35 718 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 12 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2021

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld op 2 februari 2021 (35 718, nr. 9) als volgt te wijzigen:

In onderdeel H worden in de paragraaf «overig» twee onderdelen toegevoegd, luidende:

16. 30196-745

Brief regering d.d. 22-12-2020 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Verzoek tot aanscherping Bouwbesluit op het punt van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in parkeergelegenheid van nieuwe utiliteitsgebouwen (Kamerstuk 35 570 XII, nr. 49)

15. 29984-920

Brief regering d.d. 13-01-2021 – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Wijziging concessie voor het hoofdrailnet in het kader van tijdelijke proef nachttrein Wenen

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, A.H. Mulder

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Rijkers

Naar boven