34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 8 september 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel VIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIIIa

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling aan het wetsvoorstel toegevoegd. Indiener is van mening dat het effect van de harmonisatie van de mobiliteitsbonus drie jaar na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel in beeld dient te worden gebracht. Dit omdat er weinig inzicht is in de effectiviteit van de mobiliteitsbonus en dit instrument na vijf jaar weer zal verdwijnen.

Indien de evaluatie voor een meerderheid van de Tweede Kamer aanleiding vormt om de mobiliteitsbonus voor de doelgroep te continueren, is er twee jaar de tijd om met nieuwe wetgeving te komen.

Karabulut

Naar boven