35 300 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 december 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt het bedrag van de belastingontvangsten van € 155.510.240.000 vervangen door: € 155.435.235.000.

B

De begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
 

Totaal

18.277.138

7.903.361

161.962.988

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Belastingen

2.864.839

2.944.639

156.369.310

2

Financiële markten

26.608

26.608

9.155

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

4

Internationale financiële betrekkingen

912.681

103.694

52.804

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

77.244

235.954

6

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

9

Douane

440.852

440.852

605

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

8

Apparaat kerndepartement

266.049

266.049

51.837

10

Nog onverdeeld

180.362

175.432

0

Toelichting

Algemeen

Op de begrotingen van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), Onderwijs Cultuur en Wetenschap (VIII) en het Gemeentefonds (B) is een nota van wijziging doorgevoerd om middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (Buurtsportcoaches) toe te voegen aan de begroting van het Gemeentefonds (B).

De nota van wijziging op bovengenoemde begrotingen leidt tot een hogere afdracht vanuit de belastingontvangsten aan het Gemeentefonds. Een hogere afdracht aan het Gemeentefonds, leidt tot lagere belastingontvangsten verantwoord op artikel 1 Belastingen van de begroting van het Ministerie van Financiën (IXB). De middelen voor het Gemeentefonds worden immers direct van de totale belastingontvangsten afgedragen aan het Gemeentefonds op grond van de Financiële verhoudingswet. De belastingontvangsten verantwoord op de Financiënbegroting zijn derhalve netto-ontvangsten1. Zie ook de onderstaande tabel «Aansluiting belastingontvangsten Miljoenennota 2020 met begroting IXB».

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 1 – Belastingen

De middelen voor het Gemeentefonds worden direct van de totale belastingontvangsten afgedragen aan het Gemeentefonds op grond van de Financiële verhoudingswet. De belastingontvangsten verantwoord op de Financiënbegroting zijn netto-ontvangsten.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2020 vóór nota van wijziging, de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2020 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

             

1

Belastingontvangsten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

155.510.240

155.169.302

164.789.728

169.158.794

173.598.223

 

Hogere afdracht Gemeentefonds

– 75.005

– 75.005

– 75.005

   
 

Stand na nota van wijziging

155.435.235

155.094.297

164.714.723

169.158.794

173.598223

             

Totaal

Artikel 1 Belastingen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

156.444.315

156.099.799

165.718.196

170.084.672

174.523.966

 

Hogere afdracht Gemeentefonds

– 75.005

– 75.005

– 75.005

   
 

Stand na nota van wijziging

156.369.310

156.024.794

165.643.191

170.084.672

174.523.966

Aansluiting belastingontvangsten Miljoenennota 2020 met begroting IXB (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

Totale belastingontvangsten

193.285.600

192.666.128

201.766.324

205.943.457

210.182.747

Afdracht Gemeentefonds

31.901.410

31.744.803

31.258.036

31.001.097

30.810.958

Afdracht Provinciefonds

2.480.413

2.366.627

2.333.187

2.323.187

2.313.187

Afdracht Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.171

3.426.036

3.426.036

3.426.036

Afdracht BES-fonds

41.875

34.230

34.342

34.343

34.343

Belastingontvangsten IX

155.435.235

155.094.297

164.714.723

169.158.794

173.598.223

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Kamerstukken II 2019–2020, 35 300 IX, nr. 2, pg. 55.

Naar boven