34 458 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID ROG

Ontvangen 5 oktober 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt aan het tweede lid, van artikel 31a, voor de punt toegevoegd:, voor zover die beoordeling niet geschiedt door het gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem.

Toelichting

Dit amendement voegt aan de wettekst toe dat leraren een zelfstandige verantwoordelijkheid toekomt als het gaat om het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen, voor zover die beoordeling niet geschiedt door het gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem. Dit doet volgens de indiener meer recht aan de werkelijkheid in het primair onderwijs waarbij scholen verplicht zijn te werken met leerling- en onderwijsvolgsystemen. De toetsen moeten valide, betrouwbaar en methodeonafhankelijk genormeerd zijn, maar het is niet de leraar die eigen toetsen maakt.

Rog

Naar boven