Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Neder-Betuwe

De burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe;

 

overwegende:

 

dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 

dat artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2015 (Apv) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 

dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 

dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van de deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 

dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 

dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 van de Apv (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

 

dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

 

gelet op:

 

artikel 2:67 van de Apv, artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

 

Artikel 1

Het Digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2015.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld op 14 juli 2016

De burgemeester van Neder-Betuwe,

Ir C.W. Veerhoek

Naar boven