35 718 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 14 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2021

De vaste commissie voor Financiën heeft besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld op 2 februari 2021 (35 718, nr. 9) als volgt te wijzigen:

In onderdeel G wordt in de paragraaf «overig» een onderdeel toegevoegd, luidende:

6. 2021Z02121

Brief regering d.d. 02-02-2021 – Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Opvolging op het kostenkader AFM ten aanzien van accountancysector en aanbieding voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Tielen

De griffier van de vaste commissie voor Financiën, Weeber

Naar boven