35 200 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de politie onder andere op zoek is naar specialisten die vanwege hun kennis en kunde de politie slagvaardiger kunnen maken;

overwegende dat mensen graag een bijdrage willen leveren aan het veiliger maken van de maatschappij door (deeltijd) werkzaam te zijn bij de politie;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze het (fiscaal) aantrekkelijk kan worden gemaakt om naast een reguliere baan werkzaam te worden bij de politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laan-Geselschap

Naar boven