34 725 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de stand van zaken van de voortgang van de decentralisaties in het sociaal domein via diverse monitoren, voortgangsrapportages en rapporten aan de Kamer gerapporteerd wordt;

van mening dat het belangrijk is dat de Kamer op goede, integrale, gecoördineerde wijze informatie krijgt over de stand van zaken en de resultaten van de decentralisaties;

verzoekt de regering, advies in te winnen bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Algemene Rekenkamer over de wijze waarop de informatie en de monitors op overzichtelijke wijze bij de Kamer terechtkomen, zodat een heldere beoordeling over de voortgang en de resultaten van de decentralisaties in het sociaal domein plaats kan vinden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Naar boven