Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 232509

Gepubliceerd op 28 december 2017 10:02

Beleidsregel Starterslening 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van Startersleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Verordening Starterslening 2017;

 

Vastgesteld op 25 september 2017;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen beleidsregel Starterslening 2017

In te trekken beleidsregel Starterslening 2015

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1  

 • 1.

  Verstrekking van de Starterslening vindt plaats in de vorm van een lening verstrekt door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

 • 2.

  Het college heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan de in artikel 1 lid a van de verordening bedoelde aanvrager Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 5 van de verordening bedoelde woningen.

 

Artikel 2  

 • 1.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast op basis van de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening, met een maximum van € 25.000,- (inclusief 1,5% afsluitprovisie) per lening.

 • 2.

  Voor de Starterslening geldt dat de verwervingskosten van het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger mogen zijn dan € 245.000,-.

 

HOOFDSTUK 2 AANVRAAG EN TOEKENNING

Artikel 3  

 • 1.

  Aanvragen om een starterslening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 2.

  Het college toetst of de in artikel 1, aanhef en onder a, van de Verordening bedoelde aanvrager die een verzoek indient voor een lening voldoet aan de criteria en stuurt, in geval de aanvrager voldoet, een op naam gesteld aanvraagformulier toe.

 • 3.

  Het college stuurt het toewijzings- of afwijzingsbesluit aan de aanvrager.

 

HOOFSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 4  

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 

Artikel 5  

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel Starterslening 2017”.

 

 

Aldus ondertekend op 25 oktober 2017

Het college voornoemd,

N.J.H. Scheltens B.H.M. Link

secretaris burgemeester

Toelichting Beleidsregel

 

Artikel 2

Deze bepaling biedt het college instrumenten om de hoogte van de Starterslening te bepalen en eveneens om het marktsegment te concretiseren. Door dit op te nemen in een beleidsregel ontstaat flexibiliteit.

 

 

 

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl