Wet van 28 januari 2013 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Agentschap SZW en de Inspectie Werk en Inkomen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de achtste februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Departementale begrotingsstaat (XV) behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 36

Begroting 2013

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1000)

   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

30.382.799

30.389.943

1.785.034

         
 

Beleidsartikelen

29.989.443

29.996.677

1.773.999

1

Arbeidsmarkt

24.182

24.272

37.755

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

9.219.036

9.219.668

127.483

3

Arbeidsongeschiktheid

472

472

0

4

Jonggehandicapten

2.606.167

2.606.167

0

5

Werkloosheid

5.122

5.122

0

6

Ziekte en zwangerschap

5.164

5.164

0

7

Kinderopvang

2.710.458

2.710.970

1.427.015

8

Oudedagsvoorziening

988.574

988.574

0

9

Nabestaanden

937

937

0

10

Tegemoetkoming ouders

4.276.554

4.276.554

154.180

11

Uitvoeringskosten

432.859

432.859

0

12

Rijksbijdragen

9.553.531

9.553.531

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

166.387

172.387

27.566

         
 

Niet-beleidsartikelen

393.359

393.266

11.035

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

248.640

248.640

11.035

97

Aflopende regelingen

0

0

0

98

Algemeen

67.118

67.028

0

99

Nominaal en onvoorzien

77.598

77.598

0

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 36

Begroting 2013

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1000)

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

18.260

18.260

0

Inspectie Werk en Inkomen

10.005

10.005

0

Totaal

28.265

28.265

0

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

250

0

Inspectie Werk en Inkomen

0

0

Totaal

250

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 400 XV

Naar boven