VERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVING GEMEENTE KAPELLE 2016

 

 

De raad der gemeente Kapelle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2015, nummer 2015/48;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet  en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

VERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVING GEMEENTE KAPELLE 2016

Artikel 1.Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.kapelle.nl.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Kapelle 2016.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Kapelle van 20 oktober 2015.

Naar boven