Concept Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017 - Zaaknummer Z-2016/065070

Concept Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer zijn van plan de gemeenteraad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2010 (APV) te wijzigen. De beoogde wijzigingen van de APV hebben als doel actualisatie en deregulering van de regelgeving en

administratieve lastenvermindering voor burgers, ondernemers en de gemeente. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en is rekening gehouden met het Collegeprogramma 2014-2018 ‘Samen voor

Aalsmeer: zorgzaam, leefbaar en ondernemend’. Door het schrappen, wijzigen en aanpassen van diverse APV-regels worden er door de gemeente simpelweg minder regels uitgevoerd en gehandhaafd. De dereguleringsslag zorgt er bijvoorbeeld voor dat een aantal voorheen

vergunningplichtige handelingen straks niet meer vergunningplichtig zijn. Daarnaast hoeven straks een aantal activiteiten slechts gemeld te worden (er is geen vergunning meer nodig). Voordat het college de concept-wijziging zal voorleggen aan de gemeenteraad, worden ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen in te brengen.

Inzage vanaf 16 december 2016 tot en met 12 januari 2017 

De conceptverordening kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente. De conceptverordening is ook opgenomen in de bijlage bij deze bekendmaking of te raadplegen via de gemeentelijke website.

Zienswijze in te dienen tot en met 12 januari 2017

U kunt een zienswijze betreffende dit onderwerp kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer. Hoe u een zienswijze kenbaar kunt maken leest u op deze webpagina van de gemeente.

Naar boven