Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 162210BeleidsregelsGemeente Brummen - Grondprijzenbrief september 2016

 

Kenmerk: BW16.0710

 

Het college van burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om als onderdeel van de Nota Grondprijzenbeleid 2016 - 2020 de Grondprijzenbrief 2016 (INT16.2886) vast te stellen.

 

Kaderbrief grondprijzen

De hieronder vermelde grondprijzen behorende bij de Grondprijzenbrief 2016 september. Voor details en achtergrondinformatie wordt verwezen naar de Nota Grondprijzenbeleid 2016-2020 zoals vastgesteld op 30 juni 2016 (RB.0035).

 

Functie

Grondprijsbepalingsmethode

Grondprijs per m2

Bijkomende kosten

Woningbouw

 

 

 

Sociale huur

Prestatieafspraken

 

BTW

Sociale koop

Grondquote

Nader te bepalen

BTW

 

 

 

 

Vrije sector

Comparatief

 

BTW

Eerste 750 m2

 

€ 250,-

BTW

Volgende 250 m2

 

€ 200,-

BTW

Volgende 500 m2

 

€ 150,-

BTW

m2 boven 1.000 m2

 

€ 100,-

BTW

 

 

 

 

Kantoren

Residueel

Nader te bepalen

BTW

 

 

 

 

Detailhandel

Residueel

Nader te bepalen

BTW

 

 

 

 

Bedrijventerreinen

Comparatief

€ 100,-

BTW

 

 

 

 

Maatschappelijke voorzieningen

Residueel

€ 125,-

BTW

 

 

 

 

Overige gronden

 

 

 

Agrarische grond

 

€ 5,-

Kosten koper

Groenstroken

Vaste prijs

€ 50,-

Kosten koper

Groenstroken > 100 m2

Indien substantiële uitbreiding kavel /bouwmogelijkheid

Bouwgrondprijs, zie boven

Kosten koper

Nutsvoorzieningen

Kostprijs

Nader te bepalen

Kosten koper

 

 

 

 

Gronduitgifte anders dan in eigendom

 

 

 

Pacht

Pachtprijzenbesluit

 

½ waterschapslasten en kosten Grondkamer

Recht van opstal

Retributie

2% over koopbedrag

Notaris en kadaster

Huur

Vaste prijs

8% over koopbedrag

 

Ingebruikgeving

Om niet

 

 

Erfpacht

Marktwaarde

 

Notaris en kadaster

 

 

Inwerkingtreding

Op de dag na die van bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Grondprijzenbrief 2016 (INT16.0602)

 

 

Aldus besloten in de B&W-vergadering d.d. 18 oktober 2016

de loco-gemeentesecretaris

de burgemeester