Gemeente Dalfsen - 4e wijziging Algemene plaatselijke verordening

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 december 2013, nummer 156;

overwegende dat in de Nota Kampeerbeleid 2011 is vastgelegd dat niet meer wordt vastgehouden aan maximaal 15 standplaatsen per kleinschalig kampeerterrein, maar dat daarvoor in de plaats de mogelijkheid wordt geboden voor een ontheffing tot 25 standplaatsen in de bestemmingsplannen en de Algemene plaatselijke verordening;

overwegende dat in het bestemmingsplan ‘Buitengebied gemeente Dalfsen’ is vastgelegd dat het aantal standplaatsen op kleinschalige kampeerterreinen niet meer mag bedragen dan 25, waardoor de regeling ter zake in de Algemene plaatselijke verordening niet meer noodzakelijk is;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de “4e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening.

4e wijziging Algemene plaatselijke verordening

ARTIKEL I

Artikel 4:20 van de Algemene plaatselijke verordening komt te luiden als volgt:

“Artikel 4:20 Nadere eisen kleinschalig kampeerterrein

Indien het op grond van artikel 4:19 is toegestaan een kleinschalig kampeerterrein te houden dan geldt dat het kampeerterrein alleen gedurende de periode tussen 15 maart en 31 oktober van elk jaar in werking mag zijn.”

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van 17 februari 2014.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten drs. J. Leegwater

Naar boven