34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KERSTENS

Voorgesteld 23 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet 100 miljoen heeft vrijgemaakt ter realisatie van beschutte werkplekken, inclusief no-riskpolis;

overwegende dat deze niet of zeer moeizaam van de grond komen;

verzoekt de regering om, afspraken te maken met VNG, Cedris, sociale partners en UWV over beschutte werkplekken, met als uitgangspunt het realiseren van banen tegen een salaris en dus geen dagbesteding of vrijwilligerswerk voor een uitkering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Kerstens

Naar boven