34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 23 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een grote groep mensen met een structurele functionele arbeidsbeperking niet in aanmerking komt voor een plek in het doelgroepenregister;

overwegende dat hierdoor ongelijkheid wordt gecreëerd;

verzoekt de regering, het doelgroepenregister te verbreden zodat iedereen met een arbeidsbeperking die bij invoering van de Quotumwet wordt meegeteld voor het banenquotum, wordt opgenomen in het doelgroepenregister,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven