35 254 Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 11 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, onderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. onderdeel a vervalt.

2. onderdeel b komt te luiden:

b. onderdeel c vervalt onder verlettering van onderdelen d en e tot c en d.

3. in onderdeel c wordt «onderdeel d» vervangen door «onderdeel c».

Toelichting

Er heerst een wooncrisis en steeds meer huurders hebben moeite met het betalen van hun huur. De huursom is het bedrag van alle huren bij elkaar van de zelfstandige sociale huurwoningen van een woningcorporatie. Door de huursombenadering wordt de stijging van individuele huurprijzen beperkt. De regering wil met de voorliggende wetswijziging de huursombenadering versmallen door bepaalde huurverhogingen niet langer mee te tellen. Dat heeft tot effect dat hogere individuele huurverhogingen mogelijk zijn. Dit amendement zorgt ervoor dat de beperking van de huurprijzen door de huursombenadering, zoals deze is bedoeld bij de invoering, in stand blijft.

Met dit amendement vallen ook een huurverhoging na een bewonerswissel (huurharmonisatie) en een huurverhoging na woningverbetering onder de huursombenadering. Door bovengenoemde huurverhogingen mee te laten tellen in de huursombenadering heeft dit een gunstig effect voor andere zittende en nieuwe huurders.

Beckerman

Naar boven