34 596 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN YÜCEL EN ULENBELT

Voorgesteld 15 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het vierogenprincipe een belangrijke rol kan spelen in het creëren van een goede aanspreekcultuur in de kinderopvang;

overwegende dat zo'n aanspreekcultuur de veiligheid van de kinderopvang verder kan bevorderen;

constaterende dat het vierogenprincipe nu vastgelegd is in een ministeriële regeling, terwijl het een prominente plek in het veiligheidsbeleid verdient;

verzoekt de regering om, het vierogenprincipe conform advies commissie-Gunning een verplicht onderdeel te maken van het veiligheidsplan en dat vast te leggen in het Besluit innovatie en kwaliteit in de kinderopvang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yücel

Ulenbelt

Naar boven