34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 8 september 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel II vervalt.

II

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde onderdeel vervalt.

2. In het vijfde onderdeel wordt in het derde lid «in de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2021» vervangen door: na 31 december 2014.

III

Artikel IV vervalt.

IV

Artikel VI vervalt.

V

Artikel VIII, onderdeel E, vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de horizonbepaling met betrekking tot de no risk-polis uit het wetsvoorstel wordt geschrapt. Het wetsvoorstel voorziet in een uniforme no-riskpolis via het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) voor gemeenten en werkgevers.

Het wetsvoorstel regelt dat de no-riskpolis na vijf jaar vervalt (na 2020). De regeling die is getroffen in de Participatiewet keert dan terug, met inbegrip van de financiering via het gemeentefonds voor de jaren vanaf 2021. Dit amendement bewerkstelligt dat de no-riskpolis niet komt te vervallen in 2021 – en zodoende niet wordt teruggekeerd naar financiering vanuit het gemeentefonds – maar blijft voortbestaan.

Indiener is van mening dat de in het wetsvoorstel opgenomen horizonbepaling voor de no-riskpolis onwenselijk is aangezien de no-riskpolis hierdoor na vijf jaar automatisch komt te vervallen. De no-riskpolis is een van de weinige instrumenten uit de Participatiewet die uniform kan worden ingezet. Het past derhalve niet deze te beëindigen, tenzij uit evaluatie anders blijkt.

Karabulut

Naar boven