Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 100 J Jaarverslag en slotwet van het Deltafonds (J) 2021

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021–2022

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de begrotingsstaat van het Deltafonds

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M. G. J.Harbers

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

 • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

  Norm bij de te verklaren verschillen:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

 • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

 • Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

 • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt.

 • In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen.

 • Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

 • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 830 J, nr. 4 3

 • 2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

 • 3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

 • 4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2021 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 80 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 459 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in Waterveiligheid is € 459 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft voornamelijk:

 • HWBP (€ -423 miljoen) De provincie Gelderland heeft de goedkeuring van het plan voor het project Tiel-Waardenburg naar 2022 geschoven € -264 mln). Hierdoor is de beschikking niet afgegeven. Daarnaast hebben een aantal waterschappen de beschikkingsaanvraag een jaar verschoven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd. Het betreft hier de projecten Zwolle-Olst, Markermeerdijk, Maasovereenkomst, Den Helder-Den Oever, Wieringermeer, Sprok-Sterre, Marken, Sterke Lekdijk en de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ -126 miljoen) en overige kleine vertragingen(€ -8 miljoen). Tevens blijkt het eerder beschikken van het project Koehool niet gerealiseerd te zijn. (€ -25 miljoen).

 • HWBP-2 € -18 miljoen Voornamelijk door vertraging bij het project Markermeerdijk waar meer tijd nodig is voor de contract behandeling.

 • Ruimte voor de Rivier € -2 miljoenOmdat de afwikkeling van enkele restpunten meer tijd nodig heeft.

 • Grensmaas € -2 miljoen Minder verplicht omdat als gevolg van het hoogwater (zomer 2021) een deel van het werk heeft stilgelegen.

 • Steenbestorting Westerschelde € -3 miljoenLagere realisatie omdat de afwikkeling van een nadeelcompensatie is vertraagd .

 • Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -11 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € 88 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft voornamelijk het HWBP-2 programma € -90 miljoen. Deze lagere realisatie wordt veroorzaakt bij de projecten Markermeerdijk (€ -88 miljoen) waar nog geen overeenstemming is met het Hoogheemraadschap over de uitvoering van het project. Hierdoor is de start uitvoering vertraagd. Het project Bergambacht Schoonhoven (€ -1,8 miljoen) waar de eindafrekening niet meer in 2021 afgerond kon worden. Diverse kleinere mutaties, per saldo een hogere realisatie van € 2 miljoen.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Op dit artikelonerdeel is € 10 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht.

 • Op het HWBP is de realisatie € 24 miljoen hoger dan verwacht. De oorzaak is met name de hogere realisatie door de snellere uitvoering van het project HWBP Gorinchem – Waardenburg € 33 miljoen. Daartegenover staan diverse kleine mutaties, programma innovatie,programm- waterschap Ijsseldijk, die resulteren in een lagere realistie van € 9 miljoen.

 • Op het programma Rivierverruiming is € -10 miljoen niet tot betaling gekomen. Een aantal projecten binnen de post Rivierverruiming Maas hebben in 2021 vertraging opgelopen waardoor er onderuitputting op deze post is ontstaan. Voornaamste reden hiervoor is dat door complexe besluitvorming met veel bestuurlijke partners verkenningen langer duurden dan vooraf gepland. Hierdoor zijn deze middelen niet in 2021 uitgeput, maar zullen ze in 2022 wel noodzakelijk zijn. Deels heeft het ook te maken met de gevolgen van COVID en de gebeurtenissen van afgelopen zomer in Limburg, waardoor capaciteit schaars was en inkooptrajecten vertraging hebben opgelopen. Deze vertraging wordt begin 2022 ingelopen, ook hiervoor geld dat de gereserveerde middelen in 2022 noodzakelijk zijn.

 • Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -4 miljoen.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 11,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 11,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in Zoetwatervoorziening is € 11 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

 • Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie € -6 miljoen. Hiervan betreft € -3 miljoen een overboeking naar het BCF. De overige lagere realisatie van€ 3 miljoen is een gevolg van COVID-19.

 • Zoetwatermaatregelen € -3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging van het project Klimaatbestendige WateraanvoerWest Nederland. Voor de verbreding van de watergangen in deLopikerwaard zijn grondaankopen noodzakelijk wat meer tijd kost dan oorspronkelijk voorzien.

 • Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -2 miljoen.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Bij het artikelonderdeel Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening is € 9 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

 • Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie € -6 miljoen. Hiervan betreft € -3 miljoen een overboeking naar het BCF. De overige lagere realisatie van € -3 miljoen is een gevolg van COVID-19.

 • Zoetwatermaatregelen € -2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging van het project Klimaatbestendige WateraanvoerWest Nederland. Voor de verbreding van de watergangen in deLopikerwaard zijn grondaankopen noodzakelijk wat meer tijd kost dan oorspronkelijk voorzien.

 • Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -1 miljoen waaronder een aanpassing van het betaalritme van de monitoring van het kieren van de Haringvliet.

2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.4 Artike 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 49,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 46,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichting

Bij het DBFM project de Afsluitdijkis € -39 miljoen niet tot realisatie gekomen, omdat de afhandeling van het dossier hydraulische randvoorwaarden niet heeft geleid tot een overeenkomst met de opdrachtnemer en de covid-19 claim van de opdrachtnemer naar beneden is bijgesteld. Daarnaast wordt € -7 miljoen doorgeschoven naar 2022. De extra kosten COVID-19 zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

De extra kosten zijn betaald tlv de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd. wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie

Bij het DBFM project de Afsluitdijk is € -42 miljoen niet tot realisatie gekomen, omdat de afhandeling van het dossier hydraulische randvoorwaarden niet heeft geleid tot een overeenkomst met de opdrachtnemer, de covid-19 claim van de opdrachtnemer naar beneden is bijgesteld en doordat facturen te laat zijn ontvangen, dan welk de nodige docuimenten hierbij ontbraken. Daarnaast wordt € -7 miljoen doorgeschoven naar 2022. De extra kosten COVID-19 zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie.

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 3,0 miljoen minder ontvangen dan begroot.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 10 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 59 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in Waterkwaliteit is € -41 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

 • MIRT-onderzoeken € -44 miljoen.Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte personeelscapaciteit als gevolg van vacatures van medewerkers die vertrokken zijn en die direct niet opgevuld zijn. Dit heeft vertraging veroorzaakt bij het aangaan van de verplichtingen die gepland staan voor toekomstige jaren zoals onderzoeken naar opkomende stoffen gewasbeschermingsmiddelen nutriënten en medicijnresten alsmede naar structurele bronaanpak en impulsen voor bevoegde gezagen.

 • Kader Richtlijn Water € 11 miljoen De hogere realisatie betreft een saldo van Een hogere verplichtingenrealisatie (€ 17 miljoen), omdat een verplichting met betrekking tot Kaderrichtlijn Water Maas eerder dan voorzien aangegaan kon worden en een vertraging bij de grondverwerving van het programma Kader Richtlijn Water € -6 miljoen).

 • Bijdrageregeling medicijnenresten € -7 miljoen De afstemming met de betrokken partijen om tot meerjarige opdrachtverstrekkingen te komen heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf werd voorzien. Het betreft meerjarig vastgelegde verplichtingen met de volgende partijen: Waterschap Aa en Maas. Waterschap Rijnen IJssel. Waterschap de Dommel. Wetenschapsbedrijf LimburgStichting Waternet. Hoogheemraadschap van Rijnland. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hoogheemraadschap HollandNoorderkwartier en Gemeenlandshuis Delft.

 • Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -2 miljoen.

Uitgaven

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is € -4 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht.

 • Bijdrageregeling medicijnresten € -3 miljoen In het afgelopen jaar zijn meerjarige verplichtingen aangegaan met verschillende waterschappen hoogheemraadschappen en stichtingen. De afstemming met de betrokken partijen om tot meerjarige opdrachtverstrekkingen te komen heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf werd voorzien. De werkzaamheden die gepland stonden voor eind 2021 zullen eerst in begin 2022 .gerealiseerd worden (€ -3 miljoen).

 • Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) € -1 miljoen Als gevolg van de beperkende coronamaatregelen, het werken in de geest van de Omgevingswet en de complexiteit van de samenwerking tussen Rijk en regio zijn activiteiten vertraagd. Het niet gerealiseerde budget schuift door naar latere jaren.

7.03 Studiekosten

Op dit artikelonderdeel is € -7 miljoenminder geraliseerd dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte personeelscapaciteit als gevolg van vacatures van medewerkers die vertrokken zijn en die direct niet opgevuld zijn. Dit heeft vertraging veroorzaakt bij het aangaan van de verplichtingen die gepland staan voor toekomstige jaren zoals onderzoeken naar opkomende stoffen gewasbeschermingsmiddelen nutriënten en medicijnresten alsmede naar structurele bronaanpak en impulsen voor bevoegde gezagen.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

3.1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 1 Investeren in waterveiligheid

01 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

123.174

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

   

8.951

  

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 21.913

1.887

354

1.107

‒ 196

‒ 10.911

0

4.052

   

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

101.261

99.309

96.778

2.062

11.530

12.824

13.051

75.854

   

8.951

  

Mutaties Miljoenennota 2022

 

35.238

10.190

‒ 6.477

33

‒ 10.745

60.302

6.949

‒ 4.002

   

‒ 8.951

  

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

136.499

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

   

0

  

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 9.862

9.862

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

126.637

119.361

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

   

0

  

Saldo 2021: Ontvangsten investeren in waterveiligheid

0

‒ 88.473

88.473

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 88.473

88.473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

38.164

207.834

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

384.217

446.097

529.774

561.797

625.112

482.067

472.572

502.193

500.780

349.273

279.348

226.545

313.057

296.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

127.471

1.270

73.595

48.524

‒ 308.467

28.046

‒ 25.370

8.198

29.650

30.650

650

650

‒ 5.437

‒ 90.479

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

511.688

447.367

603.369

610.321

316.645

510.113

447.202

510.391

530.430

379.923

279.998

227.195

307.620

206.428

Mutaties Miljoenennota 2022

 

‒ 36.326

820

‒ 3.299

‒ 192

37.856

‒ 75.725

‒ 65.912

‒ 21.822

9.428

8.562

38.241

47.922

222.385

115.738

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

475.362

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 103.868

99.358

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

371.494

547.545

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

Naar BCF: Ijsseldelta fase 2

‒ 364

‒ 364

             

Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid

0

10.772

‒ 10.772

            

Mutaties Slotwet 2021

 

10.408

‒ 10.772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

381.902

536.773

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

11.785

8.240

11.195

8.596

8.289

6.789

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.105

6.849

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

7.525

4.973

4.582

5.089

‒ 93

‒ 118

‒ 123

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

19.310

13.213

15.777

13.685

8.196

6.671

6.966

7.071

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

Mutaties Miljoenennota 2022

 

‒ 670

‒ 2.522

‒ 3.200

‒ 2.558

2.000

2.018

1.982

500

      

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

18.640

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 7.655

7.355

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

10.985

18.046

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid

0

‒ 2.190

2.190

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 2.190

2.190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

8.795

20.236

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

519.176

551.759

637.393

571.348

645.127

512.591

492.712

581.084

507.869

356.362

286.437

242.585

320.162

303.756

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

 

632.259

559.889

715.924

626.068

336.371

529.608

467.219

593.316

537.501

386.994

287.069

243.217

314.707

213.259

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

630.501

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Inves in waterveilig

 

509.116

684.952

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid

 

428.861

764.843

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 70

323

 

‒ 3.061

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

164.809

154.822

152.905

147.706

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.302

11.582

‒ 9.380

‒ 3.598

‒ 2.512

3.535

3.853

3.853

3.853

3.853

3.853

3.853

3.854

31.788

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

Mutaties Najaarsnota 2021

 

8.156

‒ 5.949

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

174.267

160.455

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid

0

330

‒ 330

            

Mutaties Slotwet 2021

 

330

‒ 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

174.597

160.125

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

 

164.809

154.822

152.905

147.706

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Inves in waterveilig

 

174.267

160.455

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid

 

174.597

160.125

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

3.2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

02 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

15.202

24.876

9.878

934

934

3.056

934

934

1.525

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

30.365

22.103

37.315

40.000

40.000

18.431

15.000

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

45.567

46.979

47.193

40.934

40.934

21.487

15.934

934

1.525

     

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.073

11.342

16.464

964

964

506

375

22

36

     

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

46.640

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

     

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 4.745

2.238

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

41.895

60.559

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

     

Saldo 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 6.032

6.032

            

Naar BCF: impulsregeling ruimtelijke adaptie

‒ 2.639

‒ 2.639

             

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 8.671

6.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

33.224

66.591

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.100

3.198

3.180

5.419

4.969

2.200

2.200

       

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

573

1.470

1.970

‒ 630

‒ 1.332

         

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

       

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

       

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

       

Saldo 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 2.724

2.724

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 2.724

2.724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

1.949

7.392

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

19.302

28.074

13.058

6.353

5.903

5.256

3.134

934

1.525

     

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

50.240

51.647

52.343

45.723

44.571

23.687

18.134

934

1.525

     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

51.313

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

     

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Invest in zoetwaterv

 

46.568

65.227

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

     

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

35.173

73.983

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

     
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

91

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

91

             

Saldo 2021 investeringen in Zoetwatervoorziening

0

1

‒ 1

            

Mutaties Slotwet 2021

 

1

‒ 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

92

‒ 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Invest in zoetwaterv

 

91

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

92

‒ 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3 Beheer, onderhoud en vervanging
Tabel 3 IBeheer, onderhoud en vervanging

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

Mutaties Miljoenennota 2022

 

176

176

176

176

176

176

181

171

171

171

171

171

171

171

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.634

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

Mutaties Najaarsnota 2021

 

175

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.809

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.809

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

147.066

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

31.693

71.846

71.967

‒ 15.875

 

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 30.000

    

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

178.759

210.116

232.506

171.742

245.749

132.661

135.330

177.245

171.552

149.775

298.979

289.076

233.058

226.583

Mutaties Miljoenennota 2022

 

15.159

14.587

17.938

8.659

‒ 7.463

16.548

16.075

17.031

17.090

18.005

‒ 11.661

‒ 11.894

‒ 11.800

‒ 21.953

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

193.918

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

Mutaties Najaarsnota 2021

 

31.837

‒ 18.587

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

225.755

206.116

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

Saldo 2021 Beheer. onderhoud en vervanging

0

‒ 4.152

4.152

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 4.152

4.152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

221.603

210.268

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

154.524

145.728

167.997

195.101

253.233

169.145

172.025

213.519

207.826

187.049

306.253

296.350

240.332

233.857

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

186.217

217.574

239.964

179.226

253.233

140.145

143.025

184.519

178.826

157.049

306.253

296.350

240.332

233.857

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging

 

201.552

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Beh, onderh &vervang

 

233.564

213.750

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

229.412

217.902

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

3.4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

46.981

‒ 21.079

‒ 15.839

26.982

29.325

         

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

89.680

21.485

212.074

87.868

88.055

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.489

357

3.520

1.459

1.462

961

947

936

923

910

897

894

888

893

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

Mutaties Najaarsnota 2021

 

8.929

‒ 1.699

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

100.098

20.143

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

Saldo 2021 Experimenteren cf art III Deltawet

0

‒ 49.214

49.214

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 49.214

49.214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

50.884

69.357

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

89.680

21.485

212.074

87.868

88.055

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Experimenteerproject

 

100.098

20.143

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

50.884

69.357

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

3.5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Tabel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

691

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 302

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

259.142

244.754

236.013

241.411

246.956

241.964

241.713

241.309

240.961

240.961

240.961

240.961

240.961

240.961

Mutaties Miljoenennota 2022

 

7.433

5.193

5.004

5.122

5.242

5.135

5.129

5.120

5.113

5.113

5.113

5.113

5.113

5.113

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

266.575

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

Mutaties Najaarsnota 2021

 

194

210

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

266.769

250.157

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

Saldo 2021 Netwerkgebonden kosten

0

‒ 222

222

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 222

222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

266.547

250.379

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

74.581

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.859

63.859

63.859

63.819

63.819

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5

‒ 324

‒ 324

‒ 315

‒ 148

‒ 15

18

18

18

18

18

18

18

18

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

74.586

69.277

67.231

67.484

67.752

66.135

67.704

64.195

63.877

63.877

63.877

63.877

63.837

63.837

Mutaties Miljoenennota 2022

 

7.377

1.364

1.465

1.529

1.587

3.327

1.594

1.511

1.504

1.504

1.504

1.504

1.503

1.503

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

81.963

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 433

360

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

81.530

71.001

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

Saldo 2021 Netwerkgebonden kosten

0

‒ 567

567

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 567

567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

80.963

71.568

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

4.900

21.391

12.925

7.425

27.425

18.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

16.200

243.613

327.967

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 1.411

‒ 14.200

4.400

0

0

5.000

 

0

    

‒ 43.913

71.129

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

3.489

7.191

17.325

7.425

27.425

23.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

16.200

199.700

399.096

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

‒ 3.691

3.691

0

0

‒ 5.000

40.000

20.000

0

0

0

0

‒ 183.500

‒ 38.771

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

3.489

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 3.489

3.489

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

6.989

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

6.989

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

14.241

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 14.241

‒ 14.459

‒ 21.189

‒ 43.000

‒ 39.720

‒ 39.400

‒ 46.500

4.400

      

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

20.484

30.026

81.313

108.300

111.550

119.400

120.400

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

Mutaties Miljoenennota 2022

  

‒ 5.167

‒ 10.856

13.675

23.095

24.875

24.878

15.000

 

‒ 19.000

‒ 21.000

   

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

352.173

371.339

368.358

441.598

490.951

478.299

577.557

439.113

403.795

555.395

599.470

533.470

760.843

845.197

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

337.217

341.706

350.595

397.633

450.433

443.234

530.425

443.229

403.163

554.763

598.838

532.838

716.298

915.694

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

352.027

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten

 

348.299

343.464

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

347.510

344.253

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 5.235

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

‒ 5.235

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

‒ 5.235

             

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

‒ 5.235

             

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

‒ 5.235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

‒ 5.235

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

‒ 5.235

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten

 

‒ 5.235

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

‒ 5.235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

159.454

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

       

‒ 50.000

‒ 20.000

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.213.193

1.137.580

1.532.057

1.305.524

1.157.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.160.602

1.255.989

Mutaties Miljoenennota 2022

 

31.021

23.839

36.347

34.954

59.450

32.906

32.906

31.406

30.906

30.906

30.906

30.906

30.906

30.906

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

Mutaties Najaarsnota 2021

 

11.187

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.255.401

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

Naar BCF: Ijsseldelta fase 2

‒ 364

‒ 364

             

Naar BCF: impulsregeling ruimtelijke adaptie

‒ 2.639

‒ 2.639

             

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 3.003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.252.398

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.213.193

1.137.580

1.532.057

1.305.524

1.157.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.160.602

1.255.989

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Bijdr tlv Hfst XII

 

1.255.401

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.252.398

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

3.7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 7 Investeren in waterkwaliteit

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

93.295

88.647

46.342

55.191

85.144

93.340

88.357

       

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 47.779

‒ 17.660

35.936

10.699

‒ 8.123

‒ 7.063

36.035

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

45.516

70.987

82.278

65.890

77.021

86.277

124.392

       

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.071

2.271

1.937

1.551

1.813

2.031

2.923

       

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

46.587

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

       

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 17.425

17.425

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

29.162

90.683

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

       

Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 101

101

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 101

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

29.061

90.784

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

18.282

24.199

31.310

74.314

29.532

21.000

21.000

21.000

21.000

2.000

    

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 5.429

‒ 2.933

‒ 5.626

‒ 34.492

10.891

33.680

48.590

12.652

      

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

12.853

21.266

25.684

39.822

40.423

54.680

69.590

33.652

21.000

2.000

    

Mutaties Miljoenennota 2022

 

303

501

604

938

951

1.287

1.638

792

494

19.494

21.494

   

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

13.156

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

   

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 1.664

1.664

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

11.492

23.431

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

   

Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 3.660

3.660

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 3.660

3.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

7.832

27.091

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

19.224

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

49

‒ 11.000

‒ 13.000

‒ 14.000

7.513

2.000

2.000

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 4.768

4.584

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

14.505

13.034

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 6.687

6.687

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 6.687

6.687

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

7.818

19.721

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

130.801

132.296

96.752

154.505

116.676

114.340

109.357

21.000

21.000

2.000

0

0

0

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

77.642

100.703

114.062

116.712

126.957

142.957

195.982

33.652

21.000

2.000

0

0

0

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

79.016

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

 

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit

 

55.159

127.148

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

0

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

44.711

137.596

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

0

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

57

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

431

602

            

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

488

602

            

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

0

0

0

0

         

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

488

602

0

0

0

         

Mutaties Najaarsnota 2021

 

44

‒ 44

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

532

558

            

Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit

0

197

‒ 197

            

Mutaties Slotwet 2021

 

197

‒ 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

729

361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

57

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

488

602

            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

488

602

            

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit

 

532

558

            

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

729

361

            

3.2 Projectoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

 • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2021.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 8 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2022

2027

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

1

1

170

170

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

13

102

2.551

2.551

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

0

0

47

47

   

afrondingen

 

1

     

Programma

14

104

2.768

2.768

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

14

104

     
Tabel 9 Ruimte voor de Rivier
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

3

4

2.248

2.248

   

afrondingen

       

Programma

3

4

2.248

2.248

   

Begroting (DF 1.01.03)

3

4

     
Tabel 10 Maaswerken
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

4

1

115

115

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

17

18

398

398

2020

2020

 

afrondingen

       

Programma

21

19

513

513

   

Begroting (DF 1.01.04)

21

19

     
Tabel 11 Realisatieprogramma waterveiligheid
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

6

8

655

655

   

HWBP Waterschapsprojecten

284

256

6.277

6.277

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

7

8

122

122

   
        

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

1

1

182

182

2021

2021

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

4

5

27

27

   

Zandhonger Oosterschelde

1

1

11

11

   

Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.

0

1

1

1

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

1

1

9

9

   

Projecten Noord-Nederland

       

Primaire waterkering Vlieland

0

0

1

1

2018/2019

2018/2019

 

Afsluitdijk

0

0

5

5

   

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

2

20

20

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

6

6

95

95

2021

  

Monitoring Langsdammen Waal

1

1

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

1

1.169

1.169

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

22

23

828

828

2023

2023

 

afrondingen

 

1

3

3

   

Programma

336

315

9.410

9.410

   

Begroting (DF 1.02.02)

336

315

     

Overprogrammering (-)

0

0

     
Tabel 12 verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
 

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

 

14

  

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

 

5

2025

2025

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

 

7

  

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

6

133

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

40

109

2022

2022

afronding

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

46

268

  

Begroting DF 1.02.01

46

268

  

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Tabel 13 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

7

9

70

70

2024

2024

 

Impuls ruimtelijke adaptie

25

30

205

205

   

Zoetwater maatregelen

1

 

25

25

   

Projecten Noordwest-Nederland

       

Marker wadden

1

      

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

0

0

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

2

84

84

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

‒ 2

1

1

1

   

Programma

33

42

395

395

   

Begroting (DF 2.02.02)

33

42

     
Tabel 14 Verkenning en planuitwerking zoetwatervoorziening
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

0

0

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

0

0

   

Begroting DF 2.02.01

0

0

   

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 15 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

  

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

29

29

639

639

2027

2027

 

afrondingen

       

Totaal programma

29

29

669

669

   

Begroting DF 7.01.01

29

29

     
Tabel 16 Realisatieprogramma waterkwaliteit
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

0

3

61

61

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

  

26

26

   

Grote wateren

0

1

194

194

2032

2032

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

afrondingen

 

1

     

Totaal programma

0

5

281

281

   

Begroting DF 7.02.01

0

5

     
Tabel 17 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

8

15

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

0

102

2028

2028

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8

117

   

Begroting DF 7.02.02

8

117

   
Naar boven