35 718 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 15 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2021

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld op 2 februari 2021 (35 718, nr. 9) als volgt te wijzigen:

In onderdeel I wordt in de paragraaf «wetsvoorstellen» een onderdeel toegevoegd, luidende:

7. 35 715

Regels betreffende de regulering van sekswerk (Wet regulering sekswerk)

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Van Meenen

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Tielens-Tripels

Naar boven