Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 212565Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimten: Vaststellen Arend Westermanbrug en andere in West

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 28 november 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

  • Gezien het advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 19 mei 2017

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie West van 14 november 2017

de navolgende openbare ruimten vast te stellen:

 • Arend Westermanbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Belle van Zuylenbrug(BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op vaststellen Arend Westermanbrug en andere in West : Brug 186 Arend Westermanbrug: Arend Westerman (1884-1966) was de architect van de nabijgelegen voormalige ambachtsschool in de stijl van de Amsterdamse School. Hij ontwierp daarnaast het Berlage Lyceum aan de P.L. Takstraat, de badhuizen in de Diamantstraat en op het Boerhaaveplein en veel etagewoningen in Bos en Lommer.

Brug 184 Belle van Zuylenbrug: Belle van Zuylen 18e eeuwse schrijfster, componiste en essayiste, feministe.

Bijlage

Situatietekening