Gemeente Baarn - Verordening begraafplaatsrechten 2018

 

Raadsbesluit

 

Voorstelnummer: 17RV000071

Onderwerp: Vaststellen belastingverordeningen 2018

 

De raad van de gemeente Baarn

- gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017;

- gehoord het Debat in de raad d.d. 8 november 2017;

- gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

Besluit:   

vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BEGRAAFPLAATSRECHTEN 2018

  

Artikel 1

Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

begraafplaats : de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan te Baarn;

beheersverordening : de “Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2013”, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 2013, of zoals deze nadien is gewijzigd;

graf : een zandgraf of een keldergraf;

grafkelder : een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

urn : een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

particulier graf : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: - het doen begraven en begraven houden van lijken of de overblijfselen van een overledene; - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; - het doen verstrooien van as; een particulier urnengraf of een particulier kindergraf daaronder niet mede begrepen;

particulier urnengraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

zonder urnen; - het doen verstrooien van as;

particulier kindergraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken of de overblijfselen van een levenloos geborene dan wel overleden kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar;

algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken of van de overblijfselen van een overledene, daaronder niet mede begrepen een algemeen urnengraf of een algemeen kindergraf;

particuliere urnennis : een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

particuliere gedenk-

plaats : een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

verstrooiingsplaats : de aangewezen plaats waar as wordt verstrooid;

algemeen urnengraf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

algemeen kindergraf : een algemeen graf bij de gemeente in beheer waarin uitsluitend gelegenheid wordt gegeven tot het doen begraven en begraven houden van levenloos geborenen en overleden kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

grafbedekking : gedenkteken of grafbeplanting op een graf of een gedenkplaats.

  

Artikel 2

Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

  

Artikel 3

Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

     

Artikel 4

Vrijstellingen

De rechten als bedoeld in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden niet geheven voor het:

a. op rechterlijk gezag lichten van een lijk, de overblijfselen van een overledene of van een asbus;

b. begraven van een doodgeboren kind of van een kort na de geboorte overleden zuigeling die, gelijktijdig met de in het kraambed overleden moeder, in één kist wordt begraven.

  

Artikel 5

Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

  

Artikel 6

Belastingjaar

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. Met betrekking tot de rechten genoemd in de onderdelen 4.3. en 4.4. en de onderdelen 4.8. tot en met 4.11. van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

  

Artikel 7

Wijze van heffing

1. De rechten bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.7. van de tarieventabel worden geheven bij wijze van aanslag.

2. De overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.

  

Artikel 8

Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

1. De rechten bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.7. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.7. van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.7. van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

  

Artikel 9

Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.7. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

  

Artikel 10

Termijnen van betaling

1. De aanslagen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, van deze verordening moeten worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.  

3. De rechten zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, van deze verordening moeten worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.  

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijn of de gestelde termijnen.

  

Artikel 11

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

     

Artikel 12

Overgangsrecht in verband met voormalige klassen van graven

1. De beschikbaarstelling van graven, het doen begraven of bijzetten en alle daarmede verband houdende verrichtingen op de begraafplaats:

I. a. gedaan vóór de inwerkingtreding van de verordening van 6 november 1953 in de toenmalige klassen 1 en 2,

b. gedaan na de inwerkingtreding van de verordening van 6 november 1953 in de toenmalige afdelingen 1 en 2a,

worden geacht te zijn gedaan in een particulier graf dan wel een particulier kindergraf volgens deze verordening;

II. a. gedaan vóór de inwerkingtreding van de verordening van 6 november 1953 in de toenmalige klasse 3 en lagere klassen,

b. gedaan na de inwerkingtreding van de verordening van 6 november 1953 in de toenmalige afdelingen 2b, 2c en 2d,

worden geacht te zijn gedaan in een algemeen graf of een algemeen kindergraf volgens deze verordening.

 

2. De duur van het reeds vóór de inwerkingtreding van de beheersverordening verleende uitsluitend recht dan wel het recht tot begraven op de begraafplaats blijft onverkort gelden.

 

3. De rechten van hen die de zorg voor het onderhoud van de graven en het daarop geplaatste, verkregen vóór de inwerkingtreding van de beheersverordening, blijven onverkort gehandhaafd.

  

Artikel 13

Overgangsrecht in verband met de vervallen Begraafplaatsverordening 1994

1. De beschikbaarstelling van graven, het doen begraven of bijzetten en de daarmee verband houdende verrichtingen en diensten op de begraafplaats, worden de op grond van de Begraafplaatsverordening 1994 uitgegeven:

a. eigen graven beschouwd als particuliere graven;

b. eigen kindergraven beschouwd als particuliere kindergraven;

c. eigen urnennissen beschouwd als particuliere urnennissen; een en ander voor zover dit van belang is voor de uitvoering van deze verordening.

 

2. De duur van het reeds vóór de inwerkingtreding van deze verordening verleende uitsluitend recht dan wel het recht tot begraven op de begraafplaats blijft onverkort gelden.

 

3. De rechten van hen die de zorg voor het onderhoud van de graven en het daarop geplaatste, verkregen vóór de inwerkingtreding van de beheersverordening, blijven onverkort gehandhaafd.

    

Artikel 14

Overgangsrecht in verband met deze verordening

De “Verordening begraafplaatsrechten 2017”, vastgesteld bij raadsbesluit van 23 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 15, tweede lid, van deze verordening genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  

Artikel 15

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018, of zo dit later is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

  

Artikel 16

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening begraafplaatsrechten 2018”.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering,

op 22 november 2017.

  

griffier voorzitter

 

 

TARIEVENTABEL

behorende bij de "Verordening begraafplaatsrechten 2018"

Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief 2018:

Tarief 2017:

HOOFDSTUK I

De uitgifte van particuliere graven en particuliere urnennissen

1.1.

Het recht bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht op een

particulier graf:

1.1.1.

voor een periode van 15 jaar

€ 1.344,20

€ 1.329,60

1.1.2.

voor een periode van 30 jaar

€ 2.688,40

€ 2.659,20

1.2.

Het recht bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht op een

particulier kindergraf:

1.2.1.

voor een periode van 15 jaar

€ 672,10

€ 664,80

1.2.2.

voor een periode van 30 jaar

€ 1.344,20

€ 1.329,60

1.3.

Het recht bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht op een

particulier urnengraf:

1.3.1.

voor een periode van 15 jaar

€ 672,10

€ 664,80

1.3.2.

voor een periode van 30 jaar

€ 1.344,20

€ 1.329,60

1.4.

Het recht bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht op een

particuliere urnennis:

1.4.1.

voor een periode van 15 jaar

€ 1.344,20

€ 1.329,60

1.4.2.

voor een periode van 30 jaar

€ 2.688,40

€ 2.659,20

De verlenging van het uitsluitend recht van particuliere graven

en particuliere urnennissen

1.5.

Het recht bedraagt voor elke verlenging van het uitsluitend recht, bij een

verlenging van 15 jaar, het tarief dat is genoemd in de onderdelen 

1.1.1., respectievelijk 1.2.1., 1.3.1. of 1.4.1.

1.6.

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1.5. bedraagt het recht voor

een verlenging van de uitgiftermijn tot en met het einde van de wette-

lijke grafrusttermijn na de laatste begrafenis of bijzetting, als bedoeld in 

artikel 9, derde lid, van de beheersverordening:

1.6.1.

indien het een particulier graf of een particuliere urnennis betreft:

1.6.1.1.

voor één jaar

€ 88,80

€ 87,50

1.6.1.2.

voor twee jaar

€ 176,80

€ 173,80

1.6.1.3.

voor drie jaar

€ 264,00

€ 259,10

1.6.1.4.

voor vier jaar

€ 350,40

€ 343,20

1.6.1.5.

voor vijf jaar

€ 436,10

€ 426,20

1.6.1.6.

voor zes jaar

€ 521,00

€ 508,20

1.6.1.7.

voor zeven jaar

€ 605,10

€ 589,00

1.6.1.8.

voor acht jaar

€ 688,40

€ 668,90

1.6.1.9.

voor negen jaar

€ 771,10

€ 747,70

1.6.2.

indien het een particulier kindergraf of een particulier urnengraf betreft:

1.6.2.1.

voor één jaar

€ 44,40

€ 43,75

1.6.2.2.

voor twee jaar

€ 88,40

€ 86,90

1.6.2.3.

voor drie jaar

€ 132,00

€ 129,55

1.6.2.4.

voor vier jaar

€ 175,20

€ 171,60

1.6.2.5.

voor vijf jaar

€ 218,05

€ 213,10

1.6.2.6.

voor zes jaar

€ 260,50

€ 254,10

1.6.2.7.

voor zeven jaar

€ 302,55

€ 294,50

Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief 2018:

Tarief 2017:

1.6.2.8.

voor acht jaar

€ 344,20

€ 334,45

1.6.2.9.

voor negen jaar

€ 385,55

€ 373,85

1.6.3.

Het bepaalde in onderdeel 1.6. is alleen van toepassing op particuliere

graven en particuliere urnennissen die voor de inwerkingtreding van de 

"Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2013" zijn

uitgegeven. 

De uitgifte van algemene graven

1.7.

Het recht bedraagt voor het verlenen van het recht tot begraven en 

begraven houden van één lijk in een algemeen graf, voor de periode van

10 jaar, onverminderd de overige rechten

€ 549,40

€ 543,40

1.8.

Het recht bedraagt voor het verlenen van het recht tot begraven en

begraven houden van één lijk in een algemeen kindergraf, voor de 

periode van 10 jaar, onverminderd de overige rechten

€ 274,70

€ 271,70

 

De uitgifte van algemene urnengraf

 

 

1.9

Het recht bedraagt voor het verlenen van het recht tot het bijzetten 

€ 234,00

n.v.t.

 

van een urn in een algemene urnenis, voor de periode van 10 jaar,

 

 

 

onverminderd de overige rechten

 

 

Het reserveren van een particulier graf 

1.10.

Het recht genoemd in de onderdelen 1.1. en 1.2. wordt met 50% ver-

hoogd indien een particulier graf of een particulier kindergraf wordt 

uitgegeven zonder dat daarin gelijktijdig een eerste begraving plaats-

heeft. 

HOOFDSTUK 2

Het begraven van lijken in een particulier graf

2.1.

Het recht bedraagt voor het: 

2.1.1.

begraven van een lijk van twaalf jaar of ouder

€ 1.494,20

€ 1.477,90

2.1.2.

begraven van een overleden kind van 1 tot 12 jaar

€ 498,00

€ 492,60

2.1.3.

begraven van een levensloos geborene of een overleden kind beneden

het jaar

€ 249,00

€ 246,30

2.1.4.

het bijzetten van een asbus

€ 346,40

€ 342,60

Het begraven van lijken in een particulier kindergraf

2.2.

Het recht bedraagt voor het: 

2.2.1.

begraven van een overleden kind van 1 tot 12 jaar

€ 373,60

€ 369,50

2.2.2.

begraven van een levensloos geborene of een overleden kind beneden 

het jaar

€ 186,80

€ 184,70

2.2.3.

het bijzetten van een asbus

€ 196,80

€ 194,70

 

Het bijzetten van asbussen in een algemeen urnengraf of 

 

particulier urnengraf

2.3.

Het recht bedraagt voor het bijzetten van een asbus in een algemeen 

urnengraf of een particulier urnengraf

€ 346,40

€ 342,60

Het bijzetten van asbussen in een particuliere urnennis

2.4.

Het recht bedraagt voor het bijzetten van een asbus in een particuliere

urnennis

€ 196,80

€ 194,70

Het begraven van lijken in een algemeen graf

2.5.

Het recht bedraagt voor het:

2.5.1.

begraven van een lijk

€ 377,30

€ 373,20

2.5.2.

het bijzetten van een asbus

€ 196,80

€ 194,70

Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief 2018:

Tarief 2017:

Het begraven van lijken in een algemeen kindergraf

2.6.

Het recht bedraagt voor het:

2.6.1.

begraven van een overleden kind van 1 tot 12 jaar

€ 94,30

€ 93,30

2.6.2.

begraven van een levensloos geborene of een overleden kind beneden

het jaar

€ 47,20

€ 46,70

2.6.3.

het bijzetten van een asbus

€ 47,20

€ 46,70

Het uitstrooien van as

2.7.

Het recht bedraagt voor het uitstrooien van de in een urn geborgen as

op de verstrooiingsplaats

€ 196,80

€ 194,70

Het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een graf

2.8.

Het recht bedraagt voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen

van een:

2.8.1.

particulier graf of een particulier kindergraf 

€ 498,00

€ 492,60

2.8.2.

particulier urnengraf of een particuliere urnennis

€ 196,80

€ 194,70

Het op verzoek van de rechthebbende opgraven en gelijktijdig

herbegraven

2.9.

Het recht bedraagt voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven

van één of meer stoffelijke overschotten waarbij gelijktijdig herbegraving

plaatsvindt in hetzelfde graf

€ 373,60

€ 369,50

Gelijktijdig begraven levensloos geborenen of kort na de ge-

boorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte

2.10.

Het recht bedoeld in de onderdelen 2.1. tot en met 2.6. wordt éénmaal

geheven voor het begraven van levensloos geboren of kort na de ge-

boorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in 

één kist worden begraven. 

Verhoging wegens extra benodigde tijd bij een plechtigheid

2.11.

De rechten bedoeld in de onderdelen 2.1. tot en met 2.7. worden 

verhoogd met 

€ 108,30

€ 107,10

per half uur of een gedeelte daarvan, indien de plechtigheid langer duurt 

dan 90 minuten. 

Verhoging wegens buitengewoon tijdstip

2.12.

De in de onderdelen 2.1. tot en met 2.7. bedoelde rechten worden ver-

hoogd met 100% indien het begraven of bijzetten geheel of gedeeltelijk 

plaatsheeft buiten de uren, genoemd in artikel 10, eerste lid, van de 

beheersverordening, tenzij dit geschiedt in het belang van de openbare 

orde of gezondheid. 

HOOFDSTUK 3

Rechten voor vergunningen

3.1.

Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning tot:

3.1.1.

het plaatsen van grafbedekking op een particulier graf of een particulier

kindergraf

€ 93,90

€ 92,90

3.1.2.

het plaatsen van een grafbedekking op een particulier urnengraf, een

particuliere urnennis, een algemeen graf of een algemeen kindergraf

€ 47,00

€ 46,50

3.1.3.

het inrichten van een grafkelder, als bedoeld in artikel 16 van de 

beheersverordening

€ 328,80

€ 325,20

Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief 2018:

Tarief 2017:

HOOFDSTUK 4

Inleidende bepaling

4.1.

Dit hoofdstuk is van toepassing op diensten die verband houden met 

graven en particuliere urnennissen die voor de inwerkingtreding van de 

"Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2013" op

de begraafplaats zijn uitgegeven. 

Jaarlijkse rechten voor het algemeen onderhoud van de 

begraafplaats

4.2.

Het recht bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden

van beplantingen en paden op de begraafplaats voor een particulier

graf, een particulier kindergraf, particulier urnengraf of een particuliere 

urnennis, per jaar, waarvan de oppervlakte:

4.2.1.

minder bedraagt dan 5 m²

€ 94,70

€ 93,70

4.2.2.

5 m² bedraagt of meer, het in onderdeel 4.2.1. bedoelde recht, 

vermeerderd met voor elke eenheid van 5 m² of een gedeelte daarvan, 

boven de oppervlakte van 5 m²

€ 88,90

€ 87,90

Afkoopsommen voor particuliere graven en particuliere kinder-

graven (algemeen onderhoud van de begraafplaats), voor een

periode van maximaal twintig jaar

4.3.

Het recht bedraagt voor het ineens voldoen van het recht bedoeld in 

onderdeel 4.2., indien de resterende termijn van uitgifte van het graf 

nog voortduurt, en de oppervlakte minder bedraagt dan 5 m²:

4.3.1.

één jaar

€ 93,85

€ 92,50

4.3.2.

twee jaar

€ 186,85

€ 183,75

4.3.3.

drie jaar

€ 279,00

€ 273,85

4.3.4.

vier jaar

€ 370,35

€ 362,80

4.3.5.

vijf jaar

€ 460,85

€ 450,55

4.3.6.

zes jaar

€ 550,55

€ 537,15

4.3.7.

zeven jaar

€ 639,45

€ 622,65

4.3.8.

acht jaar

€ 727,55

€ 707,05

4.3.9.

negen jaar

€ 814,85

€ 790,35

4.3.10.

tien jaar

€ 901,35

€ 872,55

4.3.11.

elf jaar

€ 987,10

€ 953,70

4.3.12.

twaalf jaar

€ 1.072,05

€ 1.033,75

4.3.13.

dertien jaar

€ 1.156,25

€ 1.112,80

4.3.14.

veertien jaar

€ 1.239,70

€ 1.190,85

4.3.15.

vijftien jaar

€ 1.322,40

€ 1.267,85

4.3.16.

zestien jaar

€ 1.404,35

€ 1.343,85

4.3.17.

zeventien jaar

€ 1.485,55

€ 1.418,85

4.3.18.

achttien jaar

€ 1.566,05

€ 1.492,90

4.3.19.

negentien jaar

€ 1.645,80

€ 1.565,95

4.3.20.

twintig jaar

€ 1.724,80

€ 1.638,10

4.4.

Het in onderdeel 4.3. bedoelde recht wordt verhoogd voor elke eenheid 

van 5 m² of een gedeelte daarvan, indien de oppervlakte van het graf

meer bedraagt dan 5 m², voor een periode van: 

4.4.1.

één jaar

€ 88,10

€ 86,75

4.4.2.

twee jaar

€ 175,40

€ 172,40

4.4.4.

drie jaar

€ 261,95

€ 256,90

4.4.4.

vier jaar

€ 347,65

€ 340,30

4.4.5.

vijf jaar

€ 432,65

€ 422,65

4.4.6.

zes jaar

€ 516,85

€ 503,90

4.4.7.

zeven jaar

€ 600,30

€ 584,10

4.4.8.

acht jaar

€ 683,00

€ 663,30

Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief 2018:

Tarief 2017:

4.4.9.

negen jaar

€ 764,95

€ 741,40

4.4.10.

tien jaar

€ 846,15

€ 818,55

4.4.11.

elf jaar

€ 926,65

€ 894,65

4.4.12.

twaalf jaar

€ 1.006,40

€ 969,80

4.4.14.

dertien jaar

€ 1.085,45

€ 1.043,95

4.4.14.

veertien jaar

€ 1.163,80

€ 1.117,10

4.4.15.

vijftien jaar

€ 1.241,40

€ 1.189,35

4.4.16.

zestien jaar

€ 1.318,35

€ 1.260,65

4.4.17.

zeventien jaar

€ 1.394,55

€ 1.331,00

4.4.18.

achttien jaar

€ 1.470,10

€ 1.400,45

4.4.19.

negentien jaar

€ 1.545,00

€ 1.469,00

4.4.20.

twintig jaar

€ 1.619,20

€ 1.536,70

4.5.

De in de onderdelen 4.3. en 4.4. bedoelde rechten kunnen worden afge-

kocht voor een periode van maximaal twintig jaar, ook indien de reste-

rende termijn van uitgifte langer voortduurt dan twintig jaar. 

4.6.

Bij de toepassing van de onderdelen 4.3. en 4.4. wordt bij de bereke-

ning van het aantal jaren een gedeelte van een jaar gelijkgesteld met 

een jaar. 

Jaarlijkse rechten voor het onderhouden van de grafbedekking

van graven, bij overdracht van dat onderhoud aan de gemeente 

4.7.

Het recht bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden

van een grafbedekking van een:

4.7.1.

particulier graf, waarvan de oppervlakte minder dan 5 m² bedraagt

€ 110,90

€ 109,70

4.7.2.

particulier graf, waarvan de oppervlakte meer bedraagt dan 5 m², doch

niet meer dan 10 m²

€ 216,10

€ 213,70

4.7.3.

particulier graf, waarvan de oppervlakte meer bedraagt dan 10 m²

€ 363,30

€ 359,30

4.7.4.

particulier kindergraf

€ 74,50

€ 73,70

Afkoopsommen voor particuliere graven (onderhoud van graf-

bedekkingen), voor een periode van maximaal twintig jaar

4.8.

Het recht bedraagt voor het ineens voldoen van het recht bedoeld in 

onderdeel 4.7.1. als het onderhoud aan de gemeente is overgedragen, 

voor een periode van:

4.8.1.

één jaar

€ 106,75

€ 106,75

4.8.2.

twee jaar

€ 211,95

€ 211,95

4.8.3.

drie jaar

€ 315,55

€ 315,55

4.8.4.

vier jaar

€ 417,60

€ 417,60

4.8.5.

vijf jaar

€ 518,10

€ 518,10

4.8.6.

zes jaar

€ 617,10

€ 617,10

4.8.7.

zeven jaar

€ 714,60

€ 714,60

4.8.8.

acht jaar

€ 810,65

€ 810,65

4.8.9.

negen jaar

€ 905,30

€ 905,30

4.8.10.

tien jaar

€ 998,50

€ 998,50

4.8.11.

elf jaar

€ 1.090,25

€ 1.090,25

4.8.12.

twaalf jaar

€ 1.180,70

€ 1.180,70

4.8.13.

dertien jaar

€ 1.269,75

€ 1.269,75

4.8.14.

veertien jaar

€ 1.357,50

€ 1.357,50

4.8.15.

vijftien jaar

€ 1.443,90

€ 1.443,90

4.8.16.

zestien jaar

€ 1.529,00

€ 1.529,00

4.8.17.

zeventien jaar

€ 1.612,85

€ 1.612,85

4.8.18.

achttien jaar

€ 1.695,45

€ 1.695,45

4.8.19.

negentien jaar

€ 1.776,75

€ 1.776,75

4.8.20.

twintig jaar

€ 1.856,90

€ 1.856,90

Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief 2018:

Tarief 2017:

4.9.

Het recht bedraagt voor het ineens voldoen van het recht bedoeld in 

onderdeel 4.7.2. als het onderhoud aan de gemeente is overgedragen, 

voor een periode van:

4.9.1.

één jaar

€ 214,15

€ 210,90

4.9.2.

twee jaar

€ 426,40

€ 419,10

4.9.3.

drie jaar

€ 636,70

€ 624,60

4.9.4.

vier jaar

€ 845,15

€ 827,40

4.9.5.

vijf jaar

€ 1.051,65

€ 1.027,55

4.9.6.

zes jaar

€ 1.256,35

€ 1.225,10

4.9.7.

zeven jaar

€ 1.459,20

€ 1.420,10

4.9.8.

acht jaar

€ 1.660,25

€ 1.612,55

4.9.9.

negen jaar

€ 1.859,45

€ 1.802,50

4.9.10.

tien jaar

€ 2.056,85

€ 1.990,00

4.9.11.

elf jaar

€ 2.252,50

€ 2.175,05

4.9.12.

twaalf jaar

€ 2.446,40

€ 2.357,70

4.9.13.

dertien jaar

€ 2.638,55

€ 2.538,00

4.9.14.

veertien jaar

€ 2.828,95

€ 2.715,90

4.9.15.

vijftien jaar

€ 3.017,65

€ 2.891,50

4.9.16.

zestien jaar

€ 3.204,65

€ 3.064,85

4.9.17.

zeventien jaar

€ 3.389,95

€ 3.235,95

4.9.18.

achttien jaar

€ 3.573,60

€ 3.404,80

4.9.19.

negentien jaar

€ 3.755,60

€ 3.571,45

4.9.20.

twintig jaar

€ 3.935,95

€ 3.735,95

4.10.

Het recht bedraagt voor het ineens voldoen van het recht bedoeld in 

onderdeel 4.7.3. als het onderhoud aan de gemeente is overgedragen, 

voor een periode van:

4.10.1.

één jaar

€ 360,05

€ 354,65

4.10.2.

twee jaar

€ 716,80

€ 704,65

4.10.3.

drie jaar

€ 1.070,40

€ 1.050,10

4.10.4.

vier jaar

€ 1.420,80

€ 1.391,10

4.10.5.

vijf jaar

€ 1.768,05

€ 1.727,65

4.10.6.

zes jaar

€ 2.112,15

€ 2.059,80

4.10.7.

zeven jaar

€ 2.453,20

€ 2.387,65

4.10.8.

acht jaar

€ 2.791,15

€ 2.711,25

4.10.9.

negen jaar

€ 3.126,05

€ 3.030,65

4.10.10.

tien jaar

€ 3.457,95

€ 3.345,85

4.10.11.

elf jaar

€ 3.786,85

€ 3.657,00

4.10.12.

twaalf jaar

€ 4.112,80

€ 3.964,10

4.10.13.

dertien jaar

€ 4.435,80

€ 4.267,20

4.10.14.

veertien jaar

€ 4.755,90

€ 4.566,35

4.10.15.

vijftien jaar

€ 5.073,15

€ 4.861,60

4.10.16.

zestien jaar

€ 5.387,50

€ 5.153,05

4.10.17.

zeventien jaar

€ 5.699,05

€ 5.440,65

4.10.18.

achttien jaar

€ 6.007,80

€ 5.724,55

4.10.19.

negentien jaar

€ 6.313,75

€ 6.004,80

4.10.20.

twintig jaar

€ 6.616,95

€ 6.281,35

4.11.

Het recht bedraagt voor het ineens voldoen van het recht bedoeld in 

onderdeel 4.7.4. als het onderhoud aan de gemeente is overgedragen, 

voor een periode van:

4.11.1.

één jaar

€ 73,85

€ 72,75

4.11.2.

twee jaar

€ 147,00

€ 144,55

4.11.3.

drie jaar

€ 219,50

€ 215,40

4.11.4.

vier jaar

€ 291,35

€ 285,35

4.11.5.

vijf jaar

€ 362,55

€ 354,40

Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief 2018:

Tarief 2017:

4.11.6.

zes jaar

€ 433,15

€ 422,50

4.11.7.

zeven jaar

€ 503,05

€ 489,75

4.11.8.

acht jaar

€ 572,35

€ 556,15

4.11.9.

negen jaar

€ 641,05

€ 621,65

4.11.10.

tien jaar

€ 709,10

€ 686,30

4.11.11.

elf jaar

€ 776,55

€ 750,15

4.11.12.

twaalf jaar

€ 843,40

€ 813,10

4.11.13.

dertien jaar

€ 909,65

€ 875,30

4.11.14.

veertien jaar

€ 975,25

€ 936,65

4.11.15.

vijftien jaar

€ 1.040,30

€ 997,20

4.11.16.

zestien jaar

€ 1.104,80

€ 1.057,00

4.11.17.

zeventien jaar

€ 1.168,70

€ 1.116,00

4.11.18.

achttien jaar

€ 1.232,00

€ 1.174,25

4.11.19.

negentien jaar

€ 1.294,75

€ 1.231,70

4.11.20.

twintig jaar

€ 1.356,90

€ 1.288,45

4.12.

De in de onderdelen 4.8. tot en met 4.11. bedoelde rechten kunnen 

worden afgekocht voor een periode van maximaal twintig jaar, ook

indien de resterende termijn van uitgifte langer voortduurt dan twintig

jaar. 

4.13.

Bij de toepassing van de onderdelen 4.8. tot en met 4.11. wordt bij de

berekening van het aantal jaren een gedeelte van een jaar gelijkgesteld

met een jaar. 

HOOFDSTUK 5

Inleidende bepalingen

5.1.

Dit hoofdstuk is van toepassing op particuliere graven en algemene 

graven die na de inwerkingtreding van de "Beheersverordening Nieuwe

Algemene Begraafplaats Baarn 2013" aldaar zijn uitgegeven. 

5.2.

Onder graven genoemd in onderdeel 5.1. worden mede verstaan:

particuliere kindergraven, particuliere urnengraven, particuliere urnen-

nissen, algemene graven en algemene kindergraven.

5.3.

De in onderdeel 5.4. bedoelde rechten zijn éénmalig verschuldigd bij de:

5.3.1.

aanvang van het uitsluitend recht van een particulier graf, een particu-

lier kindergraf, particulier urnengraf of een particuliere urnennis;

5.3.2.

het aanbrengen van een grafbedekking op een algemeen graf of een 

algemeen kindergraf

5.3.3.

verlenging van een uitgiftetermijn als bedoeld in artikel 15, tweede lid,

van de beheersverordening, van de in de onderdelen 5.3.1. en 5.3.2. be-

doelde graven of urnennissen. 

Eénmalig verschuldigde onderhoudsrechten

5.4.

Het recht bedraagt éénmalig voor het door of vanwege de gemeente 

onderhouden van een:

5.4.1.

particulier graf, per enkele grafruimte, ongeacht of zich een grafbedek-

king op het graf bevindt, indien het graf is:

5.4.1.1.

uitgegeven voor een periode van 15 jaar

€ 1.463,70

€ 1.447,80

5.4.1.2.

uitgegeven voor een periode van 30 jaar

€ 2.634,60

€ 2.605,90

5.4.1.3.

verlengd voor een periode van 15 jaar

€ 1.463,70

€ 1.447,80

5.4.2.

particulier kindergraf, per enkele grafruimte, ongeacht of zich een graf-

bedekking op het graf bevindt, indien het graf is:

5.4.2.1.

uitgegeven voor een periode van 15 jaar

€ 731,90

€ 723,90

5.4.2.2.

uitgegeven voor een periode van 30 jaar

€ 1.317,30

€ 1.303,00

Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief 2018:

Tarief 2017:

5.4.2.3.

verlengd voor een periode van 15 jaar

€ 731,90

€ 723,90

5.4.3.

particulier urnengraf, per enkele grafruimte, ongeacht of zich een graf-

bedekking op het graf bevindt, indien het graf is:

5.4.3.1.

uitgegeven voor een periode van 15 jaar

€ 731,90

€ 723,90

5.4.3.2.

uitgegeven voor een periode van 30 jaar

€ 1.317,30

€ 1.303,00

5.4.3.3.

verlengd voor een periode van 15 jaar

€ 731,90

€ 723,90

5.4.4.

particuliere urnennis, ongeacht of zich een grafbedekking aan de urnen-

nis bevindt, indien de particuliere urnennis is:

5.4.3.1.

uitgegeven voor een periode van 15 jaar

€ 731,90

€ 723,90

5.4.3.2.

uitgegeven voor een periode van 30 jaar

€ 1.317,30

€ 1.303,00

5.4.3.3.

verlengd voor een periode van 15 jaar

€ 731,90

€ 723,90

5.4.5.

algemeen graf, uitgegeven voor een periode van 10 jaar, indien op het

graf een grafbedekking is of wordt aangebracht

€ 73,70

€ 72,90

5.4.6.

algemeen kindergraf, uitgegeven voor een periode van 10 jaar, indien op

het graf een grafbedekking is of wordt aangebracht

€ 36,80

€ 36,40

HOOFDSTUK 6

Het gebruik van de aula 

6.1.

Het recht bedraagt voor het gebruik van de aula, indien de totale duur

van het gebruik zowel voorafgaande als na afloop van de plechtigheid:

6.1.1.

niet meer dan 90 minuten bedraagt

€ 284,00

€ 280,90

6.1.2.

meer dan 90 minuten, doch niet meer dan 120 minuten bedraagt

€ 336,30

€ 332,60

6.1.3.

meer dan 120 minuten bedraagt

€ 336,30

€ 332,60

te vermeerderen met 

€ 157,80

€ 156,10

voor elke periode van 60 minuten of een gedeelte daarvan, boven het 

aantal van 120 minuten. 

Behorend bij het raadsbesluit van 22 november 2017, nummer 17RV000071.

De griffier, De voorzitter,

Naar boven