34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 september 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel III vervalt in het derde onderdeel in onderdeel e «, met uitzondering van de persoon die arbeid verricht in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet».

2

Artikel V komt te luiden:

Artikel V

Artikel 82, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen komt te luiden:

5. Het eerste lid is niet van toepassing indien de uitkering wordt toegekend aan een werknemer die naar de dienstbetrekking waaruit de uitkering is ontstaan, is toegeleid door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet en waarbij bij ziekte van die werknemer de mogelijkheid tot vergoeding als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onderdeel b, van die wet, zoals die luidde op 31 december 2015, van toepassing was.

3

In artikel VII, onderdeel G, vervalt in onderdeel j «of de WGA-uitkering is ontstaan uit een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet».

Toelichting

Met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat personen die werkzaam zijn in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet ook in aanmerking komen voor de no-riskpolis op grond van artikel 29b van de Ziektewet. Voorwaarde daarbij is dat de dienstbetrekking is aangegaan in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020.

In de wijziging van artikel 29b, tweede lid, van de Ziektewet vervalt daardoor de uitsluiting van de no-riskpolis van beschut werk. Als gevolg daarvan worden de wijziging van artikel 82, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 117b, derde lid, onderdeel j, van de Wet financiering sociale verzekeringen technisch aangepast. De beoogde vrijwaring van individuele werkgevers van hogere lasten in de WGA voor beschut werkers die al in de eerste nota van wijziging van dit wetsvoorstel was vastgelegd blijft hiermee geborgd. Omdat beschut werkers als gevolg van de wijziging van artikel 29b van de Ziektewet reeds komen te vallen onder de uitzondering van artikel 82, vierde lid, van de Wet WIA hoeft deze groep niet nogmaals te worden uitgezonderd in het vijfde lid. Ook in artikel 117b, derde lid, onderdeel j, van de Wfsv hoeven beschut werkers niet meer genoemd te worden omdat ze als gevolg van de wijziging van artikel 29b van de Ziektewet reeds komen te vallen onder de uitzondering van onderdeel c van dat lid.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven