34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 23 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een zo eenduidig mogelijke inzet van jobcoaches voor de doelgroep van de Participatiewet van groot belang is en dat het daarom wenselijk is om te komen tot een eenduidige, landelijke regeling voor jobcoaches;

verzoekt de regering om, in lijn met de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus ook de jobcoachregeling te harmoniseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven