35 718 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 13 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2021

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld op 2 februari 2021 (35 718, nr. 9) als volgt te wijzigen:

In onderdeel N wordt in de paragraaf «overig» een onderdeel toegevoegd, luidende:

20. 31765-543

Brief van de regering d.d. 25-01-2021 – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Beleidsreactie over het NZa-adviesrapport over integrale vergelijking verpleeghuiszorg.

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Lodders

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Esmeijer

Naar boven