34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 23 september 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Artikel 10b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «kan» vervangen door «stelt» en wordt «vaststellen» vervangen door: vast.

2. In het tweede lid wordt «Indien het college voornemens is vast te stellen of» vervangen door: Indien het college vaststelt dat.

3. In het vierde lid vervalt onderdeel c, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt.

4. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 6. De colleges stellen gezamenlijk 30.000 werkplekken beschikbaar voor personen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

  • 7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald hoe het aantal werkplekken, bedoeld in het zesde lid, wordt verdeeld over de colleges. Tevens wordt de termijn vastgesteld waarbinnen het aantal werkplekken wordt gerealiseerd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat iedere gemeente beschutte werkplekken realiseert. Krachtens AMvB wordt vastgesteld hoeveel beschutte werkplekken per gemeente dienen te worden gerealiseerd. Dit gebeurt naar rato van het inwonersaantal van de gemeente. In de AMvB wordt op basis van de in de Participatiewet vastgestelde volumeontwikkeling beschut werk geregeld binnen welke termijn deze 30.000 beschutte werkplekken moeten worden gerealiseerd.

Indiener is van mening dat het aantal beschutte werkplekken per gemeente wettelijk geborgd dient te worden. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna een vijfde van de gemeenten niet voornemens is om beschutte werkplekken te realiseren. Dit druist in tegen de in het sociaal akkoord gemaakte afspraak voor 30.000 beschutte werkplekken.

Karabulut

Naar boven