Gemeenteblad van Papendrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtGemeenteblad 2017, 188890VerordeningenVerordening bodemenergiesystemen gemeente Papendrecht

 

 

De raad van de gemeente Papendrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017;

gelet op de artikelen 121 en 147 van de Gemeentewet, artikel 2.2b van het Besluit omgevingsrecht en artikel 18 lid 3 van de Wet bodembescherming (Wbb);

overwegende dat:

het op basis van de Energievisie Land van Matena wenselijk is om interferentiegebieden aan te wijzen voor een goede ordening van bodemenergiesystemen;

het wenselijk is daartoe een verordening vast te stellen;

het wenselijk is dat in het bij deze verordening nader aangewezen gebied, voorafgaand aan het installeren van gesloten bodemenergiesystemen toestemming wordt verkregen, ter voorkoming van interferentie tussen bodemenergiesystemen en ter bevordering van het meest doelmatige gebruik van bodemenergiesystemen;

BESLUIT:

vast te stellen de

Verordening bodemenergiesystemen gemeente Papendrecht

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.gesloten bodemenergiesysteem installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en na

gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp, circulatiepomp en regeneratievoorziening, voor zover aanwezig;

2.interferentiegebied een of meerdere gebieden binnen de gemeente Papendrecht

waarin ordening van bodemenergiesystemen wenselijk is met het oog op het voorkomen van negatieve onderlinge beïnvloeding van meerdere bodemenergiesystemen of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie;

Artikel 2 Doel

Het doel van deze verordening is een goede ordening van bodemenergiesystemen om de doelmatigheid van de bodemenergiesystemen te bevorderen en om interferentie tussen bodemenergiesystemen te voorkomen.

Artikel 3 Aanwijzing interferentiegebieden

Het woongebied "Land van Matena" wordt aangewezen als interferentiegebied in de zin van artikel 2.2b van het Besluit omgevingsrecht, zoals aangewezen op bijbehorende kaart in bijlage 1.

Artikel 4 Regels gesloten bodemenergiesystemen

Binnen het woongebied "Land van Matena" moeten de gesloten bodemenergiesystemen aan de volgende regels voldoen:

  • 1.

    Een gesloten systeem mag alleen op het eigen perceel of cluster van eigen percelen gerealiseerd worden.

  • 2.

    Het temperatuureffect van een gesloten systeem mag aan de grenzen van het perceel of de aan de grenzen van het cluster van percelen niet meer bedragen dan 1,5 °C. In geval van overschrijding dient in overleg met het bevoegd gezag onderbouwd te worden dat hiervan kan worden afgeweken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bodemenergiesystemen Papendrecht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 oktober 2017,

de interim-griffier, de voorzitter,

Bijlage 1 Kaart Aanwijzing Interferentiegebied

Toelichting

Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Op 1 juli 2013 is het Besluit bodemenergiesystemen in werking getreden. Het besluit bevat regels over het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen en leidt tot wijzigingen in zeven bestaande Algemene Maatregelen van Bestuur, namelijk het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozen buiteninrichtingen, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit hernieuwbare energie, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Waterbesluit, zie Staatsblad nr. 112, d.d. 25 maart 2013.

Met deze regelgeving wil de rijksoverheid de toepassing van bodemenergie stimuleren en een impuls geven aan duurzaamheidambities gericht op de besparing van fossiele brandstoffen en CO2-reductie. Daarnaast dient aantasting van de bodem door bodemenergiesystemen te worden voorkomen door de introductie van een aantal algemene regels die een bepaald beschermingsniveau waarborgt. Het besluit draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van de EG-richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

De gemeente Papendrecht heeft als doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Door middel van de toepassing van bodemenergie kan een bijdrage geleverd worden aan realisatie van die doelstelling. Toepassing van bodemenergie leidt tot een ondergrondse ruimteclaim. Omdat de druk op de beschikbare ruimte groot is, wil de gemeente het gebruik sturen.

Open en gesloten bodemenergiesystemen

In de praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen open bodemenergiesystemen en gesloten bodemenergiesystemen. Daarom is een nadere omschrijving van die begrippen opgenomen.

Bij open bodemenergiesystemen wordt grondwater tussen twee plekken in de bodem (bronnen) heen en weer gepompt. Het water in de twee bronnen verschilt van temperatuur. Het water uit de koudste bron wordt opgepompt ten behoeve van koeling, waarna het opgewarmde water teruggepompt wordt in de warmste bron. Andersom wordt het water uit de warmste bron opgepompt ten behoeve van verwarming, waarna het afgekoelde water teruggepompt wordt in de koudste bron. Open bodemenergiesystemen worden veelal toepast bij grotere panden, vooral bedrijven/kantoren en appartementcomplexen/woonwijken.

Voor open bodemenergiesystemen in Papendrecht is gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag. Voor open bodemenergiesystemen is een vergunning vereist op grond van de Waterwet, omdat in een dergelijk systeem grondwater wordt onttrokken aan de bodem.

De provincie Zuid-Holland heeft een eigen Toetsingskader vergunningverlening bodemenergie (februari 2011), die zij hanteert bij de vergunningverlening op grond van de Waterwet voor open bodemenergiesystemen. Een belangrijke wijziging die het Besluit bodemenergiesystemen met zich mee brengt voor open bodemenergiesystemen is dat de bestaande vergunningprocedure wordt verkort.

Afbeelding 1. Open bodemenergiesysteem

Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt water, vaak gemengd met een antivriesmiddel, door een buizenstelsel in de bodem geleid. Terwijl het water door het buizenstelsel gaat wordt warmte uitgewisseld met (het water in) de bodem. Als koud water door het buizenstelsel geleid wordt, wordt dat opgewarmd door de bodem (terwijl de bodem afkoelt) en daarna gebruikt voor verwarming. Als warm water door het buizenstelsel geleid wordt, wordt dat afgekoeld door de bodem (terwijl de bodem opwarmt) en daarna gebruikt voor koeling. Gesloten bodemenergiesystemen worden veelal toegepast bij individuele woningen en kleinschalige kantoorgebouwen.

Een belangrijke wijziging die het Besluit bodemenergiesystemen met zich mee brengt voor gesloten bodemenergiesystemen is dat een melding of vergunning vereist is voor de aanleg van een systeem, waar dat eerder niet het geval was. Of een melding dan wel een vergunning vereist is, hangt af van het vermogen en de locatie van het systeem. Vanaf 1 januari 2013 zijn gesloten bodemenergiesystemen met een vermogen van minder dan 70 kW meldingsplichtig, voor gesloten bodemenergiesystemen met een vermogen van meer dan 70 kW geldt een vergunningplicht. In interferentiegebieden (zie Interferentie) geldt een vergunningplicht voor gesloten systemen, ongeacht het vermogen.

Afbeelding 2. Gesloten bodemenergiesysteem

Voor het plaatsen van gesloten bodemenergiesystemen in de gemeente Papendrecht is het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht het bevoegd gezag. Zodra het gesloten bodemenergiesysteem is geplaatst, is de vergunning uitgewerkt. Voor de werking en instandhouding van het gesloten bodemenergiesysteem gelden dan alleen nog de algemene regels uit het Besluit bodemenergiesystemen.

Het Besluit bodemenergiesystemen bevat tevens, zowel voor open als gesloten bodemenergiesystemen en ongeacht of ze wel of niet vergunningplichtig zijn, uniforme voorschriften die gericht zijn op het voorkomen van aantasting van de bodemkwaliteit en voorschriften die het duurzaam gebruik van bodemenergie bevorderen. Er is gekozen voor zoveel mogelijk direct werkende algemene regels, waarmee is voorzien in een algemeen beschermingsniveau voor alle systemen.

Interferentiegebied

Bodemenergiesystemen hebben thermische invloedsgebieden, relatief koude en/of warme zones in de bodem (inclusief grondwater) doordat water in een buizenstelsel of in de grond wordt gebracht dat een andere temperatuur heeft dan de natuurlijke bodemtemperatuur.

Bij bodemenergiesystemen in elkaars nabijheid bestaat het risico dat thermische invloedsgebieden elkaar overlappen (interferentie). Interferentie tussen thermische invloedsgebieden van verschillende temperatuur is vooral ongewenst, omdat één zone dan zowel gekoeld als opgewarmd wordt. Hierdoor vermindert het energierendement van de betrokken bodemenergiesystemen.

Het risico dat thermische invloedsgebieden elkaar overlappen (interferentie) neemt toe als bodemenergiesystemen dichter bij elkaar gerealiseerd worden. Realisatie van een groot aantal bodemenergiesystemen in een beperkt gebied kan alleen wanneer de systemen ‘slim’ ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden. In gebieden waar dergelijke druk op de (energieopslag)capaciteit van de bodem voorzien wordt, is het wenselijk dat regie wordt gevoerd om vraag naar en beschikbaarheid van ruimte voor bodemenergie op elkaar af te stemmen.

Artikel 2 Aanwijzing interferentiegebieden

Interferentiegebieden kunnen zowel bij gemeentelijke als provinciale verordening worden aangewezen. In het Besluit bodemenergiesystemen is ervoor gekozen dat interferentiegebieden in beginsel worden aangewezen bij gemeentelijke verordening. Dit is geregeld in artikel 2.2b van het Besluit omgevingsrecht.

Een belangrijke reden waarom de gemeente in het Besluit bodemenergiesystemen het initiatief heeft bij de aanwijzing van interferentiegebieden, is dat de aanwijzing van een interferentiegebied vooral gevolgen voor de gemeente heeft. Hierdoor wordt namelijk voor de installatie van kleine gesloten bodemenergiesystemen met een vermogen van minder dan 70 kW een omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verplicht. Het college is hiervoor het bevoegd gezag. Daarnaast is de gemeente de lokale regisseur, zeker indien het gaat om de afstemming van lokaal gebruik van schaarse (onder)grond. De aanwijzing van een interferentiegebied leunt sterk aan tegen de taken van de gemeente in het kader van de ruimtelijke ordening, vooral het opstellen van een bestemmingsplan of een structuurvisie, en moet daarop worden afgestemd.

Voor het in deze Verordening aangewezen gebied wordt een grote vraag naar bodemenergie verwacht en het is daarom wenselijk dat regie wordt gevoerd om vraag en aanbod van ruimte voor bodemenergie op elkaar af te stemmen.

Het rechtsgevolg van de aanwijzing van een interferentiegebied is dat voor het installeren van een klein gesloten bodemenergiesysteem toestemming is vereist. Dit is een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Buiten interferentiegebieden geldt voor de plaatsing van een klein gesloten bodemenergiesysteem een meldingsplicht. Grote bodemenergiesystemen (70 kW) hebben ook buiten interferentiegebieden een vergunningplicht.

Schematisch ziet de vergunningsplicht er als volgt uit:

 

Open systeem

Gesloten systeem

Buiten interferentiegebied

Vergunningplichtig

(Gedeputeerde Staten)

Kleiner dan 70 kW meldingsplichtig

Groter dan of gelijk aan 70 kW Vergunningplichtig

(Burgemeester & Wethouders)

Binnen interferentiegebied

Vergunningplichtig

(Gedeputeerde Staten)

Vergunningplichtig

(Burgemeester & Wethouders)

Artikel 3 Regels gesloten bodemenergiesystemen

Papendrecht heeft twee doelen:

-ordenen voor een beter rendement:

Bewerkstelligen dat de ondergrond optimaal gebruikt wordt door bodemenergiesystemen, zodanig dat er geen onaanvaardbare negatieve interferentie tussen de systemen ontstaat;

-stimuleren door ontzorgen:

Bedrijven en andere initiatiefnemers helpen door het uit te voeren vooronderzoek zoveel mogelijk te beperken door het aandragen van technische informatie en financiële informatie.

Regels gesloten systemen

Voor individuele vergunningaanvragen voor gesloten bodemenergieystemen geldt het bestaande wettelijke kader. Dit betekent dat ieder gesloten bodemenergiesysteem moet worden gemeld bij het bevoegde gezag (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid namens de gemeente Papendrecht). Echter, binnen interferentiegebieden geldt dat voor ieder gesloten systeem ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aangevraagd moet worden bij het bevoegd gezag. Voor de toetsing van de aanvraag zal de Omgevingsdienst gebruik maken van de algemene geldende regels.