34 596 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 15 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een ongelijk speelveld voor ouderparticipatiecrèches onwenselijk is;

constaterende dat ouders die gebruikmaken van bestaande opc's, de ouderparticipatiecrèches, die aan alle voorwaarden voldoen, recht krijgen op kinderopvangtoeslag;

constaterende dat ouders die gebruikmaken van nieuwe opc's, die aan dezelfde veiligheids- en kwaliteitseisen voldoen, geen recht krijgen op kinderopvangtoeslag;

constaterende dat er op deze manier een ongelijk speelveld ontstaat voor opc's, ouders en kinderen;

verzoekt de regering, de regels rondom kinderopvangtoeslag voor alle opc's, nu en in de toekomst, die bewezen aan dezelfde veiligheids- en kwaliteitsvoorwaarden voldoen, gelijk te trekken en hiertoe in het aangepaste wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches een voorstel te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Pieter Heerma

Voortman

Ulenbelt

Naar boven