwerpen waarop wijziging van beleid of regelgeving verwacht wordt;

  • b.

   waar mogelijk in gezamenlijkheid te komen tot voorstellen voor beleid of regelgeving.

 • 2.

  Het college kan besluiten de commissie niet te betrekken bij de voorbereiding van beleid of regelgeving indien:

  • a.

   er sprake is van ondergeschikte herzieningen van eerder vastgesteld beleid;

  • b.

   inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   er sprake is van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   de invoering of wijziging van beleid of regelgeving het gevolg is van een rechterlijke uitspraak, contractuele of andere schriftelijke afspraken;

  • e.

   de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht.

 • 3.

  Onverlet de vorige leden kan het college besluiten dat ten aanzien van een beleidsonderwerp een aanvullende inspraakprocedure wordt gevolgd.

 • 4.

  De commissie betrekt bij ieder besluit en (on)gevraagd advies cliënten of hun vertegenwoordigers middels minimaal één van de onderstaande instrumenten:

  • a.

   Cliëntenpanel: in het cliëntenpanel nemen cliënten zitting. Zij worden bevraagd middels (internet)enquêtes, mailings of persoonlijke benadering. Ook worden leden uit het cliëntenpanel incidenteel gevraagd om op thema mee te praten met de adviesraad;

  • b.

   Themabijeenkomsten: voor de themabijeenkomsten worden cliënten, vertegenwoordigers van cliënten en andere betrokkenen uitgenodigd om de adviesraad te adviseren;

  • c.

   Verhalenvertellers: jaarlijkse bijeenkomst voor cliënten uit het sociaal domein om hun verhaal te doen en de adviesraad te voeden aan verhalen;

  • d.

   Clientgesprekken: op natuurlijke vindplaatsen gaat de adviesraad in gesprek met cliënten;

  • e.

   Cliëntorganisaties: organisaties die cliënten vertegenwoordigen vormen een bron van informatie, met name voor cliënten die moeilijk benaderbaar zijn. Periodiek worden zij uitgenodigd om voeling te houden met de doelgroepen.

 • 5.

  De commissie bereikt cliënten via traditionele media en nieuwe (sociale) media en sluit aan bij bestaande overleggen van organisaties die cliënten vertegenwoordigen.

Artikel 5 Ondersteuning commissie

Het college draagt er zorg voor dat de commissie, om haar taken naar behoren te kunnen vervullen, wordt ondersteund door personen van binnen de gemeentelijke organisatie.

Artikel 6 Bestuurlijk overleg

 • 1.

  De commissie of een afvaardiging daarvan heeft ten minste éénmaal per jaar overleg met de wethouders die verantwoordelijk zijn voor de beleidsterreinen waarop zij adviseert.

 • 2.

  Zowel de wethouders als commissieleden kunnen voor het overleg, bedoeld in het eerste lid, bespreekpunten aandragen.

Artikel 7 Nadere regels

Het college stelt ter uitvoering van deze verordening nadere regels op, waarin ten minste wordt geregeld:

 • a.

  de samenstelling, benoeming en ontslag van de leden en de voorzitter van de commissie;

 • b.

  de openbaarheid van de adviezen;

 • c.

  werkwijze van de commissie;

 • d.

  de wijze waarop de commissie wordt ondersteund in haar werkzaamheden.

Artikel 8 Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan, tenzij over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Adviesraad sociaal domein Zoetermeer.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2017

Naar boven