36 100 IIA Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2021

Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2022

Vandaag, Verantwoordingsdag 2022, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2021. Hierbij bieden wij u de resultaten van ons onderzoek bij het hoofdstuk Staten-Generaal (IIA) aan, zoals vastgesteld op 10 mei 20221.

Ook dit jaar doen we dat in de vorm van een rapport per begrotingshoofdstuk. U kunt onze rapporten vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2021.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2021 (Bijlage bij Kamerstuk 36 100, nr. 3). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2021 en de rijkssaldibalans 2021. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2021.

De rapportages over de andere 22 hoofdstukken en fondsen alsmede de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2021 sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2022 (Bijlage bij Kamerstuk 36 100, nr. 3).

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven