35 718 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 10 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE LIJST VAN CONTROVERSIËLE STUKKEN

Ontvangen 3 februari 2021

De fractie van D66 stelt voor om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 2 februari 2021 (35 718 nr. 9) als volgt te wijzigen:

In onderdeel A vervalt in de paragraaf «overig» het veertiende onderdeel, luidende:

Brief regering d.d. 14-01-2021 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

D66

Naar boven