35 450 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 17 juni 2020

De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 2 juni 2020 voorgelegd aan de Minister van Financiën. Bij brief van 15 juni 2020 zijn ze door de Minister van Financiën beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Anne Mulder

De adjunct-griffier van de commissie, Schukkink

Vraag 1

Waar komt de verwachte uitgave van 90 miljoen euro in 2022 vandaan, indachtig het feit dat de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane heeft aangegeven tot in 2021 bezig te zijn met de compensatie van de toeslagen voor de ouders in de Kinderopvangtoeslag?

Antwoord op vraag 1

Er wordt maximale inspanning gepleegd om ouders zo snel mogelijk te compenseren; de eerste betalingen zijn voorzien in juli 2020 en het grootste deel van de betalingen is voorzien voor 2020 en 2021. Het is echter niet uit te sluiten dat een deel van de compensatie budgettair ook op 2022 drukt. Dit houdt onder andere verband met nabetalingen en uitvoeringskosten in geval ouders in beroep of bezwaar gaan en het verlagen van openstaande vorderingen van ouders.

Vraag 2

Op basis waarvan kan worden bepaald welke budgettaire gevolgen de ontvlechting heeft gezien het feit dat de specifieke invulling van de ontvlechting nog niet compleet is?

Antwoord op vraag 2

De ontvlechting van de Belastingdienst in 3 afzonderlijke DG’s heeft gevolgen voor de daarvoor benodigde aansturing, kaderstelling en ondersteuning, zowel bij de DG’s als bij het Kerndepartement. Om invulling te kunnen geven aan hun taken zullen de DG’s een eigen staf op onder meer het gebied van uitvoeringsbeleid, informatie, financiën en control, organisatie en personeel, juridische zaken en communicatie krijgen. Hiervoor is een bedrag gereserveerd. Op dit moment wordt de ontvlechting uitgewerkt. Voor de zomer ontvangt u een Plan van Aanpak voor de ontvlechting.

Vraag 3

Waar in de suppletoire uitgavenmutaties 2020 zijn de extra uitgaven weergegeven die toezien op de onderdelen «Herstellen Toeslagen» (B1), «Verbeteren dienstverlening Belastingdienst» (B2) en «Borging stabiliteit cruciale processen Belastingdienst» (B3)?

Antwoord op vraag 3

De extra uitgaven, genoemd in hoofdstuk 2 van de eerste suppletoire begroting, die gepaard gaan met herstellen Toeslagen, het verbeteren van de dienstverlening en het borgen van de stabiliteit van de cruciale processen omtrent de Belastingdienst worden op verschillende artikelen (artikel 1, 8, 9 en 10) en instrumenten van de begroting verantwoord. De extra uitgaven komen daarom terug in verschillende uitgavenmutaties, waarvan de grootste plaatsvinden op de onderdelen Externe inhuur en Eigen personeel van artikel 1 Belastingen. De overige mutaties vinden grotendeels plaats op de onderdelen ICT-opdrachten en Bijdrage SSO’s van artikel 1. Ook wordt een deel van de extra middelen toegevoegd aan artikel 8 Apparaat kerndepartement, te weten onderdelen Eigen personeel en Materiële uitgaven, ten behoeve van de transitie en de versterking van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Tot slot wordt een deel van de extra uitgaven voor de ontvlechting op artikel 10 Nog onverdeeld gereserveerd. In hoofdstuk 2 van de eerste suppletoire begroting van Financiën worden de budgettaire gevolgen van «de Belastingdienst op orde» op hoofdlijnen weergegeven en worden de belangrijkste hieruit voortvloeiende mutaties toegelicht. De uitgebreide toelichting op de mutaties die samenhangen met het op orde brengen van de Belastingdienst wordt in de betreffende begrotingsartikelen in hoofdstuk 3 van de suppletoire begroting gegeven.

Vraag 4

Wat is de reden dat het resterende budget voor de opstartkosten van Invest-NL wordt overgeboekt? Waar is dit bedrag voor nodig?

Antwoord op vraag 4

Het resterende budget wordt ingezet voor de opbouw van Invest International. Aan de oprichting van deze instelling wordt op dit moment gewerkt.

Vraag 5

Kunt u een nadere toelichting geven op de loonbijstelling tranche 2020 ter waarde van 95,2 miljoen euro?

Antwoord op vraag 5

In de eerste suppletoire begroting wordt de loon- en prijsbijstelling aan de departementale begrotingen toegekend. De loonbijstelling is gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) van de contractloonstijging en de ontwikkeling van de sociale lasten en is bedoeld om departementen te compenseren voor stijgende loonkosten, werkgeverslasten en sociale premies. De loon- en prijsbijstelling voor de Financiënbegroting wordt in eerste instantie gereserveerd op artikel 10 Nog onverdeeld. De loonbijstelling voor Financiën bedraagt 95 miljoen euro en zal vervolgens bij ontwerpbegroting 2021 en tweede suppletoire begroting 2020 worden verdeeld over de loongevoelige posten op de verschillende artikelen op de Financiënbegroting. De loonbijstelling wordt ingezet ter dekking van de stijgende cao-loonkosten, werkgeverslasten en sociale premies van het departement. De personeelsbudgetten van de Financiënbegroting die loonbijstelling ontvangen, betreffen voornamelijk het personeel van de Belastingdienst (artikel 1), het kerndepartement (artikel 8) en de Douane (artikel 9).

Vraag 6

Voor welke staatsdeelnemingen worden de dividendramingen naar beneden bijgesteld? Wat is de onderbouwing van het bedrag van 230 miljoen euro?

Antwoord op vraag 6

De neerwaarts bijgestelde dividendraming bestaat uit een bijgestelde dividendraming voor de reguliere deelnemingen (45 miljoen euro) en voor de financiële deelnemingen (185 miljoen euro).

De coronacrisis heeft impact op de staatsdeelnemingen, waardoor consequenties worden verwacht voor de timing en hoogte van de dividenduitkeringen. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling bij de reguliere staatsdeelnemingen. Deze bijstelling hangt onder meer samen met een lager dan verwacht dividend bij onder andere Schiphol en Holland Casino. Voor Holland Casino zal in het najaar worden bezien of alsnog dividend kan worden uitgekeerd. Specifiek voor Schiphol is reeds besloten in 2020 geen dividend uit te keren over het jaar 2019.

De mutatie in de dividendraming voor de financiële deelnemingen is een saldo van een opwaartse bijstelling van het dividend over het jaar 2019 en een neerwaartse bijstelling naar aanleiding van de berichtgeving van ABN AMRO dat in augustus 2020 geen interim dividend zal worden uitgekeerd.

Volledigheidshalve melden wij dat ABN AMRO daarnaast heeft besloten om, in navolging van de aanbeveling van de ECB op 27 maart 2020, het oorspronkelijke voorstel voor het over 2019 uit te keren dividend aan te houden, en de uiteindelijke uitbetaling afhankelijk te stellen van een heroverweging van de situatie, als de onzekerheden rondom het coronavirus voorbij zijn (en in elk geval niet vóór 1 oktober 2020). De Volksbank heeft ook aangegeven de aanbeveling van de ECB te volgen. De navolging van ABN AMRO en de Volksbank van de aanbeveling van de ECB heeft (vooralsnog) niet geleid tot een aanpassing in dividendraming van de financiële deelnemingen.

Vraag 7

In hoeverre is met alle COVID-19-ontwikkelingen en met de forse steunpakketten van de Europese Centrale Bank (ECB) een hogere winstafdracht voor De Nederlandsche Bank (DNB) nog reëel?

Antwoord op vraag 7

De winstraming DNB voor 2020 betreft de dividenduitkering over het jaar 2019. Deze is derhalve niet gerelateerd aan het huidige ECB-beleid als gevolg van Covid-19.

De gevolgen van het meest recente aanvullende ECB-beleid op de winstafdracht van DNB aan de Nederlandse staat zullen bij de Miljoenennota 2021 worden verwerkt in de Rijksbegroting.

Vraag 8

Kunt u een actualisatie geven van de informatie over de schuld en rente, aangezien deze in het kader van alle COVID-19-ontwikkelingen niet meer actueel zal zijn?

Antwoord op vraag 8

Conform toezegging tijdens het Verantwoordingsdebat zal eind juni, voorafgaand aan het Voorjaarsnotadebat, een brief aan de Tweede Kamer worden verzonden die een actueel beeld geeft van de overheidsfinanciën. Een actualisatie van de schuld maakt hier onderdeel van uit.

De raming van de rentelasten zal zoals gebruikelijk bij Ontwerpbegroting 2021 worden geactualiseerd.

Vraag 9

Wanneer worden de COVID-19-maatregelen van de internationale instellingen verwerkt? Zal de Kamer hier een overzicht van ontvangen?

Antwoord op vraag 9

De Internationale Financiële Instellingen (IFI’s) zetten hun anticyclische financieringscapaciteit, mondiale bereik en breed inzetbaar instrumentarium momenteel maximaal in om impact van COVID-19 te mitigeren. De IFI’s zijn in staat om snel te acteren door onder andere herprioriteringen van bestaande budgetten en programma’s of het naar voren halen van financiering uit toekomstige jaren (frontloading). De Tweede Kamer is reeds geïnformeerd over de diverse COVID-19 maatregelen van de IFI’s. Voor de volledigheid volgt hieronder het overzicht van de COVID-19 maatregelen, voorzien van verwijzingen naar (Kamer)stukken waarin hierover formeel reeds gecommuniceerd is.

In eerste instantie richtten de COVID-19 maatregelen van IFI’s zich primair op snel beschikbaar stellen van financiering voor acute projecten in de gezondheidszorg in landen en het verlenen van liquiditeitssteun aan bedrijven. Zo heeft de Wereldbank 14 mld. US-dollar beschikbaar gesteld als onderdeel van haar COVID-19 Fast Track Facility1. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt landen tegemoet in hun urgente financieringsproblematiek als gevolg van verkrapping van de mondiale financiële condities door noodfinanciering en liquiditeitssteun te verlenen. Het IMF beschikt daarbij over een leencapaciteit van circa 1.000 mld. US-dollar2. De Aziatische Infrastructuur Investeringsbank heeft 10 mld. US-dollar vrijgemaakt voor getroffen landen en private en niet-soevereine entiteiten. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling biedt aanvankelijk o.a. liquiditeitssteun, handelsfinanciering en steun bij herstructurering (ten waarde van 4 mld. euro) aan bestaande private, soevereine entiteiten klanten en lagere overheden.

In tweede instantie richten de IFI’s zich op het versterken van economische weerbaarheid en versnellen van breed sociaaleconomisch herstel van de gevolgen van de COVID-19 uitbraak. De Nederlandse inzet is erop gericht dat dit herstel groen, duurzaam en inclusief moet zijn. De Wereldbank heeft hiervoor tot 2021 160 mld. US-dollar beschikbaar gesteld. De Asian Development Bank (AsDB) heeft met een herprogrammering met eigen kapitaal een pakket van 20 mld. dollar beschikbaar gemaakt, waarvan acht mld. dollar voor publieke financiering voor het mitigeren van socio-economische impact en twee mld. dollar voor de private sector. De African Development Bank (AfDB) heeft een Rapid Response Facility van 10 mld. US-dollar aangenomen3. Ook andere IFI’s zullen een groot deel van het bestaande instrumentarium komende tijd herprogrammeren en frontloadenvoor ondersteuning bij sociaaleconomische noden en herstel.

Nederland levert specifiek concrete aanvullende bijdragen in de vorm van een garantie van ca. 620 mln. euro aan de zogenaamde Poverty Reduction Growth Trust leningenaccount van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en aan het pan-Europese COVID-19 Garantiefonds (EGF) uitgevoerd door de Europese Investeringsbank (EIB) via een garantstelling van ca. 1,3 mld. euro met een geraamd mogelijk verlies van ca. 260 mln. euro. De Kamer is hierover op 12 juni geïnformeerd middels de vijfde Incidentele Suppletoire Begroting (ISB)4 (zie ook het antwoord op vraag 11). Deze ISB biedt daarmee een integraal overzicht van de COVID-19 maatregelen die tot op heden tot aanvullende bijdragen van Nederland hebben geleid aan de van toepassing zijnde internationale instellingen.

Vraag 10

Waarom wordt er nu opeens een bedrag gereserveerd voor de procedure onteigening Stichting Reaal Holding, terwijl de procedure sinds 2013 al loopt?

Antwoord op vraag 10

Op 1 februari 2013 is SNS REAAL genationaliseerd. Onteigende partijen hebben op grond van de wet recht op een schadeloosstelling. Op grond van de wet moet de Minister van Financiën een aanbod voor schadeloosstelling doen en wordt deze uiteindelijk vastgesteld door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

De procedure bij de Ondernemingskamer is in maart 2013 gestart met een aanbod van de toenmalige Minister van 0 euro per onteigend effect of vermogensbestanddeel. Dit aanbod was gebaseerd op de veronderstelling dat SNS REAAL zonder onteigening zou zijn gefailleerd waarna de effecten en vermogensbestanddelen waardeloos zouden zijn.

De procedure tot vaststelling van de schadeloosstelling loopt nog. Gedurende de procedure is door mijn ministerie geconcludeerd dat de schadeloosstelling niet nihil zou moeten zijn. Onder meer een uitspraak van de Hoge Raad in 2015 vormde daarvoor de aanleiding. Het oorspronkelijk aanbod van 0 euro is om die reden aangepast naar 10 miljoen euro. Het is uiteindelijk aan de Ondernemingskamer om de omvang van de schadeloosstelling vast te stellen. Nu voor het eerst eind dit jaar een eindbeschikking van de Ondernemingskamer over de hoogte van de schadeloosstelling wordt verwacht wordt nu een bedrag gereserveerd. Tegen een dergelijke eindbeschikking staat weliswaar beroep in cassatie tegen de Hoge Raad open, maar de Ondernemingskamer kan mogelijk oordelen dat een voorschot moet worden uitgekeerd.

Vraag 11

Hoeveel staat Nederland in 2020 in totaal garant voor de Europese Investeringsbank (EIB) (incl. 1,9 miljard euro extra)? Is er in het verleden sprake geweest van gestort kapitaal door Nederland? Zo ja, om welk bedrag ging het hier in totaal?

Antwoord op vraag 11

Het totale kapitaal van lidstaten in de EIB is 248,8 mld. euro. Nederland heeft op basis van het stemgewicht van 5,21% afgerond 13,0 mld. euro gecommitteerd waarvan 11,8 mld. euro garanties en 1,2 mld. euro gestort kapitaal.

Omdat statutair is bepaald dat afgerond 9% van het gecommitteerde kapitaal in de vorm van gestort kapitaal moet zijn, gaat een kapitaalverhoging aan de EIB normaal gezien gepaard met een kapitaalstorting. Bij de laatste kapitaalverhoging (2020) als gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk was dit niet het geval, omdat het verlies van het aandeel van het VK in het ingelegde kapitaal volledig is aangevuld door middel van een omzetting van de bestaande reserves van de EIB. Nederland heeft toen alleen de garanties met 1,9 mld. euro opgehoogd. Bij eerdere kapitaalverhogingen van de EIB is het voorgekomen dat Nederland kapitaal heeft gestort. De laatste keer was in 2012 toen het kapitaal met 10 mld. euro werd opgehoogd om de kapitaalbasis van de EIB te versterken. De Nederlandse storting was toen 448,2 mln. euro naar rato van het stemgewicht van afgerond 4,5% dat Nederland toen had.

Als onderdeel van de Europese reactie op de COVID-19 crisis (Eurogroep 7 en 9 april), is het pan-Europees garantiefonds (EGF), opgericht met als doel de economische gevolgen in de reële economie op te vangen door het verstrekken van liquiditeit aan bedrijven in Europa. Op vrijdag 12 juni 2020 bent u in een kamerbrief hierover geïnformeerd en heeft u tevens de vijfde ISB van Financiën ontvangen waarin de budgettaire effecten hiervan zijn verwerkt5. Het EGF is een aparte garantie en staat los van de balans van de EIB-groep en betreft dan ook geen kapitaalverhoging van de EIB. De EGF garantie zal daarom ook los op de Financiënbegroting worden verantwoord. De hoogte van de in te leggen garanties door lidstaten in het EGF wordt bepaald naar rato van het stemgewicht van de lidstaat bij de EIB wat voor Nederland neerkomt op ca. 1,3 mld. euro. De verwachte netto verliezen van het fonds zijn geraamd op 20%. Voor Nederland zou dit neerkomen op ca. 260 mln. euro. Doordat het EGF beheerd wordt door de EIB, maar los staat van de balans van de EIB zijn betalingen om deze netto verliezen op te vangen geen kapitaalstortingen aan de EIB.

Vraag 12

Hoeveel staat Nederland in 2020 in totaal garant voor de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (incl. 6,6 miljoen euro extra)?

Antwoord op vraag 12

Op basis van een door de oprichtende aandeelhouders bepaalde verdeelsleutel heeft Nederland ten tijde van toetreding in 2015 een aandeel toegewezen gekregen en zich hierop ingeschreven. Dit aandeel bestaat uit een gedeelte ingelegd (paid-in) kapitaal (20%) en een gedeelte garantiekapitaal (80%), respectievelijk 206,3 mln. dollar en 825,2 mln. US-dollar.

Het Nederlandse aandeel in het garantiekapitaal bedraagt in 2020 stand eerste suppletoire begroting 2020 na wisselkoerscorrectie 741 mln. euro (6,6 mln. euro hoger dan de stand ten tijde van het jaarverslag 2019 als gevolg van appreciatie van de dollar ten opzichte van de euro).

Vraag 13

Hoeveel staat Nederland in 2020 in totaal garant voor het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) als gevolg van het lager uitvallen van de garantiestelling met 6,2 miljoen euro?

Antwoord op vraag 13

Nederland heeft een uitstaande garantie aan het Europees Stabiliteitsmechanisme van 35.424 mln. euro. Dit is de stand zoals weergegeven in het Jaarverslag IXB 2019 minus de mutatie zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting van Financiën van 6,2 mln. euro.

Vraag 14

Kunt u aangeven hoeveel Nederland meer aan de EU is gaan bijdragen als gevolg van de Brexit? Aan welke instanties/fondsen is Nederland nog meer extra gaan bijdragen, anders dan aan de EIB, als gevolg van het wegvallen van de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk (incl. bijbehorende bedragen)?

Antwoord op vraag 14

De Nederlandse afdracht aan de EU zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020 van Buitenlandse Zaken is niet toegenomen als gevolg van Brexit omdat het Verenigd Koninkrijk tot eind 2020 meebetaalt aan de EU-begroting alsof het een lid is. Een uitzondering bestaat voor financiële verplichtingen voortvloeiend uit wijzigingen in de verordening voor het huidige Meerjarig Financieel Kader (MFK 2014–2020)6* die na de inwerkingtreding van het Terugtrekkingsakkoord (31 januari 2020) worden overeengekomen. Deze financiële verplichtingen zijn niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk (zie ook het Terugtrekkingsakkoord artikel 135 (2)). De onderhandelingen voor het volgende MFK zijn nog niet afgerond, inzet van het kabinet is ook daar dat de Nederlandse afdracht niet stijgt als gevolg van Brexit. Wat betreft de afgegeven garanties aan internationale financiële instellingen, die op de begroting van het Ministerie van Financiën staan, anders dan de EIB, is geen sprake van budgettaire gevolgen als gevolg van Brexit.

Vraag 15

Zijn er nog wijzigingen voorzien met betrekking tot het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en zo ja, welke dan?

Antwoord op vraag 15

Ja er zijn nog wijzigingen voorzien.

Met de afronding van de IMF 15e quotaherziening in januari 2020 zullen IMF garanties voor de New Arrangements to Borrow (NAB) en de Bilateral Borrowing Agreements (BBA) per 1 januari 2021 wijzigen. Het kabinet is voornemens om per 1 januari 2021 de garantie voor de leningenovereenkomst tussen DNB en het IMF te vernieuwen. Voor de NAB-middelen zal de overeenkomst lopen t/m 31 december 2025 en voor de bilaterale lening zal de overeenkomst lopen t/m 31 december 2024. Een overzicht van de omvang van deze garanties is te vinden in tabel 1.

Daarnaast is het kabinet voornemens om in 2020, op verzoek van het IMF, de garantie voor de leningenovereenkomst van de Povery Growth and Reduction Trust (PRGT) tussen DNB en het IMF te verhogen met SDR 500 mln. (EUR 620 mln.). Deze overeenkomst zal, net als de verlengde bestaande leningenovereenkomst tussen DNB en IMF van SDR 1 mld. t/m 31 december 2029 lopen. De PRGT voorziet lage-inkomenslanden van concessionele leningen met een lange looptijd en rentesubsidie. Reden hiervan is dat het IMF voorziet dat de COVID-19 crisis tot een grote stijging van de vraag naar PRGT-leningen leidt, waardoor aanvullende middelen nodig zullen zijn.

Over deze wijzigingen is de Kamer op 12 juni in de Kamerbrief «Nederlandse garanties IMF» geïnformeerd (Kamerstukken II 2019–2020, 10 958). De budgettaire verwerking van deze maatregelen zijn verwerkt in de vijfde ISB van Financiën, die eveneens op 12 juni naar de Tweede Kamer is verzonden7.

Tabel 1: omvang IMF garanties Nederland per 1 januari 20211

Bedragen x 1 mld.

Huidige omvang2

Nieuwe omvang

Verschil in EUR

Ingang per

Quota

SDR 8,737 (EUR 10,832)

SDR 8,737 (EUR 10,832)

   

NAB

SDR 4,595 (EUR 5,697)

SDR 9,19 (EUR 11,394)

5,70

2021

BBA3

EUR 13,61

EUR 5,863

– 7,75

2021

Subtotaal huidige versus nieuwe omvang NAB en BBA

– 2,05

2021

SDR allocatie

SDR 9,673 (EUR 11,993)

SDR 9,673 (EUR 11,993)

   

PRGT

SDR 1 (EUR 1,240)

SDR 1,5 (EUR 1,86)

0,6199

2020

PGRF4

SDR 0,25 (EUR 0,31)

SDR 0,25 (EUR 0,31)

   

ESAF4

SDR 0,2 (EUR 0,248)

SDR 0,2 (EUR 0,248)

   

Totaal

EUR 43,93

EUR 42,5

– 1,43

 
X Noot
1

De nieuwe NAB wordt van kracht wanneer meer dan 85% van de totale NAB leden hebben geratificeerd. De VS hebben op vrijdag 27 maart een noodpakket begrotingsmaatregelen aangenomen, waar de reeds afgesproken verdubbeling van de NAB, in 2021, onderdeel van is en implementeert hiermee dus de eerder overeengekomen afronding van de 15e quotaherziening. Het is de verwachting dat andere landen snel zullen volgen met implementatie van het NAB-besluit om zo de financiële slagkracht van het IMF te waarborgen. Mocht eind 2020 nog niet meer dan 85% van de NAB-leden het nieuwe besluit hebben geratificeerd zal de huidige omvang NAB en BBA 1 jaar extra doorlopen in 2021. De nieuwe omvang zal in dat geval naar verwachting per 1 januari 2022 ingaan.

X Noot
2

Totaal fluctueert door wisselkoers SDR-EUR, tabel gebaseerd op wisselkoers 1 maart 2020.

X Noot
3

De BBA wordt in EUR verstrekt en is daarom niet afhankelijk van de SDR wisselkoers.

X Noot
4

De PGRF en de ESAF zijn voorlopers van de PRGT, waarop nog kleine bedragen uitstaan die moeten worden terugbetaald.

Vraag 16

Kunt u de 3,3 miljoen euro extra uitgaven aan de Wereldbank nader toelichten?

Antwoord op vraag 16

De extra uitgave aan de Wereldbank heeft twee oorzaken. Allereerst heeft er een aanpassing plaatsgevonden van de uitstaande betalingen aan Wereldbank voor de geplande kapitaalstortingen voor de International Finance Coörporation (IFC) en de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)in 2020 aan de hand van de meest recente wisselkoersramingen van het CPB (+ 1,8 mln. euro). Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden van 1,5 mln. euro. Dit betreft een betaling om de net present value van de totale bijdrage aan de International Development Association (IDA) (het loket van de Wereldbank voor lage inkomenslanden) constant te houden vanwege een kasschuif (van 2017 naar latere jaren) die op verzoek van Nederland in 2017 heeft plaatsgevonden.

Vraag 17

Met hoeveel is de rente voor de leningen aan Griekenland gedaald en hoeveel bedraagt deze rente? Welke leningen aan Griekenland betreft dit precies?

Antwoord op vraag 17

De post renteontvangsten lening Griekenland betreft de rente op de bilaterale leningen verstrekt onder de Greek Loan Facility (GLF), het eerste programma voor Griekenland. De rente over deze lening wordt gebaseerd op de 3-maands Euribor rente plus een marge van 50 basispunten. Hierdoor fluctueert de rente die wordt gerekend over de bilaterale lening van dag tot dag. In de begroting wordt de hoogte van de 3-maands Euribor rente geraamd op basis van de gegevens van het CPB. Deze gegevens gaan uit van een rentepercentage van –0,39% in 2020. Dit is een verlaging van 4 basispunten in vergelijking met de gemiddelde stand van de 3-maands Euribor over 2019.

Vraag 18

Waarom is ervoor gekozen de indeling van de begrotingsreserve exportkredietverzekering (ekv) per 2020 te veranderen zodat toevoegingen aan en onttrekkingen van niet gesaldeerd worden begroot?

Vraag 21

Waarom wordt de systematiek met betrekking tot de begrotingsreserve ekv gewijzigd?

Antwoord op vraag 18 en 21

Tot op heden werden in de begrotingsstukken onttrekkingen en toevoegingen aan de begrotingsreserve EKV gesaldeerd begroot en verantwoord. Om meer inzicht te verschaffen in de specifieke onttrekkingen en toevoegingen aan de begrotingsreserve, worden met ingang van de eerste suppletoire begroting 2020 de toevoegingen als uitgaven begroot en de onttrekkingen als ontvangsten. Toevoegingen aan de begrotingsreserve zijn gelijk aan de premieontvangsten, de onttrekkingen zijn gelijk aan de uitvoeringskosten van Atradius, de definitief afgeschreven schades en de overige kosten. Het afzonderlijk begroten van de onttrekkingen en toevoegingen aan de begrotingsreserve is bedoeld om meer inzicht in (wijzigingen in) begrotingsreserve te verschaffen. Het leidt niet tot een wijziging in de omvang van de onttrekking of toevoeging aan de begrotingsreserve.

Vraag 19

Betekent een minder snellere personele instroom bij de Douane een onderbezetting? Wanneer verwacht het kabinet dat de Douane op de volledige gewenste personele bezetting zit?

Antwoord op vraag 19

Bij de Douane is momenteel inderdaad sprake van een onderbezetting. De formatie is verhoogd als gevolg van uitbreiding van taken (o.m. voor de bestrijding van ondermijning). Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke uitstroom van personeel, onder andere in verband met pensionering. Ook de komende jaren zullen veel douaniers met pensioen gaan. Om de onderbezetting terug te brengen wordt jaarlijks fors geworven; zo zijn voor zowel 2020 als 2021 ruim 600 vacatures voorzien. Echter is dit niet voldoende om formatie en bezetting volledig in evenwicht te brengen. Daarom wordt onderzocht of de werving, selectie en opleidingscapaciteit voor de komende jaren nog verder kan worden uitgebreid om zodoende meer vacatures te kunnen openstellen.

Vraag 20

Is in de genoemden correctie van 185 miljoen euro op dividenden van financiële deelnemingen over 2020 al rekening gehouden met de beleidswijziging van de Volksbank?

Antwoord op vraag 20

Recent is door de Volksbank aangekondigd dat eind dit jaar de nieuwe strategie 2021–2025 wordt vastgesteld. Deze wijziging heeft geen invloed gehad op het verwachte dividend voor de Volksbank.

De mutatie in de dividendraming voor de financiële deelnemingen is een saldo van een opwaartse bijstelling van het dividend over het jaar 2019 en een neerwaartse bijstelling naar aanleiding van de berichtgeving van ABN AMRO dat in augustus 2020 geen interim dividend zal worden uitgekeerd.

Vraag 21

Waarom wordt de systematiek met betrekking tot de begrotingsreserve ekv gewijzigd?

Antwoord op vraag 21

Zie antwoord vraag 18.

Vraag 22

Kunt u aangeven welke huisvestingkosten doorgaans gemaakt worden voor personeel?

Vraag 23

Betreffen dit overnachtingskosten in geval van opleidingen, of betreffen dit andere huisvestingskosten?

Antwoord op vraag 22 en 23

Met huisvestingskosten worden de uitgaven bedoeld voor de huur via het Rijksvastgoedbedrijf van kantoorpanden (tarief per m2) en overige panden waar de medewerkers werken, inclusief de facilitaire voorzieningen (werkplekvoorzieningen, catering, gebouwbeheer, etc.). De overnachtingskosten van opleidingen vallen hier niet onder.


X Noot
1

Zie voor meer informatie over Wereldbank COVID-19 operaties inzet Voorjaarsvergadering Wereldbankgroep 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 26 234, nr. 235) en Verslag Schriftelijk Overleg inzet Voorjaarsvergadering Wereldbank 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 26 234, nr. 238).

X Noot
2

Zie voor meer informatie de Geannoteerde agenda voorjaarsvergadering IMF (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 26 234, nr. 236).

X Noot
3

AsDB en AfDB staan op de BHOS begroting.

X Noot
4

Kamerstukken II 2019–2020, 35 492, nr. 1.

X Noot
5

Kamerstukken II 2019–2020, 35 492, nr. 1.

X Noot
6

to Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 or Decision 2014/335/EU.

X Noot
7

Kamerstukken II 2019–2020, 35 492, nr. 1.

Naar boven