Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PbEU 2011, L 326);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Elektriciteitswet 1998 wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, eerste lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel at door een puntkomma drie onderdelen toegevoegd, luidende:

au. verordening 1227/2011:

verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PbEU 2011, L 326), alsmede de door de Europese Commissie vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen op grond van verordening 1227/2011;

av. marktdeelnemer:

een marktdeelnemer als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van verordening 1227/2011;

aw. Autoriteit Financiële Markten:

de Autoriteit Financiële Markten, genoemd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

B

In artikel 5, eerste lid, wordt «en van de verordening 713/2009» vervangen door «, van verordening 713/2009 en van verordening 1227/2011» en wordt «en verordening 713/2009» vervangen door: , verordening 713/2009 en verordening 1227/2011.

C

Artikel 5a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «en de verordening 713/2009» vervangen door: , verordening 713/2009 en verordening 1227/2011.

2. In het derde lid wordt «en verordening 713/2009» vervangen door: , verordening 713/2009 en verordening 1227/2011.

D

In artikel 7, eerste lid, wordt «of een afnemer» vervangen door «, een afnemer of een marktdeelnemer» en wordt «en de verordening 713/2009» vervangen door: , verordening 713/2009 en verordening 1227/2011.

E

In artikel 77h, eerste lid, wordt «en verordening 713/2009» vervangen door: , verordening 713/2009 en verordening 1227/2011.

F

Artikel 77i, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a wordt na «artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht» ingevoegd: en de artikelen 8, 9 en 15 van verordening 1227/2011.

2. In onderdeel b wordt na «95m» ingevoegd: en de artikelen 3, 4 en 5 van verordening 1227/2011,.

G

Na artikel 86g worden twee paragrafen ingevoegd, luidende:

§ 13. Registratieplicht

Artikel 86h
 • 1. De Autoriteit Consument en Markt verwerkt een registratie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van verordening 1227/2011 zo spoedig mogelijk.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de registratie, bedoeld in het eerste lid.

§ 14. Verbod marktmisbruik

Artikel 86i
 • 1. Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, 4 en 5 van verordening 1227/2011.

 • 2. Overtreding van het eerste lid is een misdrijf.

ARTIKEL II

De Gaswet wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, eerste lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ao door een puntkomma drie onderdelen toegevoegd, luidende:

ap. verordening 1227/2011:

verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PbEU 2011, L 326), alsmede de door de Europese Commissie vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen op grond van verordening 1227/2011;

aq. marktdeelnemer:

een marktdeelnemer als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van verordening 1227/2011;

ar. Autoriteit Financiële Markten:

de Autoriteit Financiële Markten, genoemd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

B

In artikel 1a, eerste lid, wordt «verordening 715/2009» telkens vervangen door: verordening 715/2009, verordening 1227/2011.

C

In artikel 1b, eerste en derde lid, wordt «en verordening 994/2010» vervangen door: «, verordening 994/2010 en verordening 1227/2011.

D

In artikel 1g, eerste lid, wordt «of een afnemer» vervangen door «, een afnemer of een marktdeelnemer» en wordt «en verordening 994/2010» vervangen door: , verordening 994/2010 en verordening 1227/2011.

E

In artikel 60ac, eerste lid, wordt «en verordening 994/2010» vervangen door: , verordening 994/2010 en verordening 1227/2011.

F

Artikel 60ad, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a wordt na «artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht» ingevoegd: en de artikelen 8, 9 en 15 van verordening 1227/2011.

2. In onderdeel b wordt na «85b» ingevoegd: en de artikelen 3, 4 en 5 van verordening 1227/2011,.

G

Na artikel 66f worden twee paragrafen ingevoegd, luidende:

§ 5.14. Registratieplicht

Artikel 66g
 • 1. De Autoriteit Consument en Markt verwerkt een registratie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van verordening 1227/2011 zo spoedig mogelijk.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de registratie, bedoeld in het eerste lid.

§ 5.15. Verbod marktmisbruik

Artikel 66h
 • 1. Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, 4 en 5 van verordening 1227/2011.

 • 2. Overtreding van het eerste lid is een misdrijf.

ARTIKEL III

De Wet op het financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1:1 wordt in alfabetische rangorde opgenomen:

Agentschap:

het agentschap, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening nr. (EG) 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (Pb EU 2009, L 211);

verordening 1227/2011:

verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PbEU 2011, L 326), alsmede de door de Europese Commissie vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen op grond van verordening 1227/2011;.

B

Aan artikel 1:93, eerste lid, onderdeel e, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f. de Nederlandse Mededingingsautoriteit en het Agentschap, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van hun taken op grond van verordening 1227/2011.

ARTIKEL IV

In artikel 1, onder 3°, van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

 • a. de Elektriciteitswet 1998, artikel 86i, eerste lid;

 • b. de Gaswet, artikel 66h, eerste lid;.

ARTIKEL V

Artikel 67, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering wordt gewijzigd als volgt:

a. Na de aanhef wordt ingevoegd: artikel 66h, eerste lid, van de Gaswet.

b. Na de aanhef wordt ingevoegd: artikel 86i, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

ARTIKEL VI

Indien het bij koninklijke boodschap van 25 februari 2012 ingediende voorstel van wet houdende regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) (Kamerstukken II 2011/12, 33 186, nr. 2) tot wet is of wordt verheven en artikel 2 van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel III, onderdeel B, van deze wet, wordt in artikel III, onderdeel B, van deze wet «de Nederlandse Mededingingsautoriteit» vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 10 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de vijfentwintigste juli 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 510

Naar boven